ZSEiO nr 6

PLAN ROZWOJU W LATACH 2000 – 2005

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w Łomży
PLAN ROZWOJU W LATACH 2000 – 2005
(obszary zagadnień przewidziane do opracowania corocznych planów edukacyjnych)


1. DYDAKTYKA
a) zdiagnozowanie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, jako punkt wyjścia do Planu Rozwoju Szkoły,
b) opracowanie programu działań służących wyrównaniu poziomu umiejętności uczniów w szkole, (fakultety w klasach IV z przedmiotów maturalnych, zwiększenie ilości godzin z matematyki),
c) udział uczniów w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej (liczny udział młodzieży na terenie szkoły – wprowadzenie na szczebel okręgu przynajmniej 3 osób),
d) udział uczniów w zawodach sportowych,
e) organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych (statystycznego, ortograficznego, literackiego, recytatorskiego, PCK),
f) przygotowanie uczniów do zdania egzaminu maturalnego – pilotaż w klasie III (marzec 2001), pilotaż w klasach IV – wrzesień 2001r.,
g) podnoszenie poziomu nauczania – badanie wyników nauczania z wyodrębnieniem umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych /lata ubiegłe, oceny semestralne i roczne, sprawdziany dyrektorskie/,
h) doskonalenie, ewaluacja przedmiotowego systemu oceniania (motywacyjny charakter, kryteria oceniania) – praca Zespołów Samokształceniowych, wnioski z nadzoru pedagogicznego,
i) rozwój sportu szkolnego – masowość - SIS, wyniki zawodów (szczebel ponadpowiatowy),
j) diagnozowanie efektów pracy z uczniem zdolnym (analiza wyników nauczania uczniów uzdolnionych, członków kół przedmiotowych),
k) wykorzystanie techniki komputerowej w nauczaniu, (zajęcia w pracowniach komputerowych z przedmiotów ogólnokształcących),
l) zakup programów komputerowych do nauczanych przedmiotów
m) stosowanie metody projektów, umożliwiającej integrację działań wokół kompetencji kluczowych, zagadnień, postaci, wydarzeń,
n) prowadzenie zajęć w pracowni symulacyjnej z przedmiotów: prowadzenie działalności handlowej, rachunkowość przedsiębiorstw, rachunkowość,
o) systematyczne badanie dalszych losów absolwentów szkoły.


2. WYCHOWANIE
a) ewaluacja opieki i wychowania jako punkt wyjścia do Planu rozwoju Szkoły
b) wdrażanie Programu Wychowawczego Szkoły (wg określonego regulaminu),
c) wdrażanie do samorządności – organizacja wyborów Samorządu Uczniowskiego, wyboru opiekuna SU, rzecznika praw ucznia, poszukiwanie nowych form samorządności społeczności szkolnej,
d) wypracowanie form przeciwdziałania patologiom wśród uczniów (programy wychowawcze, bieżąca działalność pedagoga szkolnego, wychowawców klas, wszystkich nauczycieli),
e) zagospodarowanie czasu wolnego uczniów – zajęcia pozalekcyjne,
f) zapobieganie przestępstwom wśród uczniów – współpraca z Komendą Policji,
g) wdrażanie do poszanowania tradycji – stałe uroczystości państwowe i szkolne, otrzęsiny, półmetek, studniówka i inne,
h) wdrażanie systemu integrowania uczniów klas pierwszych (poradnia psychologiczno – pedagogiczna, wrzesień miesiącem bez ocen niedostatecznych, otrzęsiny),
i) działania prozdrowotne, ekologiczne,
j) analiza przyczyn wypadków wśród uczniów szkoły,
k) diagnozowanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole (ankiety),
l) stwarzanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka przez uświadamianie praw uczniom i ich rodzicom, zapoznawanie z zapisami Statutu Szkoły, organizowanie imprez o tematyce obywatelskiej, kontrolę przestrzegania prawa przez uczniów i nauczycieli,
m) wycieczki i biwaki jako formy łączenia wypoczynku z nauką,
n) poszukiwanie szkolnej tożsamości, identyfikacja z wzorami ponadczasowymi – nadanie szkole imienia.

3. OPIEKA NAD UCZNIAMI
a) dostosowanie organizacji Zespołu Szkół do możliwości technicznych i lokalowych budynku szkoły,
b) diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów pochodzących z rodzin patologicznych i zagrożonych niedostosowaniem, współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, kuratorami sądowymi, udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
c) udzielanie pomocy materialnej uczniom – stypendia, zwalnianie ze składek ubezpieczeniowych itp., współpraca z Radą Rodziców, MOPS – em, GOPS, sponsorami...),
d) prowadzenie nauczania indywidualnego z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
e) ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków,
f) właściwa organizacja zajęć lekcyjnych, wycieczek szkolnych i zajęć pozalekcyjnych.


4. ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
a) określenie zasad organizacji nauki oraz wykorzystania pomieszczeń szkolnych (dyżury międzylekcyjne, zajęcia pozalekcyjne, ),
b) podjęcie działań mających na celu przystosowanie uczniów, szczególnie dojeżdżających do organizacji pracy w placówce,
c) zorganizowanie i doskonalenie obiegu informacji w szkole i o szkole (zarządzenia dyrektora szkoły, spotkania dyrektora z rodzicami uczniów, wydawanie gazetki szkolnej, zagospodarowanie gablot informacyjnych w holach, wydawanie informatorów, ogłoszenia ustne, plakaty informacyjne, praca lokalna i inne formy...),
d) określenie wewnątrzszkolnych form nadzoru (hospitacje, badania bieżące, lustracje...),
e) opracowanie organizacji i planu mierzenia jakości pracy szkoły,
f) ewaluacja programu rozwoju szkoły z uwzględnieniem wyników mierzenia jakości,
h) podjecie procedur zmierzających do uzyskania certyfikatu ISO 9002,
g) opracowanie szerokiej i trafnej oferty edukacyjnej dla absolwentów gimnazjów.

5. DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI
a) określenie potrzeb w zakresie doskonalenia kadry nauczycielskiej,
b) analiza indywidualnych planów dokształcania kadry nauczycielskiej,
c) opracowanie planu rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej,
d) powołanie i praca zespołów przedmiotowych oraz zespołów nauczycielskich,
e) udostępnianie ofert dokształcania ośrodków kształcenia nauczycieli,
f) analiza wpływu dokształcania nauczycieli na poziom nauczania i wychowania w szkole,
g) wdrożenie procesu WDN w szkole,
h) przydzielenie opiekunów dla młodych nauczycieli, szkolenie ich w ramach WDN,
i) zachęcanie do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, instruktaż i szkolenia w tym zakresie,
j) udostępnianie przepisów oświatowych w pokoju nauczycielskim, szkolnej bibliotece, itp.,
k) zapewnienie twórczej atmosfery w szkole – przykład pracy własnej dyrekcji szkoły, integrowanie zespołu nauczycielskiego, szkolenie w zakresie pracy grupowej,
l) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywanie oceny ich pracy.
m) doskonalenie zawodowe nauczycieli /zewnętrzne i wewnętrzne prowadzone pod kątem potrzeb organizacyjnego i jakościowego rozwoju szkoły /szkoły nowego typu, „szkoła jakości’/.6. ROZWÓJ BAZY MATERIALNEJ
a) analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówki (ankieta),
b) wnioski do organu prowadzącego w sprawie kontynuacji wyposażania placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne (aula, druga sala sportowa, pracownie językowe i przedmiotowe, pomoce dydaktyczne),
c) właściwe wyposażenie sali sportowej,
d) odpłatne udostępnianie innych pomieszczeń szkolnych dla zorganizowanych grup, prowadzenie działalności dochodowej (wynajmowanie pomieszczeń, organizowanie kursów...),
e) opracowanie preliminarza wydatków środków specjalnych szkoły (po uzyskaniu dochodu),
f) przekształcenie biblioteki szkolnej w multimedialny ośrodek informacyjny.


7. WARUNKI PRACY I NAUKI, STAN TECHNICZNY OBIEKTU SZKOLNEGO
a) wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przez systematyczne ćwiczenia przeciw pożarowe,
b) wdrożenie nowych regulaminów: pracy, motywowania, nagradzania pracowników w szkole,
c) dokonywanie corocznej analizy warunków pracy i nauki (wiosną każdego roku),
e) przeprowadzania corocznych przeglądów obiektu szkolnego, założenie i prowadzenie księgi obiektu budowlanego /nowej/,
f) przeprowadzanie przeglądów dozoru urządzeń technicznych
g) analizowanie kosztów eksploatacji budynku (zużycia energii elektrycznej, czynnika cieplnego),
h) wdrożenie nowego Regulaminu FŚS (z uwzględnieniem Szkolnych Pożyczek Remontowych)


8. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM
a) nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami uczniów, systematyczne spotkania z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, pracownikami poradni psychologiczno – pedagogicznej,
b)pedagogizacja rodziców,
c) organizowanie wyborów Rady Rodziców (Rady Szkoły),
d) nawiązanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę (Policja, Straż Miejska,)
e) współpraca z Miejskim Zespołem Edukacji w zakresie dalszego wyposażania placówki, organizacji nauki i prowadzenia działań dochodowych w szkole,
f) nawiązanie współpracy z Radą Osiedlowa „Bohaterów Monte Cassino”,
g) współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej /traktowana jako proces ciągły i systematyczny/.

9. WPROWADZENIE I OKRESLENIE SZKOLNYCH STANDARDÓW JAKOŚCI PRACY SZKOŁY – propozycje grupy samorozwoju nauczycieli jako punkt wyjścia do dyskusji całej społeczności szkolnej /uczniowie, rodzice, nauczyciele/.

10. EWALUACJA PRACY SZKOŁY
a) wewnętrzna (źródła informacji zwrotnej): mierzenie jakości pracy szkoły, ankietowanie uczniów, rodziców, nauczycieli; hospitacje, bieżące przeglądy, lustracje; wnioski z nadzoru i dokonywanych analiz;
b) zewnętrzna: wyniki egzaminu maturalnego, wyniki mierzenia jakości pracy szkoły przez organ nadzorujący szkołę, wyniki egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie, wyniki kontroli organów kontrolnych (finansowych, sanitarnych, p.pożarowych itp.).