ZSEiO nr 6

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

KRYTERIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA
Zespół Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży


OCENA WYRÓŻNIAJĄCA: (należy spełnić 7 punktów)

1. Nauczyciel osiąga wysokie wyniki dydaktyczne ustalone na podstawie badań narzędziami pomiaru dydaktycznego przez dyrekcję lub nadzór pedagogiczny.
2. Doprowadza ucznia do sukcesów naukowych, sportowych w skali międzyszkolnej.
3. Nauczyciel opracowuje i wdraża programy dotyczące działań edukacyjnych, wychowawczych np. w klasowym programie wychowawczym wyodrębniony program profilaktyki uzależnień
4. Opracowuje i wdraża z sukcesem pedagogicznym programy autorskie, podręczniki.
5. Prowadzi zajęcia otwarte, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych.
6. Nauczyciel jest liderem WDN.
7. Nauczyciel podejmuje działania innowacyjne – tworzy i realizuje własne projekty edukacyjne, proponuje właściwe zmiany w szkole, eksperymentuje.
8. Nauczyciel organizuje imprezy międzyszkolne, na szczeblu gminy, miasta.
9. Aktywnie współpracuje ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, wychowania.
10. Pełni funkcję doradcy metodycznego.
11. Samodzielnie podejmuje doskonalenie zawodowe zgodnie z potrzebami szkoły.
12. Wykonuje dodatkowe zadania podnoszące jakość funkcjonowania szkoły.
13. Planuje własny rozwój zawodowy.
14. Poświęca uczniom /szkole/ dodatkowy czas.OCENA DOBRA


1. Nauczyciel uzyskuje dobre wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej potwierdzone narzędziami pomiaru dydaktycznego.
2. Nauczyciel prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze poprawnie merytorycznie i metodycznie, rzetelnie wykonuje swoje obowiązki wynikające ze statutu, planu edukacyjnego i programu wychowawczego szkoły w tym także: pozalekcyjne formy zajęć, dyżury w czasie przerw, imprezy szkolne i klasowe.
3. Nauczyciel zachowuje właściwą dyscyplinę uczniów na zajęciach.
4. Nauczyciel stosuje zróżnicowane metody nauczania (także aktywizujące) odpowiednio dobrane do tematu i potrzeb oraz poziomu uczniów.
5. Dba o właściwe środki dydaktyczne do przedmiotu. Wykorzystuje w pracy dydaktyczno-wychowawczej istniejące zasoby szkoły.
6. Nauczyciel dokonuje stale samooceny, zbierając w tym celu informacje zwrotne od uczniów, rodziców – arkusze ewaluacyjne.
7. Jako wychowawca „owocnie” współdziała z rodzicami
8. Przestrzega wewnątrzszkolnego i nauczycielskiego systemu oceniania.
9. Prowadzi zajęcia otwarte dla koleżanek (kolegów0.
10. Uczestniczy w formach doskonalenia zawodowego organizowanego przez dyrekcję.
11. Respektuje wymogi dyrekcji szkoły dotyczące dyscypliny pracy ( punktualność, pełne wykorzystanie czasu lekcji, terminowości w realizacji zadań i zarządzeń).
12. Nauczyciel właściwie prowadzi dokumentację pedagogiczną
- plan wynikowy
- nauczycielski system oceniania
- dziennik
- arkusze ocenOCENA NEGATYWNA

1. Nauczyciel osiąga powtarzające się, niezadowalające wyniki dydaktyczne ustalane narzędziami pomiaru dydaktycznego przez dyrekcję lub pomiar pedagogiczny
2. Uczniowie i rodzice składają powtarzające się i uzasadnione skargi na nauczyciela jego postawę i metody pracy.
3. Nauczyciel rażąco nie przestrzega dyscypliny pracy np. spóźnia się na zajęcia, nie przestrzega czasu trwania lekcji
4. nauczyciel jest często nie przygotowany do zajęć, nie stosuje dostępnych środków dydaktycznych, nie wykazuje zainteresowania swoim warsztatem pracy.
5. Nauczyciel nie uczestniczy w żadnych formach doskonalenia zawodowego a także w radach pedagogicznych.
6. jako wychowawca w ogóle nie współpracuje z rodzicami
7. Nie wywiązuje się z zadań wynikających z podstawowych dokumentów szkoły i szczególnie zaniedbuje dyżury w czasie przerw.
8. Nie respektuje zarządzeń wewnętrznych dyrekcji.Data powstania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:39
Data opublikowania: poniedziałek, 1 gru 2003 15:41
Data edycji: poniedziałek, 1 gru 2003 15:42
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 5949 razy
Ilość edycji: 4