ZSEiO nr 6

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wymianę instalacji kanalizacji zewnętrznej i remont nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą Pzp, uPzp) Zamawiający - Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży informuje, że w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych

1. została wybrana - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp - oferta firmy

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI

Łomża ul. Poznańska 37

z ceną 59 890,29 zł .

 

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta odpowiada wymaganiom ustawy Pzp i określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ( dalej: SIWZ) oraz została oceniona jako najkorzystniejsza - spośród ofert nie podlegających odrzuceniu - ponieważ w oparciu o przyjęte kryterium wyboru ( cena – waga 100% ) jako najtańsza otrzymała maksymalną ilość punktów.

2. Lista wykonawców, którzy złożyli w przedmiotowym postępowaniu oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium najniższa

cena brutto

1

Mroczkowski Krzysztof PUH Centrum Budownictwa – Dociepleń MROCZKOWSKI

Łomża ul. Poznańska 37

100

2

Zakład Drogowy „KAFIL”,  Łomża  ul. Kalinowa 31

88,53

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja,  Łomża ul. Fabryczna 9

85,69

4

MEGA INSTAL Arkadiusz Żołnierski, Białystok ul. Gródecka 1A

51,29

Data powstania: piątek, 22 cze 2012 13:01
Data opublikowania: piątek, 22 cze 2012 13:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 3 lip 2012 14:11
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1134 razy