ZSEiO nr 6

KODEKS ETYKI PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY

Zasady ogólne

&1

Kodeks Etyki pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży zwany dalej „Kodeksem Etyki” wyznacza standardy postępowania, których powinny przestrzegać pracownicy Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

&2

Wskazane w Kodeksie Etyki zasady i wartości etyczne są stosowane przez pracowników podczas wypełniania przez nich codziennych obowiązków.

&3

1.Wszyscy pracownicy składają oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki           niezwłocznie po jego wejściu w życie. Oświadczenia dołącza się do akt pracowniczych.

2.Pracownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Kodeksem Etyki niezwłocznie po zawarciu pierwszej umowy o pracę.

Zasady szczegółowe

&4

Zasada praworządności

1.Pracownik działa zgodnie z zasadą praworządności, stosuje procedury wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących oraz regulacji wewnętrznych jednostki.

 

2.Pracownik zwraca uwagę na to, aby decyzje dotyczące praw lub interesów podmio­tów posiadały podstawę prawną, a ich treść była zgodna z obowiązującymi przepi­sami prawnymi.

3.Informacje uzyskane w wyniku prowadzonych czynności pracownik wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.

&5

Zasada niedyskryminowania

1.Przy rozpatrywaniu wniosków i przy podejmowaniu decyzji pracownik zapewnia przestrzeganie zasady równego traktowania. Pojedyncze osoby znajdujące się w ta­kiej samej sytuacji są traktowane w porównywalny sposób.

2.W przypadku różnic w traktowaniu pracownik zapewnia, aby to nierówne traktowa­nie było usprawiedliwione obiektywnymi, istotnymi właściwościami danej sprawy.

3.Pracownik powinien powstrzymać się od wszelkiego nieusprawiedliwionego i nie­równego traktowania pojedynczych osób ze względu na ich narodowość, płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, re­ligię lub wyznanie, przekonania polityczne lub inne przekonania, przynależność do mniejszości narodowej, posiadaną własność, urodzenie, inwalidztwo, wiek lub pre­ferencje seksualne.

&6

Zasada współmierności

1.W toku podejmowania decyzji pracownik zapewnia, że przyjęte działania są współ­mierne do obranego celu.

2.Pracownik unika ograniczania praw obywateli lub nakładania na nich obciążeń, jeże­li ograniczenia te lub obciążenia byłyby niewspółmierne do celu prowadzonych działań.

W toku podejmowania decyzji pracownik zwraca uwagę na stosowne wyważenie spraw osób prywatnych i ogólnego interesu publicznego.

&7

Zakaz nadużywania uprawnień

1.Z posiadanych uprawnień pracownik może korzystać wyłącznie dla osiągnięcia ce­lów, dla których uprawnienia te zostały mu powierzone.

2.Pracownik nie powinien korzystać z uprawnień dla osiągnięcia celów, dla których brak jest podstawy prawnej lub które nie mogą być uzasadnione interesem publicz­nym.

&8

Zasada bezstronności i niezależności

1.Pracownik działa bezstronnie i niezależnie i powstrzymuje się od wszelkich arbitral­nych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na sytuację pojedynczych osób, oraz od wszelkich form faworyzowania, bez względu na motywy takiego postępo­wania.

2.Na postępowanie pracowników nie może mieć wpływu interes osobisty lub rodzin­ny ani też presja polityczna. Pracownik nie może uczestniczyć w podejmowaniu de­cyzji, w której on lub bliski członek jego rodziny miałby jakikolwiek interes finanso­wy.

3.Zasady wyłączania się pracownika z postępowań, w których zachodzi konflikt inte­resów, określają odrębne przepisy wewnętrzne.

&9

Zasada obiektywizmu

1.W toku podejmowania decyzji pracownik uwzględnia wszystkie istotne czynniki i przypisuje każdemu z nich należne mu znaczenie, nie uwzględnia okoliczności niezwiązanych z daną sprawą.

2.Pracownik wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiada­ną wiedzę i doświadczenie. Swoje decyzje i ustalenia opiera na ustalonej prawdzie obiektywnej.

&10

Zasada uczciwości

Pracownik działa bezstronnie, uczciwie i rozsądnie.

&11

Zasada uprzejmości

1.W swoich kontaktach z interesantami, innymi instytucjami oraz współpracownikami pracownik zachowuje się właściwie i uprzejmie. Pracownik stara się być możliwie jak najbardziej pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania możli­wie jak najbardziej wyczerpująco i dokładnie.

2.Jeżeli pracownik nie jest właściwy w danej sprawie, kieruje ją do pracownika właś­ciwego.

3.W przypadku popełnienia błędu naruszającego prawa lub interes pojedynczej oso­by pracownik stara się skorygować negatywne skutki popełnionego przez siebie błędu w jak najwłaściwszy sposób.

&12

Zasada współodpowiedzialności

1.Pracownik nie boi się podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.

2.Relacje służbowe opierają się na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.

3.Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie powoduje obniżenia autorytetu i wiarygodności.

&13

Zasada akceptacji kontroli zarządczej

1.Pracownik rozumie cele kontroli zarządczej i akceptuje je.

2.Pracownik bierze udział we współtworzeniu kontroli zarządczej, przekazując swoim

przełożonym uwagi i propozycje dotyczące jej funkcjonowania.

3.Pracownik rozumie, że wszystkie podejmowane działania mają służyć właściwej

realizacji celów jednostki.

&14

Odpowiedzialność

1.Pracownik zobowiązany jest przestrzegać Kodeksu Etyki i kierować się jego zasa­dami.

2.Pracownik ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu Etyki.

OŚWIADCZENIE

Uprzedzony o odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami Kodeksu Etyki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży i zobowiązuję się do przestrzegania zasad z niego wynikających.

 

 

……………..………………………………….         ………………..........................................................

(data)                                                             (czytelny podpis)