ZSEiO nr 6

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

REGULAMIN WYNAGRADZANIAw Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6  w Łomży    

§ 1

Zakładowy regulamin wynagradzania, zwany dalej Regulaminem, ustala wynagrodzenie oraz świadczenia związane z pracą w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr6 w Łomży. 

§ 2

Zakładowy Regulamin wynagradzania obejmuje wszystkich pracowników szkoły: nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6  w Łomży na podstawie umowy o pracę, mianowania lub powołania.    NAUCZYCIELE 

§ 31.

 Wysokość wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków przysługujących nauczycielom określone są w:  

a) ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela oraz aktach wykonawczych,  

b) Uchwale Nr 134/XXIII//07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 19 grudnia 2007r.w sprawie określenia wysokości i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe doraźnych zastępstw nauczycielom szkół, przedszkoli i placówek prowadzonych przez Miasto Łomża.

2. Zasady podziału specjalnego funduszu nagród i ich przyznawania określa zakładowy regulamin nagradzania nauczycieli, ustalony przez Dyrektora Szkoły, stanowiący załącznik nr     PRACOWNICY NIE BĘDĄCY NAUCZYCIELAMI 

§ 4

Ustala się:  

1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników nie będących nauczycielami,  

2) tabelę stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników.  Powyższe ustalenia zawarte są w

ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego. (Dz. U. Nr 61, poz. 708, zmiana: Dz. U. z 2001r. Nr 34, poz. 393) zwanym dalej Rozporządzeniem. 

 § 51.

Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują: wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę. 

2. Stawki godzinowe oblicza się dzieląc kwotę miesięcznego uposażenia zasadniczego przysługującego za pełny wymiar czasu pracy przez nominalny czas pracy w danym miesiącu.  

§ 61.

Pracownikom nie będącym nauczycielami, z tytułu świadczenia na rzecz zakładu pracy, przysługują następujące składniki wynagrodzenia:  

1) wynagrodzenie zasadnicze,  

2) dodatek za wysługę lat,  

3) dodatki za pracę:  

a) w godzinach nadliczbowych,  

b) w porze nocnej,  

4) nagrody jubileuszowe,  

5) jednorazowe odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką.

6) premia regulaminowa – pracownicy obsługi

2. Pracownicy mogą otrzymywać nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.  

§ 71.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest ustalane z uwzględnieniem:  

1) kategorii zaszeregowania (grupy wynagrodzenia) obowiązującej na zajmowanym stanowisku pracy,  

2) dokonywanej indywidualnie oceny przydatności i efektywności pracy,  

3) wysokości stawek płac zasadniczych pracowników na porównywalnych stanowiskach, o porównywalnych kwalifikacjach i porównywalnych rezultatach pracy.  

2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego ustala Dyrektor szkoły.  

3. Zmiana wysokości płacy zasadniczej może nastąpić w związku z:  

1) zmianą stanowiska pracy,  

2) zmianą zakresu pracy na zajmowanym stanowisku, poszerzenie tego zakresu może spowodować jej wzrost, a zawężenie jej obniżenie,  

3) zmianą stawek płac zasadniczych w tabeli płac, 

 4) istotnym podniesieniem kwalifikacji pracownika (z inicjatywy bądź za akceptacją pracodawcy).    

 § 8

Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych przysługuje dodatek funkcyjny określony w Rozporządzeniu.  

§ 91.

Pracownikom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy, aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.  

2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatku, o którym mowa w ust. 1 wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.  

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek za wysługę lat przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownikowi przysługuje zasiłek z ubezpieczenia społecznego.  

4. Dodatek za wysługę lat wypłacany jest w terminie wypłaty wynagrodzenia i przysługuje:  

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie nastąpiło w ciągu miesiąca, 

 2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca.  

§ 10

Za pracę w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z najniższego wynagrodzenia, określonego na podstawie art. 774 pkt. 1 Kodeksu Pracy.  

§ 111.

Pracownikowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:  1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,  2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,  3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,  4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,  5) za 40 lat pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego.  

2. Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, bez względu na sposób rozwiązania poprzedniego stosunku pracy. W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.  

3. Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.  

4. Pracownik jest obowiązany udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji.  

5. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.  

6. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące w dniu jej wypłaty.  

7. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody.  

8. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.  

9. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę inwalidzką pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.     

§ 121.

W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe.  

2. Fundusz nagród może być podwyższony przez Dyrektora Szkoły w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia osobowe.  

3. Zasady podziału funduszu nagród i ich przyznawania określa zakładowy regulamin nagradzania, ustalony przez Dyrektora Szkoły, stanowiący załącznik nr 2.  

§ 13

Pracownikom, którym na podstawie odrębnej umowy o pracę powierzono obowiązki technika BHP, przysługuje z tytułu realizacji tych obowiązków wynagrodzenie w wysokości 10 - 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania.  

§ 141.

Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.  

2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.      

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   § 15

W sprawach nie uregulowanych stosuje się przepisy prawa pracy.  

§ 16

Regulamin niniejszy został ustalony w uzgodnieniu z zakładową organizacją związkową (przedstawicielstwem pracowniczym)  

§ 17

Regulamin zostaje zawarty na czas nieokreślony.  § 19Zmiany do Regulaminu wprowadza się w drodze protokołów dodatkowych.  

§ 20

Integralną częścią Regulaminu jest załącznik nr 1 i 2 (regulaminy nagradzania).              

Dyrektor ZSEiO Nr 6         

w Łomży mgr Paweł Drożyner    

REGULAMIN Przyznawania nagrody dyrektora dla pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży 

& 1 

Nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej przyznawane są pracownikom administracji i obsługi, zatrudnionym w Zespole na podstawie

& 10

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 61, poz. 708 z późn. zmianami). 

& 2 

Przepisy w/w rozporządzenia stosuje się do pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami). 

& 3 

Nagroda dyrektora przyznawana jest raz w roku w związku z Dniem Edukacji Narodowej. Przyznaje ja dyrektor szkoły w ramach posiadanych środków z własnej inicjatywy lub na wniosek bezpośrednich przełożonych pracowników administracji i obsługi. 

& 4 

Pracownik otrzymuje nagrodę w szczególności za: 

  • sumienne i staranne wykonywanie obowiązków służbowych
  • aktywność i inicjatywę w pracach na rzecz szkoły,
  • dyspozycyjność,
  • przestrzeganie dyscypliny pracy i norm prawnych obowiązujących w ZSEiO
      Nr 6 – Regulaminu Pracy,
  • oszczędne gospodarowanie materiałami i przedmiotami powierzonymi na stanowisku pracy,
  • należyty nadzór nad majątkiem szkoły,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
  • wykonywanie zadań zleconych przez dyrekcję szkoły i bezpośrednich przełożonych.

& 5 

Wysokość nagrody, która może być kilkustopniowa, określa dyrektor szkoły.