ZSEiO nr 6

Zaproszenie do składania ofert

Znak sprawy: 1/ZSEiO/2017/zo                                                      

Łomża  2017.06.05.

 Zaproszenie do składania ofert

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EURO na zadanie: „Budowa sieci logicznej sali komputerowej, wymiana rozdzielni wraz z malowaniem korytarza i sali na II piętrze w budynku ZSE i O nr 6 w Łomży.”

Termin wykonania: 04.08.2017r. 2017r.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres : zseiolomza@poczta.onet.pl

w polu temat wiadomości wpisując: „Budowa sieci logicznej sali komputerowej, wymiana rozdzielni wraz z malowaniem korytarza i sali na II piętrze w budynku ZSE i O Nr 6 w Łomży”, na adres pocztowy lub fax:

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6

18-400 Łomża; ul.M.Kopernika 16; fax (86) 216 62 63

do dnia 12.06.2017 do godz. 12.00

Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 12.06.2017 o godz.  12.15

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są :

1.Renata Narewska   tel. 86 216 62 63

2.Inspektor w Wydziale Inwestycji: mgr inż. Janusz Krajewski tel. 218 85 00

            Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się najniższą ceną. Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

                                                                                                                      Dyrektor ZSE i O nr 6

                Paweł Drożyner

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – przedmiar robót
 2. Wzór oferty
 3. Wzór umowy                                                                      

Załącznik nr 2 – wzór oferty                                                                                               

 

                                                                                                                                ....................................................

                                                                                                                                       (miejscowość, data)

 

 ..................................................................................

(nazwa Wykonawcy, adres

 nr tel....................... nr fax..............................)

 

                                                                                       OFERTA

 Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Budowa sieci logicznej sali komputerowej, wymiana rozdzielni wraz z malowaniem korytarza i sali na II piętrze w budynku ZSE i O nr 6 w Łomży”

 Oferuję(my) wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:      

netto................................zł , (słownie: .....................................................................),

 

podatek VAT stawka .............%  kwota zł . ...............................................................

 

brutto:.............................zł,(słownie:.........................................................................).

 1. Termin realizacji: ………………………………….
 2. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie oraz oświadczamy, że posiadamy stosowne uprawnienia dla wykonania przedmiotu zamówienia.

 

 

                                                                                  ……………………………………. 

                                                                                           (data i podpis Wykonawcy)

 

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

                        U M O W A  NR  ………………..2017/zo

 

W dniu ............................. w Łomży pomiędzy Miastem Łomża zwanym w treści umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

a ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………………...

 §1

 PRZEDMIOT UMOWY

 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania „Budowa sieci logicznej sali komputerowej, wymiana rozdzielni wraz z malowaniem korytarza i sali na II piętrze w  budynku ZSE i O nr 6 w Łomży”

Przedmiotem umowy jest :

- budowa sieci logicznej w sali na II piętrze

- wymiana instalacji elektrycznej na korytarzu II piętra

- roboty malarskie po wymianie instalacji elektrycznej i budowie sieci logicznej

 

 • Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymogi jakościowe określają:
  • - oferta wykonawcy
  • - kosztorys uproszczony, stanowiący integralną jej część.
 • Wykonawca oświadcza, że na etapie przygotowania oferty wyjaśnił z Zamawiającym wszelkie wątpliwości dotyczące zakresu robót do wykonania.

 §2

 TERMINY WYKONANIA UMOWY

 Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

  • rozpoczęcie realizacji robót: po podpisaniu umowy
  • zakończenie realizacji robót : 04.08.2017 r.

  §3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w § 4 pkt 1 niniejszej umowy.
 2. Zapewnić nadzór inwestorski w osobach:
 • Janusz Krajewski

      Inspektor nadzoru działa w imieniu Zamawiającego w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy, w granicach określonych w  ustawie – Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 290 – dalej jako prawo  budowlane.

 1. Kontrolować realizację robót ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji jakichkolwiek zmian w kolejności wykonywania robót, zaangażowania odpowiedniej i fachowej siły roboczej oraz środków techniczno - organizacyjnych.
 2. Kontrolować rozpoczęcie i zakończenie wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji poszczególnych etapów.
 3. Potwierdzać, przy udziale inspektora nadzoru, zakres faktycznie wykonanych robót zgodnie z umową.
 4. Nadzorować wprowadzanie ewentualnych zmian lub uzasadnionej obowiązującymi przepisami albo innymi przypadkami uzgodnionymi z Wykonawcą aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie remontu.
 5. Ustalać terminy usunięcia ewentualnych wad przedmiotu umowy oraz obniżenie wynagrodzenia za wady uznane jako nie nadające się do usunięcia.
 6. Nadzorować przestrzeganie przez Wykonawcę przepisów BHP, Ppoż, przepisów wynikających z postanowień Prawa Budowlanego, zapisów BiOZ oraz egzekwować utrzymanie ogólnego porządku na placu budowy.
 7. Kontrolować dokumenty zatwierdzające materiały, sprzęt i urządzenia dostarczane i wbudowywane przez Wykonawcę.
 8. Uczestniczyć w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.
 9. Dokonywać odbiorów robót zgodnie z 7 niniejszej umowy.

 §4

 OBOWIĄZKI WYKONAWCY

      Wykonawca zobowiązuje się:

 1. Dostarczyć oświadczenia o przyjęcie obowiązku kierowania budową, kosztorys ofertowy oraz dostarczyć informację zawierającą dane zamieszczane w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Prawa budowlanego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.
 2. Przejąć od Zamawiającego plac budowy.
 3. Stosować się do poniższych zasad w zakresie materiałów i urządzeń:
 4. a) wykonać przedmiot umowy z materiałów spełniających wymagania norm zharmonizowanych lub z materiałów, zgodnych z zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dokumentów, przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (U.2010 Nr 138 poz. 935 z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.)
 5. b) materiały i urządzenia, o których mowa w lit. a, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art.10 Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych.
 6. c) na żądanie Zamawiającego, przed wbudowaniem, przedłożyć na wskazane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu,
 7. d) w przypadku wątpliwości co do jakości materiałów użytych do wbudowania, wykonać na żądanie Zamawiającego, badania tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.
 8. Zagospodarować lub zutylizować materiały pochodzące z rozbiórki i inne stanowiące odpady z uwzględnieniem wymogów obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki odpadami.
 9. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia – kierownikiem robót będzie: ……………………………………………………………………………………………………

       Zmiana z w/w osoby w trakcie realizacji musi być zgłoszona na piśmie
i zaakceptowana przez Zamawiającego. W/w zmiana zaakceptowana przez Zamawiającego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

 1. Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisy BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.
 2. Dostarczyć Zamawiającemu dokument udzielenia gwarancji na okres 36 miesięcy na wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia. Strony ustalają, że okres odpowiedzialności Wykonawcy  z tytułu rękojmi za wady fizyczne będzie odpowiadał okresowi obowiązywania gwarancji jakości. Dokument gwarancyjny nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków dla Zamawiającego jak np. okresowe płatne przeglądy, umowy serwisowe oraz inne zastrzeżenia, od których zależna miałaby być ważność lub okres udzielanej gwarancji.
 3. Utrzymać ład i porządek na placu budowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac od momentu przejęcia placu budowy do czasu odbioru końcowego. Odpowiedzialność dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, a związanych                z prowadzonymi robotami Wykonawca poniesie koszty  usunięcia wszystkich szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

§5

WYNAGRODZENIE

 1. Strony ustalają wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą, w wysokości ……………………………..zł.(słownie:. ……………………………………………… zł), plus VAT wg stawki..23.% w kwocie ………………………. zł (słownie: …………………………………………… zł ), razem brutto …………………………….. zł słownie ………………………………………………………………….. zł  )
 2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

  §6

PŁATNOŚCI

 1. Zapłata wynagrodzenia za wykonane i potwierdzone przez inspektora nadzoru roboty realizowana będzie na podstawie protokołu odbioru robót.
 2. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowił będzie "Protokół odbioru” podpisany przez przedstawicieli umawiających się stron.
 3. Płatność dla Wykonawcy nastąpi w terminie do 21 dni od daty złożenia faktury VAT Należność za wykonane roboty płatna będzie przelewem na rachunek Wykonawcy Nr  ..................................................................................................................... …….......... 
 4. Za datę dokonania płatności faktury strony będą uważały datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
 5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i przesyłania faktur VAT bez drugostronnego potwierdzenia.
 6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ............................................................................................................................

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-21-44-919.

 §7

 ODBIORY I ZAKOŃCZENIE ROBÓT

 Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rękojmię na okres 36 - miesięcy, licząc od  daty odbioru końcowego zadania.

 1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w ciągu 2 dni roboczych od daty powiadomienia właściwego Inspektora nadzoru.
 3. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 4. Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
 5. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru i przedłożeniu przez Wykonawcę dokumentów odbiorowych (atestów, certyfikatów, inwentaryzacji powykonawczej w wersji roboczej, badań i przeprowadzonych prób oraz projektu gwarancji) zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór robót należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty rozpoczęcia.
 6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
 7. Dokument gwarancyjny obustronnie uzgodniony zostanie podpisany w dacie odbioru końcowego.
 8. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego,
 9. Zamawiający wyznaczy ostateczny odbiór przed upływem terminu gwarancji i rękojmi celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

 §8

 KARY UMOWNE

 Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną:

 • za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 3,
 • za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji jakości – w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad,
 • za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto,
 • za prowadzenie robót niezgodnie z warunkami umowy – 5% wynagrodzenia netto,
 • za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za każdy dzień przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.
 2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy
  z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia netto,
  z zastrzeżeniem § 9 ust. 1.
 4. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.
 5. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego

 §9

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od

    zaistnienia n/w przypadków:

1)  Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w § 3 pkt 2 umowy.

2)  Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że niemożliwe będzie terminowe zakończenie robót,

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową                                i robotami inne osoby niż wskazane w § 4 pkt 6,

4) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                          w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu                         z tytułu wykonanych i odebranych robót,

5) Pomimo uprzednich dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego Wykonawca                       w sposób rażący zaniedbuje zobowiązania umowne, realizując roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, wskazaniami Zamawiającego, zaleceniami Inspektora Nadzoru lub niniejszą umową. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zgodnie z wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiającego.

6) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

7) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenia działalności firmy  Wykonawcy,

8)   Nastąpiło wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy.

 1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają

         następujące obowiązki:

1)  Wykonawca zabezpieczy roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt.

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.  W terminie 10 dni od daty tego zgłoszenia, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

4) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,

5) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem naprawienia szkody, jaką poniósł Zamawiający w związku z odstąpieniem od umowy i powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

 1. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, jest zobowiązany do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór, w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.

 1. Odstąpienie od Umowy pozostaje bez wpływu na obowiązek zapłaty należnych Zamawiającemu kar umownych oraz odszkodowań.
 • Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni z uzasadnieniem.
 • Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia n/w przypadków:

1) Zamawiający nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków umownych,

2) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

3) Nastąpiło ogłoszenie upadłości, likwidacji lub zawieszenie działalności firmy Wykonawcy.        

 §10

 ZMIANA UMOWY

 Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie

     pisemnej, pod rygorem nieważności.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Niedopuszczalna jest – pod rygorem nieważności – istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, o których mowa w ust.  4 niniejszego paragrafu.
 3. Zmiana zawartej umowy może nastąpić na warunkach:

1)    konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu na działania sił wyższych, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających lub ograniczających możliwość wykonywanie przedmiotu zamówienia lub zmianę zakresu robót, wynikającą z okoliczności, których wcześniej nie można było przewidzieć.

2)    konieczności przedłużenia terminu wykonania robót ze względu wstrzymania ich przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, np. zmian w dokumentacji projektowej.

3)    termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu za zgodą Zamawiającego o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

4)    wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, wynikająca z wprowadzonych                                       w dokumentacji projektowej zmian na etapie realizacji. W tym przypadku Wykonawca sporządzi kosztorys zamienny, który będzie podlegać zatwierdzeniu przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość kosztorysowa robót po zmianie nie przekroczy wartości kosztorysowej – ceny netto umowy.

5)    zmiany wynagrodzenia ze względu na wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiany obowiązującej stawki VAT.

6)    wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, uszczegółowienie, spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnie od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi wykonawcę ustaleniami zaakceptowanego harmonogramu.

7)    w przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian technologii wykonywania  robót.

 1. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do

     przedłożenia uzasadnionego, pisemnego wniosku wraz z udokumentowaniem       zaistnienia  którejkolwiek z przesłanek wymienionych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

 1. Strony ustalają, że wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które

    Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jego zobowiązania.

 1. Zmiany umowy nie powodują zmiany wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1

  §11

 PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawa Prawo zamówień publicznych.

 1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 §12

 Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.  

  

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                      WYKONAWCA:

  

Załączniki do Umowy:

 1. Oferta Wykonawcy – zał nr 1 do umowy
 2. Kosztorys uproszczony – zał nr 2 do umowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 5 cze 2017 19:32
Data opublikowania: poniedziałek, 5 cze 2017 19:44
Data przejścia do archiwum: sobota, 26 sie 2017 13:02
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 61 razy