ZSEiO nr 6

Zakres obowiązków psychologa szkolnego

Zakres obowiązków psychologa szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży
Zakres obowiązków psychologa szkolnego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży   
 1. Prowadzenie doradztwa psychologicznego dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 
 1. Pomoc i wspieranie uczniów i ich rodzin w sytuacjach trudnych, kryzysowych dla nich, w tym konsultacje indywidualne.
 
 1. Określenie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 
 1. Diagnoza ogólnych predyspozycji intelektualnych uczniów. Indywidualne badania psychologiczne uczniów szczególnie uzdolnionych.
 
 1. Badania predyspozycji osobowościowych uczniów sprawiających trudności wychowawcze lub mających zaburzenia zachowania i emocji.
 
 1. Diagnoza zachowań agresywnych wśród uczniów oraz inne badania psychologiczne lub ankietowe wynikające z bieżących potrzeb szkoły lub zaistniałej sytuacji.
 
 1. Terapia indywidualna uczniów szczególnie, tzw. „trudnych” i wynikających z bieżących potrzeb.
 
 1. Współtworzenie i wdrażanie programów wychowawczo – profilaktyczno – edukacyjnych wspomagających kształtowanie osobowości młodego człowieka. Tematyka zajęć do uzgodnienia z wychowawcami klas.
 
 1. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
 
 1. Wsparcie rodziny w procesie dydaktyczno – wychowawczym wychowującym dziecko z dysfunkcjami rozwojowymi.
 
 1. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 
 1. Pedagogizacja rodziców: indywidualna lub grupowa, tematyka po konsultacji z wychowawcami klasowymi i dyrekcją szkoły.
 
 1. Współpraca z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie w sytuacjach kryzysowych, m.in. z MOPS, GOPS, policja, sąd, specjalistyczne poradnie, prokuratura, kuratorzy sądowi itp.
 
 1. Współpraca z dyrekcją, radą pedagogiczną, doradcą zawodowym, pielęgniarką w sprawach bieżących szkoły.
 
 1. Wykonywanie prac zleconych przez dyrekcję Zespołu.
   Zakres obowiązków przyjęłam:                                                       …………………………………………………                                                                                                                                                             Dyrektor  ZSEiO Nr 6  Łomża, dn.  …………………………………………………..