ZSEiO nr 6

Remont wejścia glównego do budynku ZSEiO Nr 6 w Łomży.

Łomża, dn. 17.06.2013r.

 

Znak sprawy: 2/ZSE i O/2013

Zaproszenie do złożenia oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR -

Zamawiający Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży, ul. M.Kopernika 16 zaprasza do złożenia oferty na Remont wejścia glównego do budynku ZSEiO Nr 6 w Łomży.

Termin wykonania zamówienia: 05.08.2013r.

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

Ofertę można przekazać drogą elektroniczną, na adres : zselomza@poczta.onet.pl , faksem na nr   (86) 216 62 63, lub listownie do dnia  24.06.2013r. godz. 1100, w temacie lub na kopercie wpisując: „Remont wejścia glównego do budynku ZSEiO Nr 6 w Łomży.”.

 

Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 24.06.2013r. o godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.

 

 

Informacji w zakresie zamówienia udziela:

Renata Narewska                 - tel. 86 216 62 63

 

Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty, jak też do niedokonywania wyboru oferty bez podania przyczyny.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce wyniki  zamówień publicznych do 14 000 EURO.

 

Dyrektor ZSE i O nr 6 w Łomży

Paweł Drożyner

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty
 2. Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna
 3. Projekt  umowy

Załącznik nr 1

...............................

(miejscowośc, data)

 

.....................................................................

(nazwa wykonawcy, adres)

 

nr tel....................... nr fax............................

 

e-mail …………………………………………

 

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

.....................................................................................................................

……………………………………………..…………………………………………………….…

 

1.Oferuję(my) wykonanie roboty budowlanej będącej przedmiotem zamówienia,

 

zgodnie z wymogami Zamawiającego za kwotę w wysokości:

netto................................zł , (słownie: .......................................................................................................................),

 

podatek VAT stawka .............%  kwota zł . .........................................................................

 

brutto:.............................zł,(słownie:...........................................................................................).

 

2.  Termin realizacji  ...............................

3.  Oświadczam(y), że spełniam (y) warunki podane w zaproszeniu do złożenia oferty

4. Akceptuję(my) warunki zawarte w umowie.

 

…………………………………….

 

(data i podpis Wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu wejścia głównego do budynku ZSEiO nr 6

 

Remont wejścia głównego cło budynku ZSEiO Nr B

Tabela przedmiaru robót

Opis robót

Ilość robót

Dział n4 1. Remont schodów wejściowych

[CPV; 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

26,4640

 1. KNNR 3 0801-0400

Rozbiórki posadzek. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej

26,4640

Jednostka: 1 m2

(0,30+0,14)*5,60*5+(0,30+0,14)*3*5,20+5,20*1,40

26,4640

2. KNR2-02 1121-0100

Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej

Jednostka: 1 m2

26,4640

3. KNR2-02 1121-0500

Okładziny schodów z płytek o wym. 30x30cm układanych metodą kombinowaną na klej

Jednostka: 1 m2

26,4640

4. KNR2-02 1122-0300

Przygotowanie podłoża pod cokoliki na schodach z płytek wysokości 20cm układanych na klej

Jednostka: 1 m

7,3000

 

2,30+2*2,50

7,3000

5. KNR2-02 1122-0600

Cokoliki na schodach z płytek wysokości 20cm układanych na klej metodą kombinowaną bez przecinania płytek
Jednostka: 1 m

7,3000

6. KNR4-01  1212-0400

Malowanie jednokrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych metalowych, bez miniowania

Jednostka: 1 m2

3,6000

7.  Kalkulacja własna - wykonanie zadaszenia wejścia

Jednostka: kpl

1,0000

Konstrukcja aluminiowa z pokryciem poliwęglanem 2,50*5,20 oparte na słupach

 

 

 

Załącznik nr 3

U M O W A  Nr …./2013

 

zawarta w dniu .......................... 2013r. w Łomży

 

pomiędzy ........................................................................................................................................

 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowanym przez DYREKTORA  .....................................................................................

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,

reprezentowanym przez:

.......................................................................................

.......................................................................................

 

wspólnie dalej zwanymi Stronami umowy.

 

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

 

PRZEDMIOT UMOWY

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych obejmujących w szczególności: ..................................................

 

 

§ 2

TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony zgodnie ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

 • rozpoczęcie robót  ............................
 • zakończenie robót: ….......................

Przez wykonanie przedmiotu umowy należy rozumieć wykonanie robót oraz ich odbiór ostateczny.

§ 3

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności:

1)  Przekazanie Wykonawcy terenu robót.

2)  Zapewnienie nadzoru inwestorskiego:

Inspektorem nadzoru będzie:

..............................................................................................................................................................

 

3)  Uczestniczenie w konsultacjach, które okażą się niezbędne dla zapewnienia właściwego wykonania umowy.

4)  Odebranie przedmiotu zamówienia - zgodnie z § 7 niniejszej umowy - po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

§ 4

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązany jest w szczególności:

 1. Przejąć od Zamawiającego plac budowy.
 2. Do wykonania  przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego.
 3. Wykonać przedmiot umowy z materiałów, spełniających wymagania norm zharmonizowanych  lub z  materiałów, zgodnych  z  zasadniczymi wymaganiami na podstawie innych dowodów, przewidzianych w Ustawie z dnia 30 sierpnia  2002r. o systemie oceny zgodności i Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
 4. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 3 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art.10 - Ustawy Prawo budowlane, Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. wymaganiom SIWZ oraz projektu. Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najwyższej jakości).
 5. Przed wbudowaniem poza materiałami które zapewnił Zamawiający - przedłożyć na wskazane materiały certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu;
 6. W przypadku wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań i na własny koszt dokona ich wymiany.
 7. Przestrzegać  wymogów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  odpadach (Dz.U. z 2007 r., Nr 39 poz.251 z późniejszymi zmianami) w zakresie gospodarki odpadami podczas realizacji robót.
 8. Zapewnić odpowiednie warunki i przestrzegać przepisów BHP i p.poż. w trakcie prowadzenia robót.
 9. Zapewnić wykwalifikowaną kadrę robotniczą oraz ciągłe kierowanie i koordynowanie robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia.

Kierownikiem robót będzie ……………………………………

 

 

 1. Ponieść pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prowadzenia prac na placu budowy oraz na innym terenie, związane z prowadzonymi robotami
 2. W okresie gwarancji i rękojmi - ponieść odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.
 3. Dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, opisujące parametry techniczne wymagane prawem certyfikaty oraz inne dokumenty zastosowanych materiałów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.
 4. Dokonać likwidacji placu budowy i zaplecza własnego wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu robót.

§ 5

 

 

WYNAGRODZENIE I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

 

 

Strony ustalają, że wartość wykonanych robót brutto:……………………………………PLN.

 

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….

 

 

z tego należny podatek VAT wg stawki 23% w kwocie ………………………………….PLN

cena oferty netto …………………………………………….PLN

zgodnie z przedstawionym kosztorysem, który został sprawdzony przez inspektora nadzoru.

 

§ 6

PŁATNOŚCI

1.  Rozliczenie nastąpi fakturę końcową, wystawioną po odbiorze robót - na podstawie podpisanego protokołu odbioru końcowego.

2.  Płatność nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego przelewem na rachunek Wykonawcy nr……………………………....................................................,

3.  Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.  Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, NIP ...........................................

5.  Zamawiający oświadcza, że posiada NIP …………..………………….

§ 7

ZAKOŃCZENIE ROBÓT I ODBIORY, RĘKOJMIA I GWARANCJA

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 36 miesięcy na wykonany i odebrany przedmiot umowy. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu końcowego.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach, określonych w Kodeksie Cywilnym.
 3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.
 4. Odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie trzech dni roboczych od daty powiadomienia przez Wykonawcę
 5. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.
 6. Odbioru końcowego robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.
 7. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Odbiór robót należy zakończyć najpóźniej siódmego dnia od daty rozpoczęcia.
 8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
 9. Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór po upływie terminu gwarancji celem protokolarnego stwierdzenia usunięcia lub braku wad.

§ 8

 

KARY UMOWNE

Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w wysokości 100,00 zł za  każdy dzień zwłoki za:

 • zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru
 • zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2.   Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury wykonawcy za wykonany przedmiot umowy i na tę czynność wykonawca wyraża zgodę.

§ 9

ZMIANA I ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (art.145 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym),

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  i powinno zawierać uzasadnienie

3. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający  zobowiązany jest do:

 

 

 1. dokonania odbioru robót oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,
 2. przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

4.Zmiana niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 10

PRAWO I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 

1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy regulujące proces inwestycyjny oraz Ustawa Prawo  Zamówień Publicznych.

 

 

2. Do rozstrzygania  sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                            WYKONAWCA :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data powstania: piątek, 14 cze 2013 14:34
Data opublikowania: poniedziałek, 17 cze 2013 14:02
Data przejścia do archiwum: środa, 9 kwi 2014 14:49
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 868 razy