ZSEiO nr 6

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSEiO nr6 w Łomży

Znak sprawy: 1/2014

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EURO -

Zamawiający Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, ul. M.Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty na : „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Termin wykonania zamówienia: 23.05.2014r.

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Ofertę można przekazać drogą elektroniczną, na adres : zselomza@poczta.onet.pl , faksem na nr   (86) 216 62 63, lub listownie do dnia  24.04.2014r. godz. 15.00 w temacie lub na kopercie wpisując: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży”.

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 24.04.2014r.o godz. 15.30.

Informacji w zakresie zamówienia udziela: Ireneusz Wysakowicz - tel. 604 350 976

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce wyniki  zamówień publicznych do 14 000 EURO.

Dyrektor ZSE i O nr 6

Paweł Drożyner

 

Załączniki:

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Wzór oferty
 3. Formularz cenowy
 4. Wzór umowy

 

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ produktu, została podana przykładowo w celu określenia minimalnych oczekiwań parametrów jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych produktu. Dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych do opisanego przez Zamawiającego.

2. Szczegółowe wymagania, w zakresie przedmiotowego zamówienia zawiera projekt umowy (zał.nr 4) w szczególności Zamawiający wymaga:

- udzielenia gwarancji jakości na okres podany poniżej od dnia odbioru dostawy, przy czym warunki i okresy gwarancji nie mogą być gorsze ani krótsze niż aktualnie oferowane na rynku gwarancje producenta danego rodzaju przedmiotu zamówienia.

Dostawa będzie realizowana w przeważającej części ze stawką VAT=0% na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zamawiający oświadcza, że zamawiany sprzęt komputerowy jest przeznaczony dla placówki oświatowej co umożliwi zastosowanie stawki zero procent VAT.

 

Komputery 16 szt.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów

 

Typ

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

 

Zastosowanie

Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna

 

Procesor

 

Procesor wielordzeniowy ze zintegrowaną grafiką, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 4790 punktów

 

RAM

4GB (1x4096MB) , możliwość rozbudowy do min 16GB, jeden slot wolny

 

Dysk

Min. 500 GB SATA

 

Wydajność grafiki

Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową  z wsparciem DirectX 10, OpenGL 3.x,; pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielana do min. 1,7GB

 

Wyposażenie multimedialne

Karta dźwiękowa min. 5.1, zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition,  Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy.

 

Obudowa

Typu MiniTower z obsługą kart PCI Express wyłącznie o pełnym profilu, wyposażona w min. 5 kieszeni: 2 szt. 5,25” zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim ], 2 szt. 3,5” wewnętrzne oraz jedna wnęka 3,5” zewnętrzna.

Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5” lub dysków 2,5”

Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych).

Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).

Obudowa musi posiadać wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować:

-       uszkodzenie lub brak pamięci RAM

-       uszkodzenie płyty głównej

-       awarię BIOS’u

-       awarię procesora

Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów w płycie głównej wymaganych w specyfikacji oraz wymaganych zewnętrznych wnęk w obudowie,

Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS.

 

Bezpieczeństwo

Zaimplementowany w BIOS  system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność :

- sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego,

-  test procesora,

-  test pamięci,

-  test wentylatora dla procesora

-  test wentylatora dodatkowego

-  test napędu

-  test portów USB

-  test dysku twardego

-  test podłączonego kabla zasilającego

-  test kontrolera video.

 

Wirtualizacja

Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w  BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu).

 

BIOS

Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o:

 • wersji BIOS, oraz o dacie wgrania danej wersji,
 • nr seryjnym komputera,
 • ilości pamięci RAM, wraz z informacją o taktowaniu i technologii wykonania
 • typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3,
 • pojemności zainstalowanego dysku twardego
 • rodzajach napędów optycznych
 • Funkcja blokowania wejścia do  BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS)
 • Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych,  ustawienia hasła na poziomie użytkownika, administratora oraz dysku twardego.
 • Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła użytkownika. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe.
 • Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, kontrolera SATA, z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych.
 • Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne.
 • Możliwość wyłączania portów USB w tym: tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów.

Certyfikaty i standardy

 • Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu)
 • Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty)
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram
 • Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 ( Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta )

 

Ergonomia

Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 23 dB ( Do oferty należy załączyć oświadczenie wykonawcy poparte oświadczeniem producenta )

 

Warunki gwarancji

3-letnia gwarancja producenta,

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta – wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta

 

Wsparcie techniczne producenta

Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony.

 

Wymagania dodatkowe

Microsoft Windows 7 Professional (64-bit), zainstalowany system operacyjny,

Wbudowane porty:

 • min. 1 x VGA,
 • min. 1 x HDMI
 • min. 2 x PS/2,
 • min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 2 porty USB 3.0; min. 2 porty z przodu obudowy i 4 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp.
 • porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy.
 • Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), 
 • Płyta główna wyposażona w :

min  1 złącza PCI Express x16 Gen.3,

min. 2 złącza PCI Epress x 1,

min. 1 złącze PCI 32bit,

min. 2 złącza DIMM z obsługą do 16GB DDR3 pamięci RAM,

min. 4  złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0;

 • Klawiatura USB w układzie polski programisty
 • Czytnik kart multimedialnych min 19-in-1
 • Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) wraz z podkładką
 • Nagrywarka DVD +/-RW
 • Dołączony nośnik ze sterownikami
 • Opakowanie musi byc wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu.

 

 

Monitor LCD 5 szt.

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne monitora

Typ ekranu

Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 19”

Powłoka powierzchni ekranu

Antyodblaskowa

Typ podświetlenia

LED

Rozmiar plamki

max. 0,27 mm

Jasność

250 cd/m2

Kontrast

1000:1

Kąty widzenia (pion/poziom)

160/170 stopni

Czas reakcji matrycy

max 5ms (od czerni do bieli)

Rozdzielczość maksymalna

1600 x 900 przy 60Hz

Format obrazu

16:9

Częstotliwość odświeżania poziomego

30 – 83 kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

56 – 75 Hz

Gama kolorów

83% (CIE 1976)

72% (CIE 1931)

Pochylenie monitora

W zakresie 25 stopni

Bezpieczeństwo

Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot

Złącze

15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D,

Pobór energii

Typowo – 14W, Max – 22W, Czuwanie poniżej  0,5W

Gwarancja

3 lata na miejscu u klienta

Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty.

Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem.

Certyfikaty

TCO, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star;

-       Wymagane  oświadczenia  producenta

Inne

Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników

Głośniki

Wbudowane lub dedykowane przez producenta monitora, głośniki doczepiane lub jako listwa dźwiękowa o parametrach nie gorszych niż :

Typ urządzenia: Listwa dźwiękowa do monitora FPD — zewnętrzna

Całkowita moc: 2,5 W

Pasmo przenoszenia: od 100 Hz do 20 KHz

Wejścia: USB / analogowe stereofoniczne 3,5 mm (bez kabla)

Wyjścia: wyjście słuchawkowe

Pierścień linki zabezpieczającej: tak

Złącza: 1 x Hi-Speed USB

Źródło zasilania: magistrala USB

Drukarka  1 szt

 

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Technologia druku

Laserowa monochromatyczna

Funkcje urządzenia

Drukowanie

Szybkość druku A4

25 stron na minutę

Druk dwustronny

Automatyczny

Rozdzielczość drukowania

1800x600

Pamięć zainstalowana

32 MB

Interfejsy

Fast Ethernet 10/100, USB 2.0,

Pojemność podajnika

250 arkuszy

Pojemność odbiornika

150 arkuszy

Maksymalna wydajność miesięcznie

15 tyś stron

Gwarancja producenta

24 miesiące

Wyposażenie

Toner startowy wydajność min 1000 wydruków

Router  2  szt

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Technologia

Wireless-N

Pasma

2,4 GHz i 5 Ghz jednocześnie

Transmisja/odbiór

2 x 2

Anteny

4 wewnętrzne

Liczba portów i prędkość transmisji:

4 x Gigabit

 

Funkcje

QoS

Oprogramowanie

· konfiguracja dostępu gościa

· zarządzanie kontrolą rodzicielską

· zaawansowane ustawienia sieciowe

Gwarancja

2 lata

 

Dysk zewnętrzny 1 szt

Lp.

Nazwa komponentu

Wymagane minimalne parametry techniczne

Pojemność

500 GB

Format

2.5"

Rodzaj podłączenia

USB 3.0 i USB 2.0

Bufor pamięci

8 MB

 

Dodatkowo

 1. 1. Switch 8 portowy 10/100 MB – 2 sztuki

 

 

Załącznik nr 2

 

………………………………………………………...                                                                                                                                                                       …………………………………………

(nazwa Wykonawcy, adres, nr tel/fax, e-mail:)                                                                                             (miejscowość, data)

 

OFERTA

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................

 1. Oferuję(my) wykonanie usługi/dostawy/roboty budowlanej*) będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

Netto ………………………..zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………..),

Podatek VAT stawka  ……………………% kwota zł …………………………………………………………………………..

Brutto: ……………………..zł, (słownie: …………………………………………………………………………………………..).

 

 1. Termin realizacji ………………………………………
 2. Oświadcza(my), że spełniam(y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty.
 3. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.

 

 

 

……………………………………

(data i podpis Wykonawcy)

 

*) niepotrzebne skreślić

 

 

 

Załącznik nr 3

FORMULARZ CENOWY

„Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6”.

Lp

Nazwa

Ilość

Cena jednostkowa

netto

Wartość

netto

Stawka podatku

VAT

Cena brutto (PLN)

1

Komputery

16

 

 

0%

 

2

Monitory

5

 

 

0%

 

3

Drukarka

1

 

 

0%

 

4

Router

2

 

 

0%

 

5

Dysk zewnętrzny

1

 

 

23%

 

6

Switch 8-portowy 10/100MB

2

 

 

0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………

(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)

 

 

Załącznik nr 4

 

UMOWA  NR …………………………….

 

Zawarta dnia …………………………..w Łomży

pomiędzy:

Zespołem Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 z siedzibą: ul. M. Kopernika 16; 18-400 Łomża

zeprezentowanym przez:

……………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

z siedzibą w ………………………………………………….

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

- na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro o następującej treści:

 

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego dla ZSE i O nr 6 w Łomży.
 2. Szczegółowy zakres dostawy określony został w załączniku nr 1 do zaproszenia do składania ofert „Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja techniczna” .

§ 2

TERMIN REALIZACJI I WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego, ul.M.Kopernika 16; 18-400 Łomża.
 3. Przedmiot umowy zostanie dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć towar fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, wolny od wad i wykonany w ramach bezpiecznych technologii, spełniający wymagania określone w SIWZ oraz odpowiadający normom jakościowym, określonym we właściwych aktach prawnych i dopuszczony do stosowania w placówkach oświatowych.
 5. Wraz z towarem Wykonawca wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp.
 6. Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostarczenia przedmiotu umowy.
 7. Dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli stron w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 8. Podczas dokonywania odbioru przeprowadzona zostanie weryfikacja parametrów pod kątem spełniania wymagań określonych w zamówieniu.
 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany albo zwrotu: produktów wadliwych, o nieodpowiedniej jakości oraz nieodpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia. Postanowienia dotyczące kar umownych i odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.
 10. W przypadku stwierdzenia w ramach odbioru przedmiotu zamówienia wad ilościowych lub jakościowych, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany towaru wadliwego na wolny od wad – w terminie 3 dni od daty stwierdzenia tego faktu.
 11. W tym przypadku w pokwitowaniu odbioru zostaną wskazane nie odebrane elementy przedmiotu umowy ze wskazaniem terminu ich dostarczenia na koszt Wykonawcy.

 

§ 3

WNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy – zgodnie z ofertą Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości: ...................................................zł

(słownie złotych: ........................................................................................................)

 1. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ust.1, zawiera wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w związku z realizacją przedmiotu umowy, określonego w § 1niniejszej umowy, tj. wszystkie koszty dostawy własnym transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, koszt załadunku i rozładunku, ubezpieczenia opakowania, udzielonych gwarancji na dostarczony towar, wymagane prawem podatki i opłaty, i wszystkie inne zobowiązania, bez których należyte wykonanie zamówienia byłoby niemożliwe.
 2. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z pozycjami wymienionymi w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do umowy.
 3. 4. Wykonawca wystawi fakturę na : Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6.
 4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dostawy, podpisany przez obie strony Umowy, potwierdzający zrealizowanie dostawy zgodnie z umową.
 5. Rozliczenie nastąpi w oparciu o prawidłowo wystawioną fakturę VAT, wystawioną w ciągu 7 dni po odbiorze.
 6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie przekazane w terminie do 14 dni od doręczenia faktury na rachunek bankowy Wykonawcy – nr rachunku...........................................
 7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, NIP .................................................
 8. Zamawiający oświadcza, że nie jest płatnikiem podatku VAT, NIP 718-13-12-378

§ 4

GWARANCJA I RĘKOJMIA

 1. Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres wskazany w Specyfikacji technicznej, przy czym gwarancja jakości nie może być krótsza niż okres gwarancji udzielony przez producentów towaru (jeśli dotyczy), poczynając od daty podpisania protokółu odbioru. Gwarancja nie wyklucza możliwości wykonywania przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
 2. W razie stwierdzenia wad w trakcie użytkowania dostarczonego przedmiotu umowy Zamawiający
 • prześle reklamację Wykonawcy na nr faxu ......................,

adres e-mail.....................

 • zgłosi Wykonawcy reklamację telefonicznie na nr ..............................,

natomiast Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji/rękojmi w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia reklamacji naprawi wadliwy przedmiot umowy

3.  W przypadku 2- krotnej reklamacji i naprawy tego samego przedmiotu umowy,

Wykonawca wymieni wadliwy przedmiot umowy na nowy.

4. W  przypadku zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego wszelkie koszty związane z

wyrównaniem ewentualnych szkód ponosi Wykonawca.

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA UMOWY

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, przy czym przedmiotowe odstąpienie może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.
 2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania wypowiedzenia w przypadku gdy:

1)      W stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej,

2)      Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

3)      Wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, wyniku którego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

4)      Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3.    Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie         pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

§ 6

KARY UMOWNE

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1) W wysokości 5% wynagrodzenia za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi   Wykonawca

2) W wysokości 0,5 % wynagrodzenia w przypadku niedostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie – za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostawie,

3) W wysokości 0,5% wynagrodzenia za zwłokę w usunięciu wad lub wymianie towaru wadliwego na wolny od wad – za każdy dzień zwłoki

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z                                 przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia.

 

3. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego przewyższającego                                wysokość kar umownych i odszkodowania.

 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do kar umownych i                     odszkodowania.

 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia.

 

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie.

3. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 8

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących tj. po 1 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Integralną częścią do niniejszej umowy stanowi: oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym i specyfikacją techniczną załączonymi do oferty.

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 9 kwi 2014 14:55
Data opublikowania: środa, 9 kwi 2014 15:05
Data przejścia do archiwum: piątek, 12 cze 2015 14:49
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 703 razy