ZSEiO nr 6

Zaproszenie do złożenia oferty

Znak sprawy: 2/ZSEiO/2017/zo                

                                                                                                                                             Łomża, dn. 25.08.2017r.

                                                               Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 z siedzibą w Łomży ul. M. Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 Euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZSE i O nr 6 w Łomży” zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 11.09.2017r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: zselomza@poczta.onet.pl lub fax na nr (86) 216 62 63 bądź złożyć listownie w siedzibie Zamawiającego sekretariat ZSE i O nr 6 w Łomży ul.M.Kopernika 16 do dnia: 01.09.2017r. do godz.1430 wpisując na kopercie bądź w temacie wiadomości – Oferta na: „Dostawę sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Informacji w zakresie zamówienia udziela:

 Wysakowicz Ireneusz kom.604350976

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji  z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-na stronie BIP Zamawiającego – www.zseiobiplomza.pl w zakładce Wyniki zamówień publicznych do 30 000 Euro (Rok 2017)

-przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji

                                                                                                       

Dyrektor ZSE i O Nr 6

Paweł Drożyner

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu  zamówienia
 2. Wzór oferty
 3. Formularz oferty
 4. Wzór umowy

Załącznik nr 1                          

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

 1. 1. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanego przez Zamawiającego.
 2. Szczegółowe wymagania, w zakresie przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy (zał.nr 4) w szczególności Zamawiający wymaga:

- udzielenia gwarancji jakości na okres podany poniżej od dnia odbioru dostawy, przy czym warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta danego rodzaju przedmiotu zamówienia.

Dostawa będzie realizowana częściowo (poz.1-4) ze stawką VAT=0% na podstawie art.83 ust.1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zamawiający oświadcza, że zamawiany sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej, Zamawiający przedłoży odpowiednie zaświadczenie organu prowadzącego co umożliwi zastosowanie stawki 0% VAT do niektórych zamawianych pozycji wyszczególnionych w formularzu cenowym – załącznik nr 3.

 

 1. Komputer stacjonarny – 19 szt.

Nazwa komponentu

·         Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

Typ

·         Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Zastosowanie

·         Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

Procesor

 

·         Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 5850 punktów , załączyć do oferty wyniki przeprowadzonego testu

Pamięć operacyjna RAM

·         8GB (1x4096MB) DDR4 2400MHz non-ECC możliwość rozbudowy do min 32GB, min. 1 slot wolny

Parametry pamieci masowej

·         3.5” 1TB 7200rpm

 

Wyposażenie multimedialne

·         Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  wewnętrzny głośnik 2W w obudowie komputera .

Obudowa

·         Typu Mini Tower z obsługą kart PCI Express tylko o pełnym profilu, Napęd optyczny w dedykowanej wnęce zewnętrznej slim.Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż 3 dysków w tym min 2 szt. dysku 2,5”.

·         Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy w orientacji pionowej. Wyposażona w dystanse gumowe zapobiegające poślizgom obudowy i zarysowaniu lakieru. Nie dopuszcza się aby w bocznych  ściankach obudowy były usytuowane otwory wentylacyjne, cyrkulacja powietrza tylko przez przedni i tylny panel z zachowaniem ruchu powietrza przód -> tył.

·         Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 80cm ( głębokość mierzona od panelu przedniego do portów I/O obudowy w pozycji poziomej nie może przekraczać 30cm ), waga max 10 kg,

·         Wbudowany w zasilaczu system diagnostyczny do sprawdzenia zasilacza bez konieczności włączania komputera, zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie http://www.plugloadsolutions.com/80pluspowersupplies.aspx

·         Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i dysków twardych 2,5” bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych, śrub radełkowych).

·         Dysk SSD montowany w złączu M.2 montowany i demontowany bez użycia narzędzi.

·         Obudowa w jednostce centralnej musi być dodatkowo zabezpieczona dwoma wkrętami, możliwość odkręcenia bez konieczności użycia narzędzi oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym

·         Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

·         Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statusów diody LED przycisku POWER [ tzn. barw i miganie ] W szczególności musi sygnalizować:

·         uszkodzenie lub brak pamięci RAM

·         uszkodzenie płyty głównej [ w tym również portów I/O, chipset ]

·         uszkodzenie kontrolera Video

·         awarię CMOS baterii

·         awarię BIOS’u

·         awarię procesora

·         Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego.

·         Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami

·         Potwierdzenie kompatybilności komputera na daną platformę systemową (wydruk ze strony)

Bezpieczeństwo

·         Wlutowany (nie dopuszcza się zintegrowanych z płytą główną tzn. układ wykorzystujący jakiekolwiek złącza wyprowadzone na płycie) w płycie głównej dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego.  Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.

·         Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania, umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

·         - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

·         -  test procesora [ min. cache ]

·         -  test pamięci,

·         -  test wentylatora dla procesora i dodatkowego wentylatora [ w przypadku zamontowania ]

·         -  test podłączonych kabli

·         -  test magistrali PCIe

·         -  test podłączonego wyświetlacza

·         -  test napędu optycznego

·         -  test portów USB             

·         -  test dysku twardego

·         -  test podłączonych kabli.

·         -  test podłączonego głośnika

·         Czujnik otwarcia obudowy musi zbierać logi i zapisywać je w BIOS

BIOS

·         BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo producenta komputera lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera,

·         Pełna obsługa BIOS za pomocą samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

·         wersji BIOS,

·         nr seryjnym komputera,

·         dacie wyprodukowania komputera,

·         dacie wysyłki komputera z fabryki,

·         ilości zainstalowanej pamięci RAM,

·         prędkości zainstalowanych pamięci RAM,

·         aktywnym kanale – dual channel,

·         technologii wykonania pamięci,

·         sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki :

·         DIIMM 1, DIMM 2, itp.

·         typie zainstalowanego procesora,

·         ilości rdzeni zainstalowanego procesora,

·         typowej prędkości zainstalowanego procesora

·         minimalnej osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

·         maksymalnej  osiąganej prędkości zainstalowanego procesora,

·         pamięci cache L2 zainstalowanego procesora,

·         pamięci cache L3 zainstalowanego procesora,

·         czy zainstalowany procesor wykorzystuje technologię HT (wielowątkowość)

·         obsadzeniu slotów dla kart rozszerzeń na płycie głównej

·         pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych

·         o wszystkich urządzeniach podpiętych do dostępnych na płycie głównej portów SATA oraz M SATA

·         rodzajach napędów optycznych

·         MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej,

·         zintegrowanym układzie graficznym,

·         kontrolerze audio

·         Możliwość ustawienia hasła użytkownika umożliwiającego uruchomienie komputera (zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) oraz uprawniającego do samodzielnej zmiany tego hasła przez użytkownika (bez możliwości zmiany innych parametrów konfiguracji BIOS) przy jednoczesnym zdefiniowanym haśle administratora i/lub zdefiniowanym haśle dla dysku Twardego. Użytkownik po wpisaniu swojego hasła jest wstanie jedynie zmienić hasło dla dysku twardego, natomiast nie posiada uprawnień do dokonywania zmian w BIOS ( wszystkie opcje niedostępne, łącznie z datą i godziną )

·         Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej,  z funkcją PXE,

·         Możliwość włączenia/wyłączenia portu szeregowego oraz zmianę przerwania IRQ

·         Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera audio,

·         Możliwość włączenia/wyłączenia układu TPM.

·         Możliwość ręcznego zdefiniowania zapotrzebowania na ilość rdzeni procesora dla aplikacji a w szczególności dla starszych, mających problemy z nowymi procesorami, wymagane min. dwa tryby :

·         - aktywny jeden rdzeń

·         Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym.

·         Możliwość włączenia/wyłączenia stanu opcji zasilania po uprzedniej utracie, przywrócenie systemu do ostatniego stanu zasilania :

·         Możliwość zdefiniowania automatycznego uruchamiania komputera w min. dwóch trybach : codziennie lub w wybrane dni tygodnia,

·         Możliwość ręcznego zdefiniowania stanu uśpienia :

·         - tryb uśpienia wyłączony

·         - włączony tylko w S5

·         - włączony S4 i S5

·         Możliwość włączenia/wyłączenia wzbudzania komputera za pośrednictwem portów USB,

·         Możliwość ustawienia funkcji Wake on Lane w trybach :

·         - wzbudzanie tylko po sieci LAN

·         - wzbudzanie tylko po sieci LAN z funkcją PXE boot

·         Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych  włączenia lub wyłączenia Virtual Machine Monitor (VMM)

·         Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.

·         Możliwość wyłączania portów USB w tym:

·         - wszystkich portów USB 2.0 i 3.0,

·         - tylko portów USB  znajdujących się na przednim panelu obudowy,

·         - tylko portów USB  znajdujących się na tylnym panelu obudowy.

·         - tylko tylnych portów USB 2.0, porty USB 3.0 na panelu tylnym aktywne,

·         - wszystkich portów  USB

·         - pojedynczo

Certyfikaty i standardy

·         Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)

·         Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)

·         Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 6.0 lub dołączony do oferty certyfikat potwierdzony przez producenta

·         Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w  internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej

Warunki gwarancji

·         3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta,

·         Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera    

Wsparcie techniczne producenta

·         Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

·         Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

Wymagania dodatkowe

·         Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional

·         Wbudowane porty:

·         min. 1 x DisplayPort v1.1a;

·         min. 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0, w układzie :

- przód 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0

- tył 4 porty USB w tym 2 x USB 3.0

Dodatkowo na płycie głównej wymagany 1 port umożliwiający wyprowadzenie portów USB na zewnątrz lub do podłączenia urządzeń,

Wymagane porty zewnętrzne USB muszą być bezpośrednio wlutowane w płytę główną i nie mogą być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek, przedłużaczy, rozgałęziaczy itp.

·         Na przednim panelu min 1 port audio tzw. combo ( słuchawka/mikrofon) na tylnym panelu min. 1 port Line-out

·         Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 

·         Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki  dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3,

min. 3 złącza PCI Epress x 1, 

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 32GB DDR4 pamięci RAM,

min. 3  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;

min. złącze M.2

·         Klawiatura USB w układzie polski programisty

·         Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

 

 1. Monitor -19 szt

 

Typ ekranu

Ekran LCD , anty-glare, 21,5”

Jasność

250 cd/m2

Kontrast

1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom)

160°/170°

Czas reakcji matrycy

(maksymalnie)

5 ms

Rozdzielczość maksymalna

1920 x 1080 przy 60Hz

Pochylenie monitora

W zakresie 26 stopni

Powłoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

Podświetlenie

System podświetlenia LED

Zużycie energii

Typowo 18W, czuwanie mniej niż 0,3W

Waga bez podstawy

Maksymalnie 2,85 kg

Waga z podstawą

Maksymalnie 3,65 kg

Złącze

1x 15-stykowe złącze D-Sub,

1x złącze DisplayPort

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera

Gwarancja zero martwych pikseli

Inne

Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta jednostki centralnej

Odłączany stand bez użycia narzędzi

VESA 100mm

Mozliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników

 

 1. Przełącznik sieciowy - 1 szt

Standardy i protokoły

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z,
IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1q, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p

Porty

24 porty RJ45 10/100/1000Mb/s
Automatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)
4 porty SFP 1000Mb/s
1 port konsoli RJ45
1 port konsoli Micro-USB

Okablowanie sieciowe

10BASE-T: Kabel UTP kat. 3, 4 lub 5 (do 100m)
100BASE-TX/1000Base-T: Kabel UTP kat. 5, 5e lub wyższy
do 100m
1000BASE-X: MMF, SMF

Bezwentylatorowy

Tak

Zasilanie

100~240VAC, 50/60Hz

Wymiary (SxGxW)

440*220*44 mm (17,32*8,7*1,73 cali)

Pobór prądu

Maksymalnie: 19,15W (220V/50Hz)

Przepustowość

56Gb/s

Szybkość przekierowań pakietów

41,67Mp/s

Tablica adresów MAC

16k

Ramki jumbo

9216 Bajtów

Funkcja Quality of Service

Priorytetowanie ruchu CoS/DSCP w oparciu o standard IEEE 802.1p 8 kolejek
Ustalenie kolejki priorytetów: SP, WRR, SP+WRR
Limitowanie transmisji w zależności od portu, przepływu danych Voice VLAN

Funkcje L2 i L2+

Static Routing、DHCP Relay*
IGMP Snooping V1/V2/V3
802.3ad LACP (Up to 14 aggregation groups, containing 8 ports per group)
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP
BPDU Filtering/Guard
TC/Root Protect Loopback detection
802.3x Flow Control L2PT*

Cechy przełącznika warstwy 2

IGMP Snooping V1/V2/V3
Obsługa protokołu LACP (zgodnie ze standardem 802.3ad (do 14 grup, maksymalnie 8 portów na grupę)
Spanning Tree STP/RSTP/MSTP Filtrowanie/ochrona BPDU
TC/Root Protect
Wykrywanie pętli zwrotnych
Kontrola przepływu danych (802.3x) L2PT

Sieci VLAN

Wsparcie standardu IEEE802.1Q, do 4096 VLAN oraz 4096 identyfikatorów VLAN
Port/MAC/Protocol/Private VLAN
GARP/GVRP

Listy kontroli dostępu

Filtrowanie pakietów oparte o źródłowe i docelowe adresy MAC L2~L4
Adres IP, porty TCP/UDP, 802.1p, DSCP, protokół i VLAN ID Ograniczona czasowo

Bezpieczeństwo transmisji

Wiązanie IP-MAC-Port-VID
AAA*
Uwierzytelnianie oparte o standard IEEE 802.1X, Radius
Ochrona przed atakami DoS
Dynamiczna ochrona przed atakami ARP (DAI)
SSH v1/v2
SSL v2/v3/TLSv1
Zabezpieczenia portów
Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control

IPv6

Podwójny stos IPv4/IPv6
MLD Snooping
IPv6 ND
Wykrywanie MTU
ICMPv6
TCPv6/UDPv6
Lista kontroli dostępu IPv6*
DHCPv6 Snooping*
Interfejs IPv6*

Zastosowania IPv6

Klient DHCPv6
Ping6
Tracert6
Telnet(v6)
IPv6 SNMP
IPv6 SSH
IPv6 SSL
Http/Https
IPv6 TFTP
Lista kontroli dostępu IPv6*
Interfejs IPv6*
Routing IPv6*
Przekaźnik DHCPv6*
DHCPv6 Snooping*

Zarządzanie

Interfejs przeglądarki internetowej GUI, interfejs linii poleceń CLI
SNMP v1/v2c/v3, zgodne z publicznymi i prywatnymi bibliotekami MIB TP-LINK
RMON (grupy 1, 2, 3, 9)
sFlow*
PPPoE Circuit ID*
DHCP Relay*
DHCP Server*
Klient DHCP/BOOTP, DHCP Snooping, DHCP Option82
Monitorowanie CPU
Port Mirroring
Synchronizacja czasu SNTP
Zintegrowany protokół NDP/NTDP
Aktualizacja firmwaru: poprzez protokół TFTP oraz przeglądarkę internetową
Diagnostyka: test VCT
Logi systemu, publiczne biblioteki MIB

Odzyskiwanie hasła*
*Funkcja ta będzie dostępna po pobraniu najnowszej wersji firmware'u.

Certyfikaty

CE, FCC, RoHS

Zawartość opakowania

Przełącznik;
Kabel zasilający;
Instrukcja szybkiej instalacji;
Płyta CD;
Elementy montażowe (do mocowania w stelażach rack);
Gumowe podstawki

Wymagania systemowe

Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ lub Windows 7, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux.

Środowisko pracy

Dopuszczalna temperatura pracy: 0℃~40℃ (32℉~104℉);
Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40℃~70℃ (-40℉~158℉)
Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca

Dodatkowo

Kable krosowe długości 0,5 m 24 sztuki

 

 1. Drukarki

 Drukarka laserowa kolor – 1 szt

Rozdzielczość optyczna:                                                       1200dpi w pionie i poziomie

Szybkość druku mono:                                                         min. 30 str./min

Szybkość druku kolor:                                                          min. 30 str./min

Czas pierwszej strony mono/kolor:                                       10 sek. /10 sek.

Procesor                                                                                min 800 MHz

Zainstalowana Pamięć:                                                         min. 256 MB

Max wielkość pamięci:                                                          min 2048 MB

Druk dwustronny:                                                                 automatyczny

Podłączenie:                                                                          USB 2.0, Ethernet

Wydajność miesięczna:                                                         min. 75 000 wydruków

Pojemność podajników:                                                        zamknięta kaseta na papier na min. 250 arkuszy 

Toner startowy:                                                                     min 1 400 każdy kolor

obsługa tonerów producenta o wydajności:                         min 4 000 wydruków mono i 3000 kolor.

wyświetlacz Lcd:                                                                  kolorowy min 2

Gwarancja 4 lata

Technologia rozdzielonego bębna z tonerem, bęben o wydajności nie mniejszej niż 40 000 wydruków.

Możliwość weryfikacji numerów seryjnych urządzeń i tonerów na stronie internetowej producenta drukarki jak również przez infolinię.

Możliwość drukowania w trybie o głośności 50dBA.

Drukarka laserowa mono – 1 szt

Prędkość wydruku:                                                   min. 38 str./min

Czas wydruku pierwszej strony:                               max 6,5 sek

Czas wydruku pierwszej strony ze stanu                  uśpienia max 10 sek

Wyświetlacz:                                                             min 2’’

Zainstalowana Pamięć:                                              min. 256 MB

Prędkość procesora:                                                  min. 800 MHz

Podajniki:                                                                  min. 250 arkuszy

Podajnik uniwersalny:                                               min 50 arkuszy

Pojemność tacy odbiorczej:                                       min. 150 arkuszy

Druk dwustronny:                                                     automatyczny

Podłączenie:                                                               USB 2.0, sieć 10/100/1000,

Wydajność miesięczna:                                             min. 80 000 wydruków

Gwarancja 4 lata

Technologia rozdzielonego bębna z e tonerem, bęben o wydajności nie mniejszej niż 60 000 wydruków.

Tonery: wraz z drukarką wymagane dostarczenie tonerów w komplecie pozwalających na wydrukowanie min 3 000 wydruków.

Możliwość weryfikacji numerów seryjnych urządzeń i tonerów na stronie internetowej producenta drukarki jak również przez infolinię.

Możliwość drukowania w trybie o głośności 50dBA.

Pobór mocy w trybie gotowości max 7W.

 

 1. Oprogramowanie

CorelDRAW Graphics Ste 2017 Classroom License 15+1 + nośnik – 2 szt

 

 1. Ekran projekcyjny elektryczny (wraz z usługą montażu) na suficie o szer. max 2m – 1 szt

Załącznik  nr 2

                                                                                                                             ……………………………………………

                                                                                                                                         ( miejscowość, data)

………………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy , adres, e-mail, nr tel. fax)

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

 

                                                                       OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na.:

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem dla ZSE i O nr 6 w Łomży”

1.Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto …………………………….zł, (słownie złotych:……………………………………………………………………….)

podatek VAT stawka      % kwota zł…………………………………………………………………………………………

brutto: ………………………….zł, ( słownie złotych: …………………………………………………………………….).

2.Termin realizacji ……………………………..r.

3.Oświadczam(y), że spełniamy warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.

4.Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.**)

 

                                                                                  ………………………………………………………..

                                                                                              ( data i podpis Wykonawcy)

*)   niepotrzebne

**)pozostawić w zależności od potrzeb

 

 

Załącznik nr 3

                                                                              FORMULARZ OFERTY

 

„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZSE i O nr 6 w Łomży”

Lp

Nazwa sprzętu

Ilość

Cena jednostkowa netto

Wartość netto

Kwota Stawki

VAT

Cena brutto (PLN)

1

komputer

19

 

 

0%

 

2

monitor

19

 

 

0%

 

3

przełącznik sieciowy

1

 

 

0%

 

4

drukarka laser kolor

1

 

 

0%

 

5

drukarka laser mono

1

 

 

0%

 

6

CorelDRAW Graphics Ste 2017 Classroom License 15+1 + nośnik

2

 

 

23%

 

7

ekran projekcyjny elektryczny

1

 

 

23%

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              ……………………………………………………………………………………..

                                                                                                              (podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)

Załącznik nr 4  

UMOWA- wzór

 

zawarta w  dniu ………………………w Łomży

pomiędzy: Miastem Łomża Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP: 718-21-44-919 - Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 ul. M. Kopernika 16; 18-400 Łomża

reprezentowanym przez działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łomża :

Pana Pawła Drożynera  - Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

- na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro o następującej treści:                                                                  

 • 1

                                                           PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.
 2. Szczegółowy zakres dostawy określony został w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna” .

                               

 • 2

                                   TERMIN REALIZACJI I WARUNKI UMOWY

 1. Rozpoczęcie realizacji umowy : dzień podpisania umowy

zakończenie realizacji umowy : ………………..

 1. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul.M.Kopernika 16; 18-400 Łomża.
 2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, spełniający wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych.
 4. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi, dokumentacje techniczne w języku polskim.
 5. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego o terminie dostawy najpóźniej na 2 dni przed tym terminem.
 6. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 7. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów pod kątem spełniania wymagań określonych w zamówieniu.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nieodpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Postanowienia dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.
 9. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad – w terminie 3 dni od daty stwierdzenia tego faktu.
 10. W tym przypadku w pokwitowaniu odbioru zostaną wskazane nie odebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia na koszt Wykonawcy.

 

 • 3

                                   WNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia jest wartość oferty Wykonawcy wybranej w trybie zapytania cenowego Zamawiający zapłaci Wykonawcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ...................................................zł

(słownie złotych  ...........................................................................................................................)

 1. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty Wykonawcy ponoszone przez niego, w związku z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, tj: koszty dostawy, koszt załadunku i rozładunku, ubezpieczenia, opakowania, udzielonych gwarancji na dostarczony towar, wymagane prawem podatki i opłaty i wszystkie inne zobowiązania, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
 2. Wykonawca wystawi fakturę: Nabywca: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP: 718-21-44-919; Odbiorca: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6, ul. M.Kopernika 16, 18-400 Łomża.
 3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy, podpisany przez obie strony Umowy potwierdzający zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.
 4. Rozliczenie za zrealizowaną dostawę nastąpi w oparciu o wystawioną fakturę w ciągu 10 dni po odbiorze, termin zapłaty – 30 dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku :………………………………………………………………………………....
 5. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia i przesłania faktury VAT bez drugostronnego potwierdzenia.
 7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, NIP .......................................................................................................................................................
 • 4

                                   ODBIORY, GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Strony postanawiają, ze przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 2. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy a w szczególności:

1) dopuszczeń, aprobat, certyfikatów, atestów, uzgodnień, kart gwarancyjnych oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przepisami mającymi zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy

2) instrukcji eksploatacji urządzeń.

 1. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady:

1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający odstapi od umowy lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

 1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, a w szczególności:

1) oznaczenie miejsca sporządzenia,

2) datę rozpoczęcia i zakończenia odbioru,

3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru, w jakim w nim uczestniczą,

4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu,

5) ustalenia co do zgodności wykonanych dostaw i montażu,

6) wymienienie ujawnionych wad,

7) decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia przedmiotu umowy, terminu usunięcia wad,

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

9) podpisy osób uczestniczących w odbiorze

 1. Protokół odbioru podpisany przez uczestniczących w odbiorze doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Odbiór należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty jego rozpoczęcia.
 2. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres wskazany w Specyfikacji technicznej, przy czym gwarancja jakości nie może być krótsza niż okres gwarancji udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy), poczynając od daty podpisania protokółu odbioru. Gwarancja nie wyklucza możliwości wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
 3. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy bądź awarii Zamawiający
 • prześle reklamację Wykonawcy na nr faxu ......................,

 adres e-mail.......................................................................

 • zgłosi Wykonawcy reklamację telefonicznie na nr ..........................................................................................,

Wykonawca potwierdzi przyjęcie zgłoszenia wady i/lub awarii na nr faxu lub adres poczty elektronicznej z którego zostało wysłane zgłoszenie. Realizacja naprawy na zgłoszenie awarii w okresie objętym gwarancja nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego od dnia zgłoszenia awarii.

W przypadku, kiedy Wykonawca uzna za konieczną naprawę sprzętu w serwisie, wówczas uszkodzony sprzęt będzie odbierany z miejsca jego zamontowania. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy sprzęt zastępczy o takich samych parametrach i standardach lub uzgodniony z Zamawiającym sprzęt o podobnej funkcjonalności.

 1. W przypadku 2- krotnej reklamacji i naprawy tego samego przedmiotu umowy

Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot na nowy.

 1. Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, że udzielając licencji na korzystanie z programu nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz,, że nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń wobec tych praw. Wykonawca zabezpiecza Zamawiającego w zakresie zakupionych przez niego licencji przed roszczeniami osób trzecich.
 •  5

 

                       ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie nie wykonywania jej w sposób określony w umowie, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania wykonywania dostaw w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia w realizacji dostaw sprzętu, z winy Wykonawcy o co najmniej 14 dni w stosunku do terminu określonego w & 2. Odstąpienie takie traktuje się jako odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
 4. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania wypowiedzenia w przypadku gdy:
 • w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,
 • wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
 • wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, wyniku którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,
 • Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
 1. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
 2. Zmiana niniejszej Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności z uwzględnieniem art.144 ustawy w formie aneksu do umowy.
 • 6

                                                             KARY UMOWNE

1.Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań  umownych Strony ponosić będą na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zapłatę kar umownych.

2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1) W wysokości 5% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

2) za niedotrzymanie terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia określonego & 3 za każdy dzień zwłoki w dostawie,

3) W wysokości 0,5% wynagrodzenia za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – za każdy dzień zwłoki.

 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia określonego w & 3 z zastrzeżeniem art.145 ustawy..
 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych i odszkodowania.
 3. Umowa dopuszcza prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody przez każdą ze stron

5.Wykonawcy składający wspólnie ofertę ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

 

 • 7

                                               POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy                         Kodeksu Cywilnego, ustawy PzP, oraz innych ustaw.

2.Wszelkie spory powstałe na tle wykonania umowy co do których strony nie doszły do porozumienia, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 • 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących tj. po 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Pliki do pobrania: