ZSEiO nr 6

Zarządzenie Dyrektora w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości ( ( Dz.U. Nr 121 poz. 591 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą, postanawia się co następuje:


1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się miesiąc, który to jest okresem sumowania obrotów na kontach księgi głównej oraz uzgadniania z dziennikiem i zapisami na kontach pomocniczych (analitycznych), prowadzonych do kont syntetycznych objętych wykazem kont księgi głównej stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


2. W Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 jest prowadzona księgowość komputerowa w oparciu o program QWANT rozpowszechniany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instrukcja obsługi programu QWANT znajduje się w dokumentacji księgowej.


3. Ustala się w jednostce wykaz kont syntetycznych stanowiący załącznik nr 1, oraz wykaz kont analitycznych stanowiący załącznik nr 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.


4. Ewidencja analityczna jest prowadzona przy wykorzystaniu komputera.


5. Archiwizacja prowadzona jest na nośnikach magnetycznych. Na koniec każdego miesiąca do dokumentacji księgowej dołączane są podstawowe wydruki
- stan kont w układzie syntetycznym
- stan kont w układzie analitycznym


6. Na koniec każdego roku obrachunkowego dokonywany jest wydruk wszystkich operacji gospodarczych przeprowadzonych na poszczególnych kontach.


7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.


8. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się:

- książki i inne zbiory biblioteczne
- środki dydaktyczne

- odzież i umundurowanie
- meble i dywany
- pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

9. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich
wartości wynikającej z ewidencji.

10. Ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i wyposażenia prowadzi pozaksięgowo komórka administracyjno-gospodarcza w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsc ich używania i osób za nie odpowiedzialnych.


11. Poniesione koszty obciążają właściwie rodzajowo koszty i ujmowane są na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.


12. Szkoła nie odlicza i nie odbiera padatku naliczonego, w związku z tym, że przez rzeczywiste ceny zakupu należy rozumieć ceny podane w fakturach razem z naliczonym podatkiem VAT.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.