ZSEiO nr 6

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


 

Łomża: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
Numer ogłoszenia: 219332 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2166263 begin_of_the_skype_highlighting BEZPŁATNIE 0-86 2166263 end_of_the_skype_highlighting, faks 0-86 2166263.  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriów komputerowych na które składa się: 1. serwer 2. stacje robocze 3. komputer 4. monitor LCD 5. czytnik e-book 6. projektor multimedialny 7. tablet piórkowy 8. klawiatury 9. mysz.  

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.  

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 72.26.80.00-1.  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.   

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.2) ZALICZKI  

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust.1 Ustawy Pzp   

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:   

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.  

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zseio.biplomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży ul. M.Kopernika 16, 18-400 Łomża.  

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2012 godzina 13:00, miejsce: siedziba Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).  

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:51
Data opublikowania: poniedziałek, 25 cze 2012 14:59
Data przejścia do archiwum: środa, 4 lip 2012 08:15
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1133 razy