ZSEiO nr 6

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na

" Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży"

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - oferta firmy

Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna Kraków ul. Reduta 5

z ceną 74 861,74 zł .

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium najniższa

cena brutto

1

Maxto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna, Kraków ul. Reduta 5

100

2

PHU "EX-COMP" sp.j. R. i A. Kołodziejscy,  Łomża  ul. Nowogrodzka 3B

67,05

Data powstania: wtorek, 3 lip 2012 14:12
Data opublikowania: środa, 4 lip 2012 08:16
Data przejścia do archiwum: środa, 11 lip 2012 11:55
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 870 razy