ZSEiO nr 6

Wymiana instalacji kanalizacji zewnętrznej i remont nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
 

 

 

Łomża: Wymiana instalacji kanalizacji zewnętrznej i remont nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży
Numer ogłoszenia: 190780 - 2012; data zamieszczenia: 06.06.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży , ul. Kopernika 16, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 0-86 2166263 begin_of_the_skype_highlighting 0-86 2166263 end_of_the_skype_highlighting, faks 0-86 2166263.

 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji kanalizacji zewnętrznej i remont nawierzchni placu przy budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności: - roboty montażowe: wymiana instalacji kanalizacyjnej zewnętrznej i regulacja włazów oraz studzienek betonowych - roboty ziemne, remont nawierzchni placu.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zgodnie z art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Prawo zamówień publicznych


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.23.00-6, 45.23.31.40-2, 45.11.12.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.08.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy oraz spełniają nw. warunki udziału w postępowaniu, określone w oparciu o art. 22 ust. 1 ustawy

I.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem zakresowi porównywalnemu z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 100000,00zł.

 

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował wykwalifikowaną kadrą, niezbędną do kierowania robotami, stanowiącymi przedmiot zamówienia. Osoby, wyznaczone do kierowania robotami w poszczególnej branży, muszą posiadać wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji i doświadczenie w kierowaniu robotami w swojej branży. Wymagane jest, żeby kierownik budowy posiadał uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia i doświadczenie min 2 lata na podobnym stanowisku.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolnością kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 100 000,00 zł i jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł,.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 

 • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 

 

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zseio.biplomza.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży ul. M.Kopernika 16, 18-400 Łomża.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży ul. M.Kopernika 16, 18-400 Łomża.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Pytanie z dnia 08.06.2012r.

Dotyczy przedmiaru robót poz.19 „nawierzchnia z kostki kamiennej (…) kostka nieregularna wys. 8 cm”. Prosimy o sprecyzowanie jaki materiał zastosować celem wykonania nawierzchni parkingów?

Odpowiedź:

Do wykonania nawierzchni należy użyć kostkę betonową 8 cm (kostka dostarczona przez inwestora i nie ujmować w cenie robót).

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 6 cze 2012 11:18
Data opublikowania: środa, 6 cze 2012 12:05
Data edycji: poniedziałek, 11 cze 2012 13:35
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 25 cze 2012 11:04
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1293 razy
Ilość edycji: 1