ZSEiO nr 6

STATUT ZSE i O nr 6 w Łomży

zmiany rok szkolny 2007/2008
                                                                STATUT

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w ŁOMŻY  

ROZDZIAŁ I 

NAZWA  SZKOŁY  

§1   1.   Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, zwana dalej Zespołem.2.   Siedziba Zespołu mieści się w Łomży ul. M. Kopernika 16.  

§ 21.  W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:1)         VI Liceum Ogólnokształcące, które prowadzi kształcenie ogólne, w 3 letnim okresie nauczania,2)         Liceum Profilowane nr 6, które prowadzi kształcenie w profilach, określonych rozporządzeniem MEN w tej sprawie, w 3 letnim okresie nauczania,3)         Technikum nr 6, które prowadzi kształcenie w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, w 4 letnim okresie nauczania. 

§3 Organem prowadzącym ZSEiO nr 6  jest MIASTO ŁOMŻA, a nadzór pedagogiczny sprawuje PODLASKI KURATOR OŚWIATY w BIAŁYMSTOKU.    

ROZDZIAŁ II

  KIERUNKI ORGANIZOWANIA KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI  

§ 4 

Działalność edukacyjna Zespołu określona jest przez:

1)     odpowiednie akty prawne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2)     szkolny zestaw programów nauczania, który – uwzględniając wymiar      wychowawczy – obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia     dydaktycznego,

3)     program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie     treści i działania o charakterze opiekuńczo - wychowawczym i jest realizowany     przez wszystkich nauczycieli, 

4)     program profilaktyki uczniów, o którym mowa w odrębnych przepisach.   

§ 5 Zespól realizuje zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

1)  umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku      kształcenia lub wykonywania zawodu,

2)  umożliwia  zdobycie wykształcenia ogólnego na  poziomie stwarzającym       absolwentom szansę wstępu na uczelnie wyższe,

3)  tworzy warunki zdobycia wiedzy i wykształcenia umiejętności na poziomie      zapewniającym poradzenie sobie w warunkach    gospodarki rynkowej,

4)  kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizacji zadań zawartych w      Szkolnym Programie Wychowania, a wśród nich wyrabia następujące cechy      osobowości:    

a) postawy dociekającej prawdy,    

b) umiejętności samodzielnego oceniania zjawisk społecznych, gospodarczych i          politycznych,     

c) postawy charakteryzującej ludzką godność,    

d) przedsiębiorczości i zaradności życiowej.

5)  stwarza warunki młodzieży do rozwijania swoich zainteresowań z uwzględnieniem     ich  potrzeb rozwojowych, poprzez organizację zajęć dodatkowych.

6)  zapewnia  uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,    

§ 6 Powyższe cele Zespół realizuje poprzez:wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia w obszarze edukacyjnym rozumianym w sposób wielopłaszczyznowy,organizowanie /po zdiagnozowaniu i w miarę możliwości/ opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym również pomoc materialna. Pomoc materialna może przyjąć następujące formy:

a)     zwolnienie z opłat,

b)     zasiłku losowego lub zapomogi,

c)      stypendium socjalnego.Pomoc finansowa może być realizowana z dotacji celowych, darowizn i funduszu Rady Rodziców zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach.wybór odpowiednich  programów nauczania dostosowanych do wymogów Podstawy programowej kształcenia ogólnego, potrzeb środowiska i regionu oraz możliwości uczniów,

4)  stałą współpracę rodziców i nauczycieli, w ramach której rodzice doradzają,     opiniują i wspierają działalność szkoły oraz mają obowiązek uczestnictwa w     zebraniach organizowanych przez szkołę, informujących o wynikach dydaktyczno-     wychowawczych omawiających problemy kształcenia i wychowania oraz innych      imprezach organizowanych przez szkołę mających na celu integrację całej      społeczności szkolnej,

5)  integralność wychowania z wiedzą i kreowaniem umiejętności oraz spójność      działań wychowawczych pomiędzy szkołą, rodziną, a także innymi instytucjami, przy      zachowaniu zasady, że szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

6)  tworzenia, pozytywnie oddziaływującego na uczniów, środowiska wychowawczego,      a   w szczególności:    

a) podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej,    

b)  pomocy psychologicznej i pedagogicznej na terenie szkoły, współdziałania           Zespołu z Poradniami Psychologiczno – Pedagogicznymi oraz innymi          instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom           i rodzicom.

7)  umożliwienie korzystania z biblioteki szkolnej, czytelni, sali gimnastycznej, sali      rekreacyjno – sportowej, pracowni komputerowych oraz innych obiektów szkolnych,

8)  wdrażanie uczniów do twórczego, krytycznego myślenia, samodzielnego      podejmowania decyzji oraz ponoszenia skutków podjętych decyzji,

9) umożliwienie uczniom najzdolniejszym realizowanie indywidualnych programów     nauczania oraz ukończenia szkoły w  skróconym czasie.    § 7 1.

W Zespole mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych,    stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność     wychowawcza wśród młodzieży albo   rozszerzenie i wzbogacenie form     działalności dydaktycznej,   wychowawczej i opiekuńczej Zespołu.2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których     mowa w ust.1 wyraża dyrektor Zespołu, po   uprzednim uzgodnieniu warunków     tej  działalności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.  

§ 8 1. Działalność Zespołu jest finansowana z budżetu państwa, budżetu Miasta    Łomży oraz z innych źródeł.2. Zespól może być wspomagany finansowo w formie darowizn i dobrowolnych wpłat     na konto Rady Rodziców.

3. Darczyńca może zastrzec cel, na realizację którego przeznacza darowiznę.

4. Źródłem środków finansowych jest również fundusz Rady Rodziców5. Zespół może prowadzić działalność gospodarczą i inną, uregulowaną odrębnymi       przepisami.

6. Za zobowiązania materialne uczniów wobec szkoły odpowiadają   rodzice.   

ROZDZIAŁ III ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE § 9 Organami szkoły są:        

1) Dyrektor,        

2) Rada Pedagogiczna,         

3) Rada Rodziców,        

4) Rada Szkoły, o ile zostanie powołana,        

5) Samorząd Uczniowski. 

§ 10 

1. Zespołem kieruje dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6.

2. Funkcję dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje Prezydent Miasta        Łomży.

3. Kandydata na dyrektora Zespołu wyłania się w drodze konkursu. Zasady konkursu           określają odpowiednie przepisy.

4. Funkcję dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych.

5. Zasady pracy dyrektora w trakcie trwania kadencji określają odrębne przepisy.  

§ 11 

1.W Zespole tworzy się stanowiska kierownicze:

1)     wicedyrektora lub wicedyrektorów w zależności od potrzeb i w zgodzie      z odrębnymi przepisami, 

2)  głównego księgowego, 

3)  kierownika administracyjnego, 

4)  sekretarza.

2. Powierzenie funkcji wicedyrektora i odwołania z niej dokonuje dyrektor Zespołu, po     zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego i sprawującego     nadzór  pedagogiczny. 

3. Powierzenie i odwołanie z innych stanowisk kierowniczych dokonuje dyrektor     Zespołu.

4. Osoby pełniące funkcje kierownicze wykonują zadania zgodnie z ustalonym przez     dyrektora przydziałem czynności.

5. Przydział czynności poszczególnych osób zajmujących stanowiska kierownicze     dołącza się do akt osobowych i aktualizuje w miarę potrzeb.  

&.12 

1. Dyrektor Zespołu w szczególności:

1)     kieruje bieżącą działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Zespole,

3)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

4)     zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do szkoły,

5)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej (oraz Rady Szkoły) o  ile zostanie powołana) podjęte w ramach ich kompetencji oraz zawiesza uchwały Rady Pedagogicznej niezgodne z obowiązującymi przepisami prawnymi. O wstrzymaniu  wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący i   sprawujący nadzór pedagogiczny. Ich decyzje są ostateczne.,

6)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym   przez Radę Pedagogiczną (Radę Szkoły, o ile zostanie powołana) i ponosi     odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,

7)     organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły,

8)     opracowuje organizacyjno – programowe dokumenty szkoły,

9)     wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych,

10) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

2. Dyrektor Zespołu podejmuje decyzje o skreśleniu ucznia z listy uczniów na     podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu     Uczniowskiego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i     pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w     sprawach:   

1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,   

2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i         innym pracownikom Zespołu,   

3)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej (i Rady         Szkoły, o ile zostanie powołana) w sprawach odznaczeń, nagród i innych         wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników Zespołu,  

4)  tworzenia zespołów problemowo – zadaniowych,  

5)  dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje ze wszystkimi         organami funkcjonującymi w szkole. 

§ 13  

1. W ZSEiO nr 6 w Łomży działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem         w zakresie realizacji jej statutowych zadań    dotyczących kształcenia, wychowania i     opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w     Zespole. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem     doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na     wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych    organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym     jest  działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności     dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu, który prowadzi      i przygotowuje zebrania Rady oraz odpowiada za  zawiadomienie wszystkich     członków o terminie i porządku zebrania. W wypadku nieobecności dyrektora     Zespołu, Radzie Pedagogicznej przewodniczy jego zastępca.

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem     roku  szkolnego, w każdym semestrze w związku z  podejmowaniem uchwał w     sprawie wyników  klasyfikacji  i promocji uczniów; po zakończeniu rocznych zajęć     szkolnych  oraz w miarę bieżących potrzeb.    Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego Rady          Pedagogicznej albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej lub organu     prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

5. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej informacje o realizacji planu    nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.    

 § 14

  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

1)   przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego zmian i uchwalenie Statutu po        konsultacjach z innymi organami szkoły,     

2)   zatwierdzanie kierunków pracy szkoły,     

 3)   podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,     

4)   podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów                      pedagogicznych w szkole,     

5)   zatwierdzanie w drodze uchwały szkolnego zestawu programów nauczania             i   szkolnego zestawu podręczników spośród przedstawionych przez             nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, z uwzględnieniem            możliwości uczniów w przypadku programów nauczania, a w przypadku    podręcznika również:

a)       przystosowania dydaktycznego i językowego podręcznika do możliwości       uczniów,

b)      wysokiej jakości wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego    przez kilka lat,

6)     ustalanie organizacji Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli,

7)      podejmowanie uchwał w sprawach skreślania z listy uczniów,

8)     podejmowanie uchwał dotyczących przenoszenia uczniów do innych klas,

9)     uchwalanie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu             Wychowawczego Zespołu i Programu Profilaktyki Problemów Uczniów, po             zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,10)  typowanie dwóch kandydatów do komisji przeprowadzającej konkurs na             stanowisko dyrektora Zespołu, zwykłą większością głosów, przy obecności co             najmniej połowy członków Rady Pedagogicznej.  

§ 15

 Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1)  organizację  pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć         lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2)     projekt planu finansowego Zespołu,

3)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych        wyróżnień,  

4)propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i             zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć                dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) propozycję organu prowadzącego dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora        Zespołu na następne 5 lat.    

  § 16 

 1.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w

       obecności co najmniej połowy jej członków.  

2.  Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności. Zebrania Rady        Pedagogicznej są protokołowane.  

3.  W ramach Rady Pedagogicznej mogą działać komisje o określonych zadaniach      dydaktyczno-wychowawczych. Decyzje komisji podlegają zatwierdzeniu przez      Radę Pedagogiczną.

4.  Nauczyciele  są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na     posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą  naruszać dobro uczniów lub ich     rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.    

 § 17 

1.   W Zespole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.

2.   W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych,       wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego        oddziału.

3.   Kadencja  Rady Rodziców trwa trzy lata. Natomiast we wrześniu każdego rokuszkolnego jej skład uzupełniany jest o przedstawicieli klas pierwszych.

4.   Rada Rodziców uchwala regulamin swej działalności, w którym określa w szczególności: 

1)   wewnętrzną   strukturę i tryb pracy Rady,

4)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz        przedstawicieli rad  oddziałowych.                       

 5.  Rada  Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej,  Rady Szkoły ( o ile      zostanie powołana ) i dyrektora Zespołu  z wnioskami i opiniami dotyczącymi      wszystkich spraw szkoły.

6.  Do kompetencji  Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) występowanie we wszystkich sprawach do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także od organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór nad szkołą;

2) uchwalanie  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a)     programu wychowawczego szkoły,

b)     programu profilaktyki

c)      Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania oraz Statutu.

d)     opiniowanie proponowanych zmian w programach nauczania, zarządzania i organizacji pracy w szkole,

e)     opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,

f)   opiniowanie  programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

g)     opiniowanie możliwości podjęcia w szkole działalności prze stowarzyszenie lub inna organizację, a w szczególności organizację harcerską,h)      występowanie z wnioskami o dokonywanie oceny nauczycieli i dyrektora szkoły,i)   opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora Zespołuj)    występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,k)      wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów szkoły7. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych     źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu.8. Rada Rodziców działa na podstawie przyjętego przez   siebie regulaminu,     zgodnego z niniejszym Statutem,  zatwierdzonego przez dyrektora Zespołu.9. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie     uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną  w sprawie programu, o którym mowa     w ust.1 lit. A, b lub c, program ten ustala dyrektor w uzgodnieniu z organem     sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora obowiązuje     do czasu uchwalenia programu przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą     Pedagogiczną. 

§18 

1.  W Zespole działa Samorząd Uczniowski, zwany „samorządem”.

2.  Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Zespołu.

3.  Zasady  wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony      przez ogół uczniów.  Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu    uczniów Zespołu.   

4.  Regulamin  samorządu nie może być sprzeczny ze STATUTEM szkoły.                                            

5.  Samorząd  może przedstawiać dyrektorowi oraz Radzie Pedagogicznej – wnioski i      opinie we wszystkich sprawach  Zespołu, a w szczególności dotyczących realizacji     podstawowych praw uczniów takich, jak:1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z  jego treścią, celem i          stawianymi wymaganiami,     2) prawo  do opiniowania Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Programu            Wychowawczego Szkoły, Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,    3)  prawo do  jawnej i umotywowanej oceny postępów w  nauce i zachowaniu,    4)  prawo do  organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie           właściwych  proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i           zaspokajania własnych zainteresowań,    5)  prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,    6) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz         rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,        w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,                    7)  prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Szkolnego.    8)  prawo wyboru Rzecznika Praw Ucznia.  

 §  19  W Zespole można powołać Rzecznika Praw Ucznia, którego sposób, formy i metody działalności określi Regulamin zaproponowany przez Samorząd Uczniowski, zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, stanowiący załącznik do Statutu.   

ROZDZIAŁ IV  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY   

§ 20 

1.  Dla realizacji zadań Zespołu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników 

     ekonomicznych, administracyjnych, inżynieryjno-technicznych oraz pracowników        obsługi.    

2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest

    odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.

  § 21 

1.  Obowiązkiem nauczyciela jest w szczególności: rzetelne realizowanie podstawowych funkcji Zespołu określonych w Statucie, a w zwłaszcza przestrzeganie postanowień Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania, Szkolnego Programu Wychowania oraz Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,dbałość o wysoką jakość i prawidłowy przebieg procesów edukacyjnych, postawa będąca przykładem dla uczniów,punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć lekcyjnych,sumienne pełnienie dyżurów na korytarzach podczas przerw, systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej,terminowe wywiązywanie się z zadań powierzonych przez dyrektora,     

7)  wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań,8)  bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie i            życzliwy stosunek do wszystkich uczniów,      9)  dbałość o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów,     10) udzielanie pomocy w przezwyciężaniu przez uczniów  niepowodzeń szkolnych,         11) współdziałanie z innymi nauczycielami, rodzicami i środowiskiem,     12) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, wychowawczych i podnoszenie           poziomu wiedzy merytorycznej,          13) dbałość o pozyskiwanie pomocy dydaktycznych,      14) pracę na rzecz podnoszenia jakości pracy Zespołu,     15) przestrzeganie postanowień Statutu.  § 22 1.  Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:1)      formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,2)      informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania,3)      informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,4)      stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków,5)      systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów,6)      dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt. 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia,7)      informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów,8)      informowanie ucznia na 30 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie semestralnej i rocznej,9)      umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących,10)    informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,

2.  Praca nauczyciela podlega ocenie przez dyrektora Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustalonymi szkolnymi kryteriami. 

§ 23

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem     jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania    i  zestawu podręczników z zakresu kształcenia ogólnego  oraz korelacja kształcenia    ogólnego.  

2. Nauczyciele  przedmiotu lub grupy pokrewnych przedmiotów mogą    tworzyć     zespół przedmiotowy lub inne zespoły problemowo – zadaniowe.

3. Zespoły przedmiotowe tworzy dyrektor.

4.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący, powoływany przez dyrektora Zespołu na       wniosek zespołu.

5.  Cele i zadania zespołu obejmują:   1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji         programów nauczania i wychowania, korelowanie treści nauczania przedmiotów        pokrewnych, spójności działań wychowawczych, a  także uzgadnianie decyzji w        sprawie wyboru programów nauczania,     2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz         sposobów badania wyników nauczania i efektów wychowania i opieki,    3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa         metodycznego dla początkujących nauczycieli,     4) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i         eksperymentalnych programów nauczania i wychowania.    5) rozwiązywanie bieżących problemów edukacyjnych.6.   W Zespole  może być utworzony Zespół Wychowawczy. W skład  zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy klas, psycholog, doradca zawodowy, szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa. Przewodniczącym zespołu jest zastępca dyrektora do spraw wychowawczych. Zadania zespołu wychowawczego zawarte są w Programie Wychowawczym Szkoły.   

7.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizowaną i udzielaną uczniom, ich      rodzicom oraz nauczycielom mogą sprawować na terenie szkoły pedagog,       psycholog doradca zawodowy. 

 1) Do obowiązków pedagoga szkolnego/jeżeli zostanie powołany/ należy:a)     sprawowanie indywidualnej opieki pedagogicznej i wychowawczej,b)     prowadzenie profilaktyki wychowawczej,c)      koordynacja udzielanej pomocy materialnej,d)     koordynacja pracy w zakresie orientacji zawodowej,e)     współudział w opracowaniu Programu Wychowawczego Szkoły,f)        opracowanie i organizowanie Programu Profilaktyki Problemów Uczniów,g)     rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów,h)      współdziałanie z instytucjami pomocy rodzinie.i)        okresowa analiza sytuacji wychowawczej w Szkole wspólnie z Zespołem Wychowawczym,j)        rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności wychowawcze, rozpoznawanie przyczyn złego zachowania oraz udzielanie pomocy wychowawcy i rodzicom w pracy z uczniem „trudnym”,k)      ścisła współpraca z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia oraz jego wychowawcą w zakresie wychowania,l)        organizowanie różnych form terapii uczniom niedostosowanym społecznie, czuwanie nad prawidłowością wdrażania w Zespole i efektami programów profilaktycznych,m)   współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami opiekuńczo – wychowawczymi, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, zakładami wychowawczymi i innymi placówkami.n)      inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.  

2)  Do obowiązków psychologa /jeżeli zostanie powołany/ należy:a)     prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia;b)     diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym     działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów,      rodziców i nauczycieli;c)      organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;d)     zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;e)     minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;f)        wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach,g)     inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.   

3)  Do obowiązków doradcy zawodowego/jeżeli zostanie powołany/ należy:a)       systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacjeedukacyjne i zawodowe oraz na pomoc w planowaniu kształcenia i kariery       zawodowej;b)       gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;c)       wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym dotyczących: rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów przy wykonywaniu           przyszłych zadań zawodowych,     d)       instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,e)       alternatywnych możliwości kształcenia dla uczniów z problemami emocjonalnymi i dla uczniów niedostosowanych społecznie,f)         programów edukacyjnych Unii Europejskiej;g)       udzielanie indywidualnych porad uczniom i rodzicom;h)       prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;i)         koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę;j)          wspieranie w działaniach doradczych rodziców i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami;k)       współpraca z radą pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia ciągłości działań wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, realizacji działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły i programie profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach;l)          współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, w szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicomm)     inne prace zlecone przez dyrektora szkoły. 

§ 24 

1.  Oddziałem Zespołu opiekuje się nauczyciel – wychowawca, uczący w danym      oddziale, wyznaczony przez dyrektora szkoły.

2.      Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nadpowierzonymi mu uczniami, a w szczególności:    1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz          przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie,    2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,    3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązanie konfliktów w zespole        uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności         szkolnej.

3.  Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust 2, w szczególności: 1)     otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2)     planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego,3)     współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (grupie),4)     utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów, odnotowując je w dzienniku lekcyjnym,5)     współpracuje z psychologiem szkolnym, doradca zawodowy oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

4.  Na  początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program          Wychowawczy Klasy w oparciu Szkolny Program Wychowania.

5.  Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę „Godzin z       wychowawcą”, uwzględniając propozycje rodziców i potrzeby klasy,

6.  Wychowawca dokonuje śródrocznej i końcoworocznej oceny ucznia z zachowania,

7. Obowiązkiem wychowawcy klasy jest zapoznanie uczniów i rodziców ze Szkolnymi       Zasadami Oceniania i Szkolnym Programem Wychowania, Programem Profilaktyki       Problemów Uczniów, innymi wewnętrznymi regulaminami, zasadami postępowania       przyjętymi w szkole.

8. Na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele    poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować

    ucznia o przewidywanych dla niego ocenach semestralnych (rocznych). Oceny winny być wstawione w dzienniku lekcyjnym.

9. Formy  spełnienia zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do      wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Zespołu.     

§ 25 

1. Zadania innych pracowników Zespołu określa dyrektor, dokonując przydziału czynności w zależności od zajmowanego stanowiska. 1) zadania zastępcy dyrektora: do spraw organizacyjnycha)     Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora ZSEiO nr 6 z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki, współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami, kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego. b)     hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia. c)      wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej. d)     sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.e)     ma prawo nie wystawiać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć.f)        ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły. g)     rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach. h)      może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił on prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej. i)        rozlicza działalność organizacji uczniowskich.                                                             j)        sprawuje nadzór nad pracą doradcy zawodowego.k)      czuwa nad prawidłową realizacją zadań dydaktycznych szkoły. l)        czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.m)   oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku. n)      dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych. o)     sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu rady pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów. p)     w wypadku nieobecności wicedyrektora ds. opiekuńczo – wychowawczych organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć. q)     opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją. r)       sporządza bieżący wykaz (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem. s)      kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników /co 2 miesiące/ i arkuszy ocen. t)        dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji majątku szkoły, czuwa nad dokładnością i rzetelnością w jej sporządzeniu. u)      inspiruje i organizuje całokształt pracy dydaktycznej nauczycieli, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji szkolnej /arkusze ocen, dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć indywidualnych itp./.v)      kontroluje pracę biblioteki szkolnej oraz realizację jej zadań. w)    kontroluje pracę doradcy zawodowego oraz realizację jego zadań.x)      rozlicza odpowiedzialnych za realizację planu edukacyjnego w części dotyczącej dydaktyki szkoły.y)      terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację.z)      kontroluje i gromadzi informacje o prowadzonych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz ocenia zagospodarowanie czasu wolnego uczniów. aa) organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań. bb) kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację. cc)  inspiruje i organizuje całokształt pracy nauczycieli, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi nauczycielami.dd) dokonuje ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133 z 1997r., poz. 883) ee) przestrzega zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym. ff)      przestrzega zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. gg) przestrzega zachowania tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia. hh)  przygotowuje i nadzoruje /jako zastępca przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego/ egzaminy maturalne i egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe.ii)      wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.  2) Zastępca dyrektora: do spraw wychowawczycha)     wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora zseio nr 6 z uzasadnionych powodów przejmuje uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: podejmuje decyzje w sprawach pilnych, podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej pieczątki, współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami, kieruje pracą sekretariatu i personelu obsługowego. b)     hospituje nauczycieli, zgodnie z rocznymi ustaleniami, dokonuje analizy i oceny ich pracy, sporządza wnioski na nagrody i odznaczenia. c)      wnioskuje do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej. d)     sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów zakładów kształcenia nauczycieli, przydziela opiekunów i rozlicza ich ze sprawowanej opieki.e)     ma prawo nie wystawiać godzin (etatowych, zastępczych) nauczycielom, którzy je przepracowali, ale nie dokonali na bieżąco zapisu ich tematu w odpowiednich dziennikach zajęć.f)        ma prawo - w przypadku jawnego naruszenia dyscypliny pracy przez nauczyciela lub pracownika nie będącego nauczycielem - do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie go do dyrektora szkoły. g)     rozlicza systematycznie i na bieżąco nauczycieli z pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych i po lekcjach. h)      może zatrzymać nauczyciela w pracy podczas ferii zimowych i letnich oraz przerw świątecznych, jeżeli nie uzupełnił on prawidłowo wymaganej dokumentacji szkolnej. i)        rozlicza działalność organizacji uczniowskich.                                                             j)        sprawuje nadzór nad pracą psychologa szkolnego.k)      czuwa nad prawidłową realizacją zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły. l)        czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej oraz właściwą realizacją jej zadań.m)   oddziałuje na nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie pełnej realizacji zadań zmierzających do właściwej organizacji pracy szkoły, ładu i porządku w budynku. n)      dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i uczniów, wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia, na bieżąco rozlicza niezdyscyplinowanych. o)     sporządza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych zgodnie z higieną pracy umysłowej, dokonuje koniecznych poprawek, opiniuje go na posiedzeniu rady pedagogicznej - czuwa nad jego przestrzeganiem przez nauczycieli i uczniów. p)     organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach zajęć. q)     opracowuje harmonogram dyżurów nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych, przed i po lekcjach oraz czuwa nad jego realizacją. r)       sporządza bieżący wykaz (na tablicy w pokoju nauczycielskim) klas i nauczycieli przebywających na wycieczkach szkolnych, czuwa nad ich prawidłowym rozliczeniem. s)      kontroluje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej, zwłaszcza dzienników /co 2 miesiące/ i arkuszy ocen. t)        dba o prawidłowy przebieg inwentaryzacji majątku szkoły, czuwa nad dokładnością i rzetelnością w jej sporządzeniu. u)      inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prawidłowym prowadzeniem przez nich dokumentacji szkolnej /tematyka godzin z wychowawcą, dzienniki lekcyjne, zeszyty spostrzeżeń itp./.v)      kontroluje pracę biblioteki szkolnej oraz realizację jej zadań. w)    kontroluje pracę psychologa oraz realizację jego zadań.x)      rozlicza odpowiedzialnych za realizację szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki.y)      terminowo informuje nauczycieli o konkursach przedmiotowych i zawodach, prowadzi ich dokumentację.z)      organizuje pedagogizację rodziców, dba o różnorodność form spotkań. aa) kieruje pracami związanymi z przygotowaniem uroczystości szkolnych, dokonuje oceny zaangażowania nauczycieli i uczniów w ich realizację. bb) inspiruje i organizuje całokształt pracy wychowawców klas, czuwa nad prowadzeniem przez nich dokumentacji klasy, sprawuje szczególną opiekę nad młodymi wychowawcami.cc)  dokonuje ewaluacji szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki. dd) dokonuje ochrony danych osobowych w systemie informatycznym i ręcznym, a w szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych oraz przeciwdziałanie w przypadku wykrycia naruszeń zabezpieczeń systemu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (dz.u. nr 133 z 1997r., poz. 883) ee) przestrzega zasad określonych w instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym i ręcznym. ff)      przestrzega zasad określonych w instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych. gg) przestrzega zachowania tajemnicy również po ustaniu zatrudnienia. hh)  wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.      3) Zadania głównego księgowego Zespołu a)     prowadzenie rachunkowości Zespołu,b)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,c)      dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,d)     dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,e)     prowadzenie ewidencji wynagrodzeń poszczególnych pracowników,f)        sporządzanie list płac oraz dokonywanie rozliczeń z tytułu rozrachunkówg)     prowadzenie ewidencji wypłacanych zasiłków rodzinnych i chorobowych oraz dokonywanie rozliczeń z ZUS,h)      przekazywanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych pracowników – sporządzanie dokumentów ZUS – RMUA,i)        sporządzanie dokumentów bankowych na podejmowanie i przekazywanie środków pieniężnych,j)        dekretowanie dowodów księgowych i sporządzanie poleceń księgowania,k)      prowadzenie księgowości syntetycznej,l)        prowadzenie księgowości analitycznej dochodów, wydatków i kosztów oraz analitycznej księgowości rozrachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,m)   okresowe uzgadnianie księgowości analitycznej z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,n)      uzgadnianie sald z dłużnikami i wierzycielami,o)     kontrola dziennych raportów kasowych i kasy,p)     współpraca z komisją inwentaryzacyjną w zakresie ustalania wyników inwentaryzacyjnych środków rzeczowych, wycena spisanych składników majątkowych i ustalenie różnic inwentaryzacyjnych oraz ujęcie w księgach rachunkowych tych różnic i ich rozliczenie,q)     inne prace wynikające z potrzeb Zespołu zlecone przez dyrektora.  4) Zadania sekretarza szkołya)     kierowanie pracą sekretariatu szkoły,b)     nadzorowanie pracy pracownika obsługi,c)      kierowanie ruchem gości i interesantów, organizując spotkania z dyrektorem szkoły,d)     prowadzenie księgi ewidencji uczniów poszczególnych szkół Zespołu, zakłada i oprawia księgi ocen.e)     sporządzanie i wydawanie duplikatów świadectw oraz innych dokumentów uczniom zgodnie z odrębnymi przepisami,f)        zabezpieczanie dokumentacji szkolnej, zachowuje dyskrecję i tajemnicę załatwianych spraw,g)     organizowanie zbiórki składek na ubezpieczenie i ubezpiecza uczniów po ustaleniu ubezpieczyciela,h)      wydawanie legitymacji szkolnych uczniom,i)        prowadzi sprawy kadrowe nauczycieli, w tym przygotowanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych.j)        ochrona danych osobowych nauczycieli i uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami,k)      rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli. Sporządzanie miesięcznego zestawienia o ilości godzin do zapłaty – przekazuje głównej księgowej,l)        wydawanie skierowań na badania do Poradni Medycyny Pracy i kontrolowanie terminowości wykonywania badań przez nauczycieli,m)   prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich i urlopów nauczycieli,n)      prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,o)     sporządzanie sprawozdań oświatowe (m.in. SIO) i GUS dotyczących uczniów.p)     sporządzanie sprawozdań GUS dotyczących zatrudnienia,q)     prowadzenie ewidencji druków świadectw szkolnych,r)       współpraca z Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego i Kuratorium Oświaty w zakresie spraw uczniów i zatrudnienia,s)      prowadzenie ewidencji wydawania znaczków pocztowych, przygotowuje korespondencję do wysłania,t)        współpraca z działem księgowości i administracji,u)      wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora szkoły.   5) Zadania kierownika administracyjnegoa)     sprawuje nadzór i odpowiada za sprawność techniczną budynku i obiektu szkolnego,b)     dokonuje stałych, okresowych i doraźnych przeglądów technicznych budynku,c)      sporządza sprawozdania dotyczące remontów budynku i innych spraw podległych, prowadzi książkę obiektu budowlanego,d)     prowadzi dokumentację i sprawy związane z ochroną przeciwpożarową ( terminowa kontrola i konserwacja sprzętu gaśniczego, odpowiednie oznakowanie i utrzymanie dróg ewakuacyjnych, przeprowadzanie praktycznych ćwiczeń ewakuacji w budynku szkolnym itp.),e)     zaopatruje szkołę w sprzęt, pomoce dydaktyczne, materiały biurowe, organizuje przetargi.f)        cechuje nowy sprzęt i wprowadza do ewidencji,g)     organizuje właściwe zabezpieczenie sprzętu znajdującego się w gabinetach,h)      odpowiada za sprzęt znajdujący się poza gabinetami,i)        zleca naprawy sprzętu pomieszczeniowego i gospodarczego, stwierdza wykonanie zlecenia,j)        współuczestniczy w pracach komisji likwidacyjnej,k)      prowadzi księgi inwentarzowe,l)        odpowiada za utrzymanie porządku w pomieszczeniach szkolnych i na terenie szkoły,m)   organizuje i sprawuje nadzór nad pracą personelu technicznego,n)      prowadzi dokumentację osobową pracowników administracyjno-technicznych ( akta osobowe, listy obecności, karty ewidencji pracy, plany urlopu wypoczynkowego),o)     sprawuje nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zaopatruje pracowników w przysługującą im odzież roboczą, oraz inne należne im świadczenia, prowadzi karty wyposażenia osobistego,p)     czuwa nad uaktualnieniem książeczek zdrowia pracowników oraz nad uaktualnieniem szkoleń oraz badań okresowych pracowników szkoły,q)     sporządza dokumentację wypadkową oraz prowadzi rejestr wypadków w pracy,r)       wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez Dyrektora.     

ROZDZIAŁ V 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY

 § 26 

1.   Wszystkie organy Zespołu współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji.  

2.   Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Zespołu poprzez swoje reprezentacje: Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski.

3.   Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi Zespołu, Radzie Szkoły lub Radzie Pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych organów.

4.   Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

5.   Wszystkie organy Zespołu zobowiązane są do wzajemnego informowania się o podjętych lub planowanych działaniach i decyzjach w terminie 14 dni od daty ich     podjęcia.   

§ 27 

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w Zespole:

1.  Konflikt  pomiędzy nauczycielem a uczniem rozwiązują:     1) wychowawca klasy – w przypadku konfliktu pomiędzy nauczycielami uczącymi      w danej klasie a uczniami tej klasy,     2) dyrektor Zespołu – jeżeli decyzja wychowawcy nie zakończyła konfliktu lub         konflikt z uczniami dotyczy wychowawcy klasy.

2.  Orzeczenie dyrektora Zespołu jest ostateczne.

3.      Konflikty pomiędzy nauczycielami:1) postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.2) konflikt pomiędzy dyrektorem a nauczycielami rozpatruje organ prowadzący    szkołę lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny.4.      Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami Zespołu:1) postępowanie prowadzi dyrektor Zespołu.2) w przypadkach spornych przysługuje prawo wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§.28 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.

 §29 

Zespól Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6  urzeczywistniając współpracę z rodzicami zobowiązany jest do:

1.   Organizowania dwa razy w ciągu semestru spotkań ( wywiadówek ) informujących rodziców o zachowaniu i postępach uczniów w nauce.

2.   Bieżącego informowania rodziców o postępach w nauce oraz o pozytywnym/negatywnym zachowaniu się uczniów w szkole, na wycieczkach, na wyjazdach integracyjnych i innych imprezach organizowanych przez szkołę.

3.   Niezwłocznego zawiadamiania rodziców ( opiekunów ) w przypadku uzyskania przez     ucznia w ciągu miesiąca trzech ocen niedostatecznych z jednego przedmiotu,  opuszczaniu bez usprawiedliwienia 10 godzin lub nagminnego spóźniania się na     lekcje. 4.   Informacje, o których mowa w punkcie2 i 3, wysyła wychowawca listem za potwierdzeniem zwrotnym.

5.   Zapoznania rodziców o wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programów nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej,  programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki przepisami  przeprowadzania    egzaminów oraz wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.6.   Dokonywania rzetelnej oceny proponowanych przez rodziców zmian w programach     nauczania, zarządzania i organizacji pracy w szkole.   § 30 Rodzice ( opiekunowie ) w ramach współpracy z Zespołem  powinni aktywnie uczestniczyć w życiu Zespołu, a w szczególności: 1.   Brać udział w organizowanych przez szkołę wycieczkach i wyjazdach integralnych młodzieży w charakterze opiekunów oraz innych imprezach organizowanych  przez Zespół.2.   Terminowo usprawiedliwiać, na piśmie lub osobiście, u wychowawcy klasy nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych, a w przypadku nieobecności trwającej dłużej niż trzy dni  natychmiast informować wychowawcę o przyczynie absencji i przewidywanym czasie jej trwania.  3.   Stawiać się na wywiadówki oraz na każde wezwanie Zespołu dotyczące zachowania lub wyników w nauce ucznia.4.   Indywidualnie zasięgać informacje u wychowawcy i innych nauczycieli o zachowaniu     i  wynikach nauczania ucznia.5.   Zapoznać się ze statutem ZSEIO nr 6 , przepisami dotyczącymi oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów, innymi wewnętrznymi przepisami i rozwiązaniami przyjętymi w szkole.  ROZDZIAŁ VI  ORGANIZACJA SZKOŁY  §31

1.      Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu opracowany przez dyrektora  Zespołu, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym  mowa w  przepisach w sprawie  ramowych planów nauczania  – do dnia 30 kwietnia  każdego roku.

2.      W arkuszu organizacji Zespołu zamieszcza się w szczególności:  liczbę pracowników Zespołu, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,  liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków  przydzielonych przez organ prowadzący oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych  przez poszczególnych nauczycieli.3.      Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Zespołu dyrektor, z  uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i dodatkowych4.      Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok  szkolny, który dzieli się na dwa semestry.5.      Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, a po drugim końcoworoczna.  § 32 

Zespół zapewnia uczniom, podczas pobytu w szkole, bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez rzetelną realizację zadań szkoły przez nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 § 33 1. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno -  wychowawczych,      przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie      organizacji roku szkolnego.2. Corocznie dyrektor Zespołu ustala szczegółową organizację  roku szkolnego.  § 34 Zespół prowadzi naukę zgodnie z obowiązującymi planami i programami nauczania, zgodnie ze Szkolnymi Planami Nauczania, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.  § 35 1. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnozawodowego i prozawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności szkół wyższych, pracodawców, Centrów Kształcenia Ustawicznego, Centrów Kształcenia Praktycznego i ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz przez pracowników tych jednostek na podstawie umowy zawartej pomiędzy Zespołem, a daną jednostką (dotyczy Technikum nr 6 i Liceum Profilowanego nr 6).2. Dyrektor Zespołu w porozumieniu z organami szkoły wyznacza wybrane dla danego    oddziału Liceum Ogólnokształcącego liczbowo 2- 4 przedmioty ujęte w podstawie      programowej w zakresie rozszerzonym na początku etapu edukacyjnego,     uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe  i finansowe szkoły.  § 36 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie     klasowo-lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.  §37 1. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor Zespołu ustala Szkolny Plan     Nauczania z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.2.. Zasady podziału na grupy oraz przeznaczenia godzin do dyspozycji dyrektora     szkoły  określa rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania.3. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być      organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MEN w tej sprawie. § 38 1.   Nauczanie w szkole odbywa się w oparciu o szkolny zestaw programów nauczania  i  szkolny zestaw podręczników.2.   Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla    danych zajęć edukacyjnych.3.   Dopuszcza się większą liczbę podręczników do danych zajęć edukacyjnych jeżeli      realizowany jest  na nich rozszerzony zakres kształcenia.4.   Dyrektor Zespołu podaje do publicznej wiadomości, do 31 marca, odpowiednio szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od następnego roku szkolnego.5.   Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.6.   W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.7.   Dyrektor Zespołu  podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.     § 39 W budynku szkolnym wyodrębnia się pomieszczenia na:     1) gabinet medyczny,     2) sklepik,     3) pokój samorządu uczniowskiego,     4) czytelnię z możliwością wykorzystywania do niektórych zajęć dydaktycznych,     5) bibliotekę,     6) pokój socjalny pracowników.    7) multimedialne centrum informacji.  

ROZDZIAŁ VII

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

  §40 1.      Biblioteka szkolna jest pracownią interdyscyplinarną, ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej uczniów, służy do realizacji zadań edukacyjnych szkoły, wspiera doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.2.      Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Liceum, oraz rodzice na podstawie kart czytelnika uczniów szkoły, inne osoby mogą korzystać ze zbiorów biblioteki wyłącznie na miejscu w czytelni.3.      Godziny pracy biblioteki szkolnej umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i bezpośrednio po ich zakończeniu.4.      W przypadku braku zwrotu książek przez ucznia kończącego szkołę obniża się jemu ocenę z zachowania o jedną w dół.5.      Obowiązki nauczyciela bibliotekarza obejmują: a)     Pracę pedagogiczną z czytelnikami poprzez:1) udostępnianie zbiorów,2) udzielanie informacji,3) rozmowy z czytelnikami w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych,4) inspirowanie pracy aktywu bibliotecznego,5) informowanie o stanie czytelnictwa i prezentowanie jego wyników w gazetce szkolnej i tablicy ogłoszeń,6) wizualną propagandę książek.b)     Prace organizacyjne: 1) gromadzenie, ewidencję i opracowywanie zbiorów,2) selekcję i konserwację zbiorów,3) organizację warsztatu pracy,4) organizację udostępniania zbiorów,5) planowanie, sprawozdawczość, odpowiedzialność materialną.c)      Prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz ich udokumentowania.d)     Współpracę z rodzicami i instytucjami oświatowo- wychowawczymi.e)     Organizowanie lub współudział w organizowaniu imprez kulturalnych orga­ni­zowanych przez Szkołę.f)        Inne prace zlecone przez dyrektora Zespołu.6. Zasady współpracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami zawarte są w regulaminie biblioteki.7.Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu, stanowiącego załącznik do niniejszego Statutu.    ROZDZIAŁ VIII  ZASADY REKRUTACJI § 42 1. Do szkół wchodzących w skład Zespołu mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się:    a) ukończeniem gimnazjum,    b) odpowiednim stanem zdrowia.2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy prawa oświatowego      dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz       wskazania organu prowadzącego.3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w     trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu.4. Szkoła może wprowadzić dodatkowe kryteria przyjęć do klasy pierwszej Zespołu     zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dyrektor Zespołu, nie później niż do końca lutego każdego roku, podaje kandydatom do wiadomości kryteria oraz warunki naboru do klas pierwszych.

6. Kandydaci  do szkół wchodzących w skład Zespołu składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty:   a) podanie o przyjęcie do szkoły,   b) świadectwo zdrowia,   c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie,   d) świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu       gimnazjalnego lub ich kopie poświadczone za zgodność przez dyrektora       gimnazjum,   e) inne dokumenty np. opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej itp.

7.           Rada Pedagogiczna ustaliła wykaz zajęć edukacyjnych , z których kandydat do szkól wchodzących w skład ZSEiO nr 6 w Łomży dokonuje wyboru trzech zajęć. Są to: matematyka, chemia, fizyka, biologia, geografia, język obcy, informatyka (technika).

8. Rekrutacja uczniów może być przeprowadzana w sposób centralny, w formie     elektronicznej obejmującej wszystkie ponadgimnazjalne szkoły łomżyńskie     i wszystkich kandydatów, którzy złożyli do nich stosowną dokumentację.9. Uczeń i jego rodzice mogą wnieść odwołanie od negatywnej decyzji dotyczącej      przyjęcia ucznia do szkoły do dyrektora Zespołu w terminie 2 dni po zakończeniu      ostatecznej rekrutacji. Dyrektor powinien rozpatrzyć odwołanie w trybie pilnym.     ROZDZIAŁ IX  UCZNIOWIE § 43 Uczeń ma prawo do:1. Wszechstronnego i bezpiecznego rozwoju swoich zainteresowań i  uzdolnień,2. Dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce,3.  Pomocy ze strony nauczyciela, samorządu klasy lub szkoły ( w ramach     indywidualizacji nauczania, zespołów wyrównywania wiedzy, samopomocy      koleżeńskiej ) w opanowaniu materiału, który sprawia mu trudności,4.  Jawnej oceny, podania do wiadomości oceny z pracy  pisemnej oraz  do jej      wglądu, pod rygorem nieważności, w terminie 14 dni,5. Otrzymywania ocen wyłącznie za wiadomości i  umiejętności,6.  Egzekwowania zasady, według której niezapowiedziane sprawdziany      wiadomości ustne i pisemne winny obejmować  najwyżej materiał z 3       ostatnich lekcji, 7. Egzekwowania zasady, że w ciągu jednego dnia może być tylko jedna praca     klasowa, a w ciągu tygodnia nie  więcej niż trzy. Sprawdziany te winny być     zapowiedziane najpóźniej tydzień przed terminem i zaznaczone w dzienniku     lekcyjnym. W ostatnich trzech tygodniach przed klasyfikacją nie przeprowadza się      sprawdzianów pisemnych, obejmujących swym zakresem więcej niż trzy ostatnie     lekcje.8. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej ze strony pedagoga szkoły, psychologa     szkolnego, wychowawcy, nauczyciela,9. Egzekwowania zasady, że w okresie trwania Dni Kultury Uczniowskiej nie     mogą być organizowane prace klasowe i pisemne sprawdziany wiadomości  ,10. Organizowania zgodnie z własnymi potrzebami i inicjatywami zajęć       kulturalnych, oświatowych, sportowych  i rozrywkowych za wiedzą       wychowawcy lub dyrektora Zespołu,11. Odwołania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy, a w przypadku braku      rozwiązania problemu do dyrektora Zespołu. W szczególnych przypadkach     zwrócenia się do dyrektora Zespołu o powołanie specjalnej komisji rozjemczej     w celu rozstrzygnięcia ewentualnego sporu,12. Zwracania się do nauczyciela, wychowawcy i dyrektora Zespołu ze swoimi        problemami,13. Wygłaszania jawnie na zebraniach oraz w rozmowach z nauczycielami       własnego zdania lub opinii na temat życia szkolnego, nie może to jednak      uwłaczać niczyjej godności osobistej,14.  Ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem,15.  Wykorzystywania na wypoczynek przerwy międzylekcyjnej, na okres przerw        świątecznych i ferii być zwolnionym od prac domowych,16. Opieki lekarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia,17. W uzasadnionych przypadkach do korzystania z pomocy materialnej,18.  Korzystania z istniejących na terenie szkoły gabinetów, biblioteki oraz       wszelkich urządzeń szkolnych,19. Dobrowolnego zrzeszania się w ramach samorządu szkolnego i organizacji       młodzieżowych,20. Korzystania z obozów, wycieczek, rajdów i innych imprez organizowanych       przez szkołę,21. Uczestnictwa w kołach zainteresowań i różnego rodzaju zajęciach      pozalekcyjnych,22. Życzliwego, podmiotowego traktowania przez nauczycieli i innych       pracowników szkoły.23. Składania egzaminów zgodnie z  Wewnątrzszkolnymi Zasadami  Oceniania,24. Złożenia skargi do dyrektora Zespołu w przypadku nieprzestrzegania jego praw. Dyrektor Zespołu ma obowiązek rozpatrzenia skargi i udzielenia uczniowi odpowiedzi.25. Odwołania się do dyrektora Zespołu w przypadku niezgodnego z prawem ustalenia  oceny z zajęć edukacyjnych i zachowania.    § 44 Obowiązkiem ucznia jest:1. Troska o dobre imię Zespołu, godne jej reprezentowanie na zewnątrz i utrwalanie    szkolnych tradycji,2. Systematyczna praca nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności m.in.     poprzez systematyczne i aktywne  uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i życiu     Zespołu,3. Przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli   i innych pracowników Zespołu,4. Troska o swoje zdrowie i kolegów, unikanie nałogów,5. Przejawianie szacunku do każdego człowieka,6. Udzielanie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie,7. Dbałość o czystość i higienę osobistą oraz estetykę  swego wyglądu,8. Dbałość o mienie szkolne, środki i urządzenia znajdujące się w Zespole,9. Podporządkowanie się poleceniom nauczycieli i zarządzeniom dyrektora     Zespołu,10. Punktualne i regularne uczęszczanie do szkoły, solidne przygotowywanie się      do lekcji; każdą nieobecność usprawiedliwić zgodnie z ustaleniami Zespołu    1) grupowe ( lub całej klasy ) ucieczki z lekcji stanowią nieobecność na zajęciach          bez możliwości  usprawiedliwienia.             11.  Pomoc kolegom w przezwyciężaniu trudności w nauce, otaczanie opieką       młodszych i słabszych, obrona krzywdzonych,12. Aktywne uczestnictwo w życiu społeczności szkolnej, w jej organizacjach,       udział w pracy samorządu szkolnego,13. Udział w pracach nad zagospodarowaniem i upiększaniem terenu szkolnego, 14. Troska o należyty stan obiektów i urządzeń społecznych, powstrzymywanie      innych przed bezmyślnym i złośliwym niszczeniem społecznego mienia,15. Ochrona i otaczanie opieką przyrody,16. Rzetelne informowanie rodziców o swoich postępach w nauce i zachowaniu w      szkole,17. Dbałość o utrzymanie porządku, czystości i estetycznego  wyglądu        pomieszczeń i otoczenia Zespołu, 18. Stosowanie się do wskazań nauczycieli i pielęgniarki szkolnej, innych pracowników Zespołu  dotyczących BHP, właściwego spędzania przerw międzylekcyjnych, 19. Ścisłe przestrzeganie zakazu  picia napojów alkoholowych, a także palenia       tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie Zespołu oraz podczas imprez organizowanych przez Zespołu poza terenem Zespołu, np. biwaki, wycieczki, itp20. Bezwzględne przestrzeganie postanowień statutu Zespołu.  § 45 Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:1)      systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych, 2)      usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach,3)      regularne odrabianie zadań domowych,4)      prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela,5)      pisanie każdej pracy kontrolnej,6)      aktywne uczestnictwo w zajęciach,7)      na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym.  § 46 Strój szkolny ucznia Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr6 w Łomży1. Codzienny strój ucznia powinien być czysty i schludny bez ekstrawaganckich      dodatków.2. Dopuszcza się:1)     noszenie drobnej biżuterii przez dziewczęta, np. kolczyków tylko w uszach, pierścionków, bransoletek na własną odpowiedzialność uczennicy,2)     używanie kosmetyków korygujących i maskujących.3. Zabrania się noszenia przez dziewczęta:1)     bluzek i sukienek nieskromnych ( na jednym ramiączku, na ramiączkach, z tzw. gołymi plecami, z dużymi dekoltami),2)     noszenia koszulek, bluz  z wulgarnymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych,3)     zbyt krótkich bluzek (odsłaniających brzuch),4)     zbyt krótkich spódniczek,5)     farbowania włosów w kolorach jaskrawych i ekstrawaganckich fryzur,6)     tatuaży.4. Zabrania się chłopcom:1)     noszenia koszulek na ramiączkach,2)     noszenia koszulek, bluz  z wulgarnymi napisami i emblematami sugerującymi przynależność do subkultur lub grup nieformalnych,3)     farbowania włosów w kolorach jaskrawych i ekstrawaganckich fryzur,4)     tatuaży.5. Zabrania się wszystkim uczniom noszenia w szkole odzieży wierzchniej (kurtki,     płaszcze) oraz nakryć głowy (czapki, kaptury) z wyjątkiem sytuacjiuzasadnionych (awaria ogrzewania), na podstawie  decyzji dyrektora szkoły.6. Strój uroczysty ucznia Zespołu.1)     uroczysty strój chłopców stanowi biała lub ciemna koszula z kołnierzykiem, długim lub krótkim rękawem oraz ciemne spodnie lub garnitur oraz pantofle,2)     uroczysty strój dziewcząt stanowi biała lub ciemna bluzka z długim lub krótkim rękawem, ciemna spódnica do kolan lub dłuższa oraz pantofle. 7. Strój uroczysty obowiązuje podczas: inauguracji  i zakończenia roku szkolnego, Święta Edukacji Narodowej, Święta Niepodległości, Rocznicy Majowej Konstytucji, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, w ostatni dzień nauki przez świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, w ostatnim tygodniu nauki ( dotyczy klas kończących szkołę). 8. Uczeń ma obowiązek przestrzegać codziennej higieny. 9. Nieprzestrzeganie powyższych wymagań spowoduje zastosowanie kar zgodnie      z art. 48  Statutu ZSEiO nr 6 w Łomży. 10.Wyjątkiem odstępstwa od kary jest uzasadniona sytuacja materia lub zdrowotna       ucznia.   § 47 Za osiągnięcia w nauce i aktywny udział w pracach społecznych - uczeń jest nagradzany. Za łamanie przepisów statutowych uczeń ponosi karę.   NAGRODY  1. Ucznia nagradza się za:   - za rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły,   - wzorową postawę,   - wybitne osiągnięcia,   - dzielność i odwagę. 2. Rodzaje nagród:   - pochwała udzielona na forum klasy przez nauczyciela, wychowawcę klasy, dyrektora  (z adnotacją      w dzienniku lekcyjnym),    - pochwała dyrektora Zespołu wobec uczniów całej szkoły na apelu szkolnym,   - list pochwalny do rodziców ucznia od dyrektora (wręczany podczas uroczystości zakończenia roku,     szkolnego na forum społeczności szkolnej,   - nagroda rzeczowa od Rady Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej z wpisaniem do arkusza ocen ucznia,    - nagroda dla zespołu uczniowskiego (klasy) w formie dofinansowania wycieczki, udziału w imprezie.O nagrodzeniu ucznia Zespół informuje rodziców.3. Uczeń, który uzyskał w wyniku rocznej klasyfikacji średnią ocen powyżej 4,75 i  co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania – otrzymuje promocję z wyróżnieniem. Uczeń wyróżniony otrzymuje świadectwo z biało – czerwonym paskiem i nadrukiem „Z wyróżnieniem”. 3a. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej otrzymuje świadectwo dojrzałości z  wyróżnieniem, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w ust. 3. Wyróżniony absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości z biało – czerwonym paskiem  i nadrukiem „Z wyróżnieniem”.4. Uczeń otrzymujący promocję zostaje wyróżniony „Złotą odznaką szkoły”, jeżeli uzyska w wyniku rocznej klasyfikacji średnią o0cenę wszystkich przedmiotów obowiązkowych 4,8 oraz wzorową ocenę z zachowania.5. Uczeń kończy szkołę  wyróżniony „Złotą odznaką szkoły z laurem”, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowo rocznej uzyskał średnią ocen wszystkich przedmiotów obowiązkowych 5,0 i więcej oraz wzorową ocenę z zachowania.  § 48 

KARY

 1. Za nieprzestrzeganie Statutu Zespołu, za lekceważenie nauki i obowiązków szkolnych, a także za naruszanie porządku szkolnego – uczeń może być ukarany:-         upomnieniem  wychowawcy,-         nagana wychowawcy na forum klasy,   -    upomnienie dyrektora w obecności wychowawcy,   -    upomnienie dyrektora szkoły wobec społeczności uczniowskiej,   -     nagana dyrektora szkoły wobec uczniów z wpisaniem do arkusza ocen,-         przeniesienie do innej klasy, jeśli taka możliwość istnieje,-         niepromowanie ucznia do następnej klasy – na podstawie pkt. 4 i 5.-         skreślenie z listy uczniów. 2. Ogólne zasady nakładania kar:1)     nałożenie na ucznia pierwszej kary następuje po trzech uwagach o niewłaściwym zachowaniu,      a  każdej następnej kary po kolejnej uwadze.2)     nałożenie nagany wychowawcy powoduje obniżenie oceny z zachowania       o  jeden stopień,3)     nagana dyrektora Zespołu skutkuje oceną nieodpowiednią z zachowania. Przy kolejnej karze uczeń otrzymuje ocenę naganną z zachowania,      4)     o każdej nałożonej na ucznia karze informowani są rodzice. 3. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej na niego przez wychowawcę klasy kary do dyrektora Zespołu, w przypadku kary nałożonej przez dyrektora zespołu, uczeń ma prawo odwołać się do Rady Pedagogicznej ZSEiO nr 6. Rada Pedagogiczna rozpatruje wniosek ucznia po uzyskaniu opinii Zespołu Wychowawczego.4. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.5. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 6.Uczeń zostaje skreślony z listy uczniów, jeśli nagminnie nie spełnia obowiązków szkolnych, a w szczególności za:1)     spożywanie alkoholu na terenie szkoły lub przebywanie w stanie nietrzeźwym,2)     uporczywe naruszanie zakazu palenia tytoniu i stosowania innych niedozwolonych używek na terenie szkoły,3)     uwłaczanie godności nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz koleżanek i kolegów,4)     naruszanie prawa - potwierdzonego prawomocnym, skazującym wyrokiem sądowym,5)     celowe niszczenie sprzętu szkolnego, zabór mienia szkoły, uczniów, i pracowników szkoły,6)     dalsze niewłaściwe zachowanie mimo otrzymania nagany dyrektora szkoły,7)     branie udziału w rozprowadzaniu narkotyków,8)     stosowanie wobec innych przemocy fizycznej i psychicznej,9)     stosowanie, swoim zachowaniem, zagrożenia dla pozostałych członków społeczności szkolnej,Powyższe punkty dotyczą również negatywnego postępowania ucznia  na wycieczkach, wyjazdach integracyjnych, zajęciach pozalekcyjnych oraz innych imprezach organizowanych przez szkołę. 7.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 1)   Wniosek o skreślenie przedkłada wychowawca klasy najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem Rady Pedagogicznej i on odpowiada za zawiadomienie rodziców.8.   Na dwa miesiące przed ukończeniem  szkoły – Rada Pedagogiczna może uchwalić warunkowe  zawieszenie takiej kary, wymierzając karę  zastępczą oraz nakładając na ucznia   określone obowiązki.1)   Warunkowe zawieszenie skreślenia z listy uczniów może nastąpić również po       udzieleniu poręczenia   wydanego przez Samorząd Uczniowski.10. Odwołanie od decyzji Rady Pedagogicznej w kwestii skreślenia uczeń może wnieść      do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku w ciągu 14 dni.   

ROZDZIAŁ X

  

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW

  § 49

1.   Zakazuje się:

1)   przynoszenia do szkoły przedmiotów niebezpiecznych, a w szczególności: noży, kastetów, petard, kijów bejsbolowych, gazów obronnych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, wszelkich urządzeń miotających pociski, środków odurzających, narkotyków, alkoholu, itp. 2)   używania na zajęciach dydaktycznych przedmiotów niebezpiecznych dla skuteczności procesu wychowania i nauczania takich jak: telefonów komórkowych, odtwarzaczy i innych radioodbiorników, instrumentów muzycznych itd.

 2.   W przypadku wniesienia  na teren posesji szkolnej przez ucznia przedmiotu niebezpiecznego  i stwierdzenie tego faktu przez nauczyciela lub innego pracownika szkoły następuje odebranie przedmiotu z niezwłocznym powiadomieniem o każdym takim przypadku dyrektora lub wicedyrektora szkoły.

3.   Odebrany przedmiot złożony zostanie do depozytu, zaś jego odbiór za pokwitowaniem będzie możliwy tylko przez rodziców (opiekunów) ucznia.4.   Szkoła w każdym zaistniałym przypadku wniesienia przez ucznia przedmiotu niebezpiecznego zawiadamia niezwłocznie rodziców (opiekunów prawnych) oraz organ ścigania.5.   Odpowiedzialność za powiadomienie rodziców ponosi wychowawca klasy.6.       Sankcją za naruszenie przez ucznia zakazu, o którym mowa w pkt. 1 jest stosowanie kar przewidzianych w Statucie.  § 50  1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego       opieką.2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli, mające na celu opiekę nad młodzieżą     podczas przerw międzylekcyjnych. Szczegółowe cele oraz zadania dyżurującego      nauczyciela określa Regulamin Dyżurów.3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych     sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, którzy odpowiadają za ich właściwy     przebieg.4. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych sprawują opiekunowie, na      podstawie odrębnych przepisów.5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna      lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność     za    jego bezpieczeństwo.6. Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami.   ROZDZIAŁ XI WYBÓR, ZMIANA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY LUB NAUCZYCIELI POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW.  §51 1.Uczniowie Zespołu oraz ich rodzice lub opiekunowie mogą wybierać i zmieniać     opiekuna klasy zwanego dalej wychowawca oraz nauczycieli poszczególnych       przedmiotów.2. Uczniowie Zespołu i ich rodzice /opiekunowie/  mogą na 3 miesiące przed        końcem roku szkolnego wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły     o  zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy ten uporczywie lub złośliwie    narusza obowiązujący Statut.    3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 musi być złożony na piśmie w dwóch     egzemplarzach, z podaniem uzasadnienia. wniosek dla swej ważności wymaga     podpisania przez 2/3 wszystkich uczniów uczonych przez nauczyciela w danej    klasie, którego wniosek dotyczy oraz potwierdzony własnoręcznym podpisem    przez 2/3 rodziców lub opiekunów tych uczniów, którzy z wnioskiem wystąpili.     4. W przypadku wniosku o zmianę wychowawcy mogą wystąpić wyłącznie uczniowie      danej klasy.5. Po doręczeniu dyrektorowi Zespołu wniosku, o którym mowa w art. 2, dyrektor      sprawdza wniosek pod względem wymogów formalnych.6. Wniosek odpowiadający wymogom z art. 2 dyrektor w ciągi 3 dni od dnia     doręczenia przesyła nauczycielowi, którego wniosek dotyczy oraz powołuje komisję     w celu ustalenia zasadności wniosku.7. W skład komisji wchodzą: -          dyrektor lub jego zastępca,-          nauczyciel przedmiotu /lub przedmiotu pokrewnego/,-          przedstawiciel rodziców.8. Dyrektor oddala wniosek o zmianę wychowawcy lub nauczyciela przedmiotu, gdy:a)     nie spełnia on wymogów o których mowa w art. 2,b)     uwzględnienie wniosku nakładałoby na dyrektora, jako pracodawcę, zobowiązania pieniężne wynikające z przepisów prawa,c)      uwzględnienie wniosku godziłoby w dobre obyczaje,d)     postępowanie wyjaśniające nie potwierdzi stawianych zarzutów we wniosku. ROZDZIAŁ XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 52 Ceremoniał szkolny określa dyrektor Zespołu.  § 53 1. ZSEiO nr 6 w Łomży  posiada pieczęć urzędową.2. Na świadectwach i innych dokumentach, wydawanych przez Zespół podaje się     nazwę szkoły.  § 54 1. Zespół może posiadać własny sztandar oraz godło. 2. Godło Zespołu stanowi trójmasztowy żaglowiec.  § 55 Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. § 56 Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.§ 57 1. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna większością 2/3 głosów przy     obecności 2/3 członków Rady. 2. Zmiany w Statucie dokonywane są na wniosek: dyrektora Zespołu   lub co     najmniej 1/3 Rady Pedagogicznej.3. Przepisy ust.1 nie dotyczą sytuacji zmian przepisów    regulujących konkretne paragrafy Statutu. W takich przypadkach  dyrektor szkoły obowiązany jest ogłosić tekst jednolity uwzględniający zmiany przepisów.                                                                        §59

Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od  ....................................

 
Data powstania: poniedziałek, 14 sty 2008 12:12
Data opublikowania: poniedziałek, 14 sty 2008 12:15
Data edycji: poniedziałek, 14 sty 2008 12:26
Data przejścia do archiwum: środa, 27 lut 2008 12:13
Opublikował(a): Elżbieta Szleszyńska
Zaakceptował(a): Elżbieta Szleszyńska
Artykuł był czytany: 1419 razy
Ilość edycji: 2