ZSEiO nr 6

Organizacja Nadzoru Pedagogicznego

Wewnętrzny System Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
Organizacja Nadzoru Pedagogicznego
Wewnętrzny System Mierzenia Jakości Pracy Szkoły
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 13 sierpnia 1999r. wprowadza się Wewnętrzny System Mierzenia Jakości Pracy.
§ 1
Wewnętrzny system Mierzenia Jakości Pracy jest systematycznym i jednolitym w całej placówce sposobem organizowania, analizowania i oceniania stopnia spełniania przez placówkę wymagań wynikających z jej zadań.
§ 2
Wprowadzenie Wewnętrznego Systemu Mierzenia Jakości Pracy ma na celu:
¨ Jakościowy rozwój szkoły z ukierunkowaniem na wszechstronny rozwój ucznia i rozwój zawodowy nauczyciela.
¨ Korygowanie i eliminowanie zjawisk niepożądanych.
¨ Diagnozowanie potrzeb i oczekiwań klientów szkoły.
¨ Wyzwalanie większego zaangażowania.
¨ Prognozowanie i planowanie zmian w placówce zgodnie ze standardami wymagań edukacyjnych.
§ 3
Wewnętrzny System Mierzenia Jakości Pracy obejmuje:
ü Zorganizowane i systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły, według ustalonych kryteriów.
ü Badanie skuteczności działania szkoły, porównywanie osiąganych efektów z założonymi celami.
ü Diagnozowanie wybranych obszarów pracy placówki.
ü Hospitację polegającą w szczególności na obserwacji wiedzy, umiejętności i postaw uczniów.
ü Wspieranie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości pracy szkoły oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego.
ü Tworzenie Programu Rozwoju Organizacyjnego Szkoły w oparciu o wyniki mierzenia jakości pracy.
§ 4
Organizacja Mierzenia Jakości Pracy Szkoły dotyczy obszarów:
Kształcenie
1. Efekty kształcenia
2. Organizacja i przebieg kształcenia
Opieka i wychowanie
1. Plan pracy pedagogicznej
2 .Atmosfera szkoły
3. Opieka socjalna
4. Zachowanie uczniów
5. Frekwencja
6. Demokracja w szkole
7. Prawa i obowiązki ucznia
8. Dzieci specjalnej troski
9. Zdrowa i bezpieczna szkoła
10. Współpraca szkoły z rodzicami
Organizacja i kierowanie szkołą
1. Dyrektor szkoły
2. Dokumentacja
3 .Planowanie pracy w szkole
4. Struktura organizacyjna szkoły
5. Kierowanie zespołem ludzi
6. Szkolny system nadzoru
7. Informacja i promocja szkoły
8. Baza szkoły
9. Finanse szkoły
§ 5
Procedury pomiaru jakości.
1. Monitoring – systematyczna i rozciągnięta w czasie obserwacja formy realizacji przyjętych planów bądź dochodzenia do realizacji zamierzonych celów.
2. Diagnoza problemowa, której efektem jest nie tylko szczegółowe opisanie danego stanu rzeczy, ale również propozycja rozwiązań ważnych dla lepszego funkcjonowania wybranej dziedziny szkolnej rzeczywistości.
3. Audyt – analiza celów funkcjonowania szkoły (stwierdzenie, w jaki sposób cele te są realizowane oraz precyzyjne określenie, w jakim miejscu realizacji danego celu znajduje się placówka).
§ 6
Narzędzia pomiaru jakości.
1. Badania statystyczne.
2. Analiza danych.
3. Analiza dokumentów.
4. Analiza kwestionariuszy testów oraz celowości i efektów ich przeprowadzania.
5. Arkusze obserwacji i samooceny.
6. Arkusz organizacyjny szkoły.
7. Ankietowanie nauczycieli i rodziców oraz bezpośrednie (indywidualne i zbiorowe) rozmowy z przedstawicielami ww. środowisk.
§ 7
Zasady pomiaru jakości pracy szkoły:
1. Pomiar jakości jest każdorazowo nastawiony na realizację ściśle określonych celów.
2. Zabieg pomiaru jest ściśle zaplanowany, a wszyscy zainteresowani zostają odpowiednio wcześnie poinformowani o terminach (rozpoczęcia i zakończenia), przebiegu, celach oraz zakresie przewidzianych badań, narzędziach i procedurach, a także formie rozpatrywania efektów przeprowadzonego badania.
3. Procedury, metody oraz narzędzia mają na celu badanie i ocenę określonych aspektów rzeczywistości szkolnej nie zaś poszczególnych osób.
4. Mierniczy reprezentują pozytywny stosunek do placówki, zależy im w równym stopniu na tym, by odnotować zarówno mocne jak i słabe strony – mocne w celu wzmocnienia działań pozytywnych, słabe w celu określenia zadań niezbędnych do ciągłego podnoszenia jakości pracy placówki.
§ 8
Bieżące badania służą systematycznemu mierzeniu jakości pracy szkoły w wybranych obszarach z uwzględnieniem zadań wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
§ 9
Dyrektor placówki może zlecić dokonanie pomiaru jakości pracy placówki, instytucjom i osobom fizycznym posiadającym kompetencje do przeprowadzenia mierzenia jakości pracy.
Wyniki pomiaru przedstawia się radzie pedagogicznej po upływie jednego miesiąca od zakończenia badań.
§ 10
Mierzenie jakości pracy szkoły jest procesem podporządkowanym rozwojowi ucznia, co determinuje rozwój zawodowy nauczycieli i szkoły jako organizacji i co w ostateczności może prowadzić do rozwoju cywilizacyjnego środowiska lokalnego szkoły.
Dyrektor szkoły jest aktywnym uczestnikiem procesu mierzenia jakości, wypełniając zadania, do których zobowiązuje go rozporządzenie MEN z dnia 13 sierpnia 1999 r.


opracował: Paweł Drożyner
Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:56
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:59
Data edycji: poniedziałek, 1 gru 2003 16:03
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 2997 razy
Ilość edycji: 1