ZSEiO nr 6

Zaproszenie do złożenia oferty

Znak sprawy: 1/ZSEiO/2016/zc                                                      Łomża, dn. 28.04.2016r.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 z siedzibą w Łomży ul. M. Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 Euro na: „Dostawa sprzętu komputerowego multimedialnego oraz oprogramowania dla ZSE i O nr 6 w Łomży” zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 10.06.2016r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę należy przekazać drogą elektroniczną, na adres: zselomza@poczta.onet.pl lub fax (86) 216 62 63 do dnia: 12.05.2016r. do godz.1430 lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Łomży w sekretariacie ZSE i O nr 6 ul. M.Kopernika 16 kopertę opatrzoną napisem : – oferta na: „Dostawę sprzętu komputerowego multimedialnego oraz oprogramowania dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Informacji w zakresie parametrów technicznych zamawianych urządzeń udziela:

Wysakowicz Ireneusz kom.604350976

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona:

-na stronie BIP Zamawiającego – www.zseiobiplomza.pl w zakładce Wyniki zamówień publicznych do 30 000 Euro (Rok 2016)

-przekazana Wykonawcy na adres do korespondencji

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 28 kwi 2016 11:33
Data opublikowania: czwartek, 28 kwi 2016 11:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 cze 2017 19:31
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 292 razy