ZSEiO nr 6

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na "remont sali rekreacyjnej wraz z siłownią, wymiana lamp i wykładziny ZSE i O Nr 6"

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - oferta firmy

"Reman" Firma Budowlano - Remontowa Krzysztof Niewiński Łomża, ul. Mazowiecka 1 lok. 18 z ceną 51 313,85 zł .

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium najniższa

cena brutto

1

"Budex" Spółka cywilna Bożena Galińska, Joanna Galińska Ostrółęka, ul. Jałowcowa 9

82,07

2

"Reman" Firma Budowlano - Remontowa Krzysztof Niewiński Łomża, ul. Mazowiecka 1 lok. 18

100

3 Zakład Remontowo - Budowlany mgr Sylwester Zawadzki Łomża, ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 12 84,12
Data powstania: środa, 11 lip 2012 11:56
Data opublikowania: środa, 11 lip 2012 12:14
Data przejścia do archiwum: środa, 20 mar 2013 20:16
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1232 razy