ZSEiO nr 6

ZAKŁADOWY PLAN KONT

Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

Na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 1995r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budżetowych, państwowych i gminnych funduszy celowych oraz gmin i ich związków – Dz. Urz. Ministerstwa Finansów Nr 14, poz. 60 , Dz.U.nr.153/2001 opracowano wykaz kont i zasady ich funkcjonowania w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr.6 w Łomży


I Wykaz kont zakładu budżetowego:

Zespół 0 – Majątek trwały
011 – Środki trwałe
013 – Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu
014 – Zbiory biblioteczne
020 – Wartości niematerialne i prawne
071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 – Kasa
131 – Rachunki bieżące
135 – Rachunki środków funduszy specjalnych
139 – Inne rachunki bankowe
140 – Inne środki pieniężne

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
201 – Rachunki z odbiorcami i dostawcami
225 – Rozrachunki z budżetami
229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 – Pozostałe rozrachunki

Zespół 3 – Materiały i towary
310 – Materiały

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 – Koszty według rodzajów


Zespół 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów
640 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów


Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania

740 – Dotacje budżetowe i pozabudżetowe
750 – Przychody i koszty finansowe
760 – Pozostałe przychody i koszty

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 – Fundusz jednostki
851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
II Zasady funkcjonowania – komentarz do planu kont


Zespół 0 – Majątek trwały

Konto 011 – Środki trwałe

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków trwałych. Na stronie Wn ujmuje się wszelkie zwiększenia, a po stronie Ma wszelkie zmniejszenia stanu i wartości środków trwałych. Ewidencję szczegółowa prowadzona powinna być na podstawie klasyfikacji rodzajowej środka trwałego. Saldo konta Wn oznacza stan środków trwałych.

Konto 013 – Pozostałe środki trwałe

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków stałych oddanych do użytkowania na potrzeby szkoły. Na stronie Wn księguję się:
- wartość wyposażenia zakupionego lub przekazanego do użytkowania,
- nieodpłatnie otrzymane wyposażenie,
- ujawnione w użytkowaniu nadwyżki.
Na stronie Ma księguje się:
- rozchód wyposażenia z użytkowania z tytułu likwidacji, zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
- rozchód z tytułu ujawnionych niedoborów wyposażenia w użytkowaniu.
Do konta należy prowadzić szczegółową ewidencję ilościową wartościową z uwzględnieniem ilości i wartości wyposażenia oddanego do użytkowania poszczególnym osobom lub komórkom organizacyjnym. Ponadto wymagana jest wartościowa ewidencja wyposażenia z podziałem na grupy statystyczne zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.12.1999r., w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT-Dz. U. Nr 112, poz. 11317).
Saldo konta 013 oznacza stan wyposażenia znajdującego się w użytkowaniu.

Konto 014 – Zbiory biblioteczne

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych. Po stronie Wn ujmuje się wszelkie zwiększenia stanu zbiorów bibliotecznych takie jak:
- przychody z tytułu zakupu i nieodpłatnie otrzymanych,
- przychody z tytułu otrzymanej darowizny i ujawnionych nadwyżek.
Po stronie Ma ujmuję się wszelkie zmniejszenia stanu i wartości początkowej zbiorów bibliotecznych takie jak:
- rozchód z tytułu likwidacji, sprzedaży,
- rozchód z tytułu nieodpłatnego przekazania i niedoboru.
Ewidencję szczegółowa prowadzona jest przez bibliotekę szkoły w księgach bibliotecznych. Dział księgowości prowadzi ewidencję w księdze inwentarzowej zwiększając stan kwotą całkowitą rachunku zakupu lub dowodu otrzymania, a zużycie wg wartości całkowitej protokołu zużycia lub przekazania. Saldo konta 014 oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się w jednostce.

Konto 020 – Wartości niematerialne i prawne

Na koncie ewidencjonuje się wartość początkową stanu przychodu i rozchodu wartości niematerialnych i prawnych ( licencje na programy komputerowe – łącznie z kosztami instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych). Po stronie Wn ujmuje się nabycie lub nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialnych, zaś po stronie Ma rozchody z tytułu sprzedaży, nieodpłatnego przekazania lub dokonania odpisu umorzenia.
Wartości niematerialne i prawne, których jednostkowa wartość przekracza wielkość ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1997r.z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 100, poz. 1175 – w § 2 ust. 3 określona została wartość nie przekraczająca 3.500zł.) z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem długości okresu amortyzowania ustalonego w § 10 podanego wyżej rozporządzenia Ministra Finansów. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w wyżej wymienionym rozporządzeniu oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową) finansuję się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Do konta należy prowadzić szczegółową ewidencję poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych z jednoczesnym grupowaniem w przekrojach niezbędnych do ustalenia umorzenia podstawowych wartości niematerialnych i prawnych (na koncie 071) oraz umorzenia pozostałych wartości niematerialnych i prawnych ( na koncie 072), a także do rozliczenia osób odpowiedzialnych za ich stan.

Konto 071 – Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej z tytułu umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają stopniowemu umorzeniu według stawek amortyzacyjnych .

Konto 072 – Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Na koncie 072 ewidencjonuje się zmniejszenie wartości początkowej z tytułu umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych . Na koncie tym księguje się:
- umorzenie wartości książek i innych zbiorów bibliotecznych ,
- umorzenie wartości nowo zakupionego wyposażenia,
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (licencje)
Umorzenie wyposażenia, zbiorów bibliotecznych i pozostałych wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości 100% pod datą przyjęcia go do użytkowania. Saldo konta 072 musi się równać sumie sald kont 013 i 014 oraz 020 w części odnoszącej się do pozostałych wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w m-cu wydania do użytkowania.

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe

KONTO 101 – Kasa

Konto służy do ewidencji gotówki w kasie.
Po stronie Wn ujmuje się:
- przychody z tytułu pobranej gotówki z banku na określony cel np.: wynagrodzenia, zasiłki, delegacje,
- wpłaty gotówki,
Po stronie Ma ujmuje się rozchody z tytułu:
- wypłat wynagrodzeń, zasiłków,
- wpłat gotówki do banku.
Gotówka podjęta z banku na określone wypłaty musi być wydatkowana zgodnie z jej przeznaczeniem. Nie wydatkowana z kasy gotówka podjęta na określone cele, powinna być zwrócona do banku ze względu na brak odpowiedniego zabezpieczenia. Wpłaty gotówkowe do kasy muszą być udokumentowane źródłowymi dowodami kasowymi KP – „Kasa przyjmie” . Wypłaty mogą być dokonywane tylko na podstawie dowodów KW- „Kasa wypłaci” oraz na podstawie dokumentów tj.: rachunki, listy płac, delegacje. Nie wolno wydawać z kasy gotówki na podstawie prowizorycznych pokwitowań. Sumy takie stanowią niedobór kasowy i obciążenia kasjera. Inwentaryzację przeprowadza się obowiązkowo na koniec roku budżetowego. Wszystkie przychody i rozchody gotówki w kasie ujmuje się codziennie w bieżąco prowadzonym zestawieniu, zwanym raportem kasowym. Raport kasowy sporządza się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Zapisy w raporcie powinny być dokonywane chronologicznie. Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Konto 131 – Rachunki bieżące

Służy do ewidencji stanu i obrotów środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunku bieżącym zakładu budżetowego Z rachunku tego można dokonywać wypłat do wysokości zgromadzonych środków. Środki zgromadzone na koniec roku pozostają do dyspozycji jednostki w roku następnym na cele określone w planach finansowych zakładu budżetowego. Na stronie Wn konta 131 ujmuję się wszelkie wpływy środków na rachunek bieżący, a na stronie Ma wszelkie rozchody środków z tego rachunku. Na rachunku tym mogą być przechowywane środki na zadania zlecone i sumy depozytowe.


Konto 135 – Rachunki Funduszy Specjalnych

Służy do ewidencji środków pieniężnych Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na stronie Wn konta 135 księguje się wpływ środków na rachunek bankowy funduszu socjalnego, a także oprocentowanie środków na tym rachunku, zaś na stronie Ma rozchody tych środków oraz opłaty pobierane przez bank związane z prowadzeniem rachunku.

Konto 139 – Inne rachunki bankowe

Konto to służy do ewidencji środków pieniężnych wyodrębnionych w banku na rachunku pomocniczym. Na koncie tym znajdują się środki pieniężne, na sfinansowanie zadania zleconego dodatkowo, poza planem jej działalności otrzymane od innej jednostki. Po wykonaniu zadania ewentualną pozostałość środków pieniężnych jednostka musi zwrócić zleceniodawcy.

Konto 140 – Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
Konto służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Po stronie Wn ujmuje się zwiększenie środków pieniężnych. Ewidencja szczegółowa do konta powinna umożliwić ustalenie środków pieniężnych w drodze.
Po stronie Ma wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu.

ZESPÓŁ 2 – Rozrachunki i roszczenia

Konto 201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Przeznaczona jest do ewidencji rozrachunków z odbiorcami i dostawcami za dostawy, roboty i usługi. Na koncie 201 księguje się należności i zobowiązania z tytułu faktur za dostawy, usługi i roboty. Ewidencja szczegółowa do konta powinna zapewnić możliwość ustalenia sumy należności lub zobowiązań w odniesieniu dla każdego kontrahenta i do każdego typu działalności. Konto 201 może mieć dwa salda, które ustala się na podstawie ewidencji analitycznej w wyniku sumowania oddzielnie sald należności i sald zobowiązań występujących na kontach rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

Służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa i budżetami samorządu terytorialnego. Po stronie Wn księguję się:
- wypłaty z tytułu zobowiązań jednostki wobec budżetu ( zaliczka podatku dochodowego od osób fizycznych),
- wpłaty do budżetu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych,
- należności z tytułu nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Po stronie Ma księguje się :
- naliczenie zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- wpływy dotacji dla gospodarki pozabudżetowej ujętych na koniec poprzedniego roku jako należności,
- zobowiązania wobec budżetu z tytułu nadwyżek środków obrotowych zakładów budżetowych.
Ewidencję szczegółową do tego konta prowadzić należy odrębnie dla każdego urzędu skarbowego lub samorządu terytorialnego z uwzględnieniem poszczególnych tytułów rozliczeń.
Konto 225 może mieć dwa salda, saldo Wn oznacza stan należności, saldo Ma stan zobowiązań wobec budżetu lub urzędu samorządu terytorialnego.

Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Służy do ewidencji rozrachunków publicznoprawnych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Po stronie Wn konta ujmuję się:
- przelewy składek do ZUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Pracy,
- wypłaty zasiłków pokrywanych przez ZUS, które ujęto na listach wynagrodzeń,
- odpisanie zobowiązań przedawnionych.


Po stronie Ma ujmuję się:
- naliczone składki przez pracodawcę na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i na Fundusz Pracy od wynagrodzeń,
- składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych płacone przez pracownika, które są potrącane z wynagrodzeń,
- otrzymane przelewy z ZUS z tytułu nadwyżki wypłaconych wpłaconych świadczeń ponad składki na FUS i FP oraz zwrotu nadpłat składek.
- odpisanie należności przedawnionych i umorzonych.
Konto 229 może wykazywać dwa salda: saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań.

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki z tytułu wypłat wynagrodzeń wynikających z umowy o pracę, umowy agencyjno-prowizyjnej, umów zlecenia i umów o dzieło oraz wypłat zasiłków pokrywanych przez ZUS, które naliczono na listach płac. Na koncie tym mogą być ewidencjonowane również ujmowane na listach płac świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń, np. różne ekwiwalenty za używanie własnej odzieży lub narzędzi, za pranie odzieży roboczej itp. Na koncie 231 księguje się wszelkie wynagrodzenia i zaliczane do nich świadczenia w naturze należne za dany okres sprawozdawczy oraz wypłaty z tych tytułów, bez względu na to, z jakich środków są finansowane. Do wynagrodzeń danego okresu zalicza się wynagrodzenia za czas przepracowany lub za pracę wykonaną w danym okresie oraz wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników jednostek sfery budżetowej, a także zasiłki chorobowe pokrywane przez zakład pracy. Do konta 231 należy prowadzić ewidencję analityczną na imiennych kartach wynagrodzeń poszczególnych pracowników i innych osób fizycznych otrzymujących wynagrodzenia. Imienne karty wynagrodzeń powinny być prowadzone w sposób umożliwiający ustalenie podstawy do naliczeń zasiłków, emerytur, rent oraz podatków obciążających pracownika. Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności od pracowników, np. z tytułu wypłaconych zaliczek na wynagrodzenia, wypłaconych z góry wynagrodzeń za następny okres, wydanych z góry deputatów, nadpłaconych wynagrodzeń itp. Saldo Ma oznacza stan zobowiązań z tytułu naliczonych, a nie wypłaconych wynagrodzeń.

Konto 234 – Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Służy do ewidencji należności i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia. Po stronie Wn księguję się:
- wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia,
- zwrot wydatków dokonanych ze środków własnych pracownika, a związanych z działalnością jednostki,
- obciążenia za odpłatne świadczenia,
- należności z tytułu pożyczek,
- należności z tytułu niedoborów i szkód oraz kar obciążających pracownika,
Na stronie Ma konta 234 ewidencjonuje się :
- wpłaty należności od pracowników.
- uznania z tytułu wydatków pokrytych przez pracowników w imieniu jednostki,
- rozliczenie zaliczek,
- wpłaty z tytułu zwrotu zaliczek i pożyczek,
- sporne roszczenia skierowane na drogę sądową,
- odpisanie należności przedawnionych i umorzonych lub z których dochodzenia zrezygnowano ze względu na nieistotną wartość.
Do konta 234 należy prowadzić ewidencję analityczną imienną dla poszczególnych pracowników. Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn stanowi sumę sald należności, a saldo Ma wykazuje stan zobowiązań wynikających z kont analitycznych.

Konto 240 – Pozostałe rozrachunki

Jest przeznaczone do ewidencji należności i zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach 201-234. Na stronie Wn księguję się:
- udzielone pożyczki długoterminowe wraz z odsetkami,
- wypłaty sum na zlecenie, sum depozytowych,
- roszczenia sporne,
- należności wewnątrzzakładowe, odprowadzenie różnych potrąceń z list płac,
- błędne obciążenia i korekty błędnych uznań dokonanych przez bank ( na podstawie wyciągów bankowych).
Na stronie Ma konta 240 ewidencjonuję się przede wszystkim:
- wpłaty z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek i należnych odsetek,
- zobowiązania z tytułu dokonanych potrąceń z list wynagrodzeń na rzecz różnych jednostek ( z wyjątkiem podatków i składek na FUS),
- wpływy sum depozytowych i na zlecenie,
- odpisanie zasądzonych lub oddalonych roszczeń spornych,
- wpływy należności wewnątrzzakładowych,
- błędne uznania i korekty błędnych obciążeń bankowych.
Ewidencję analityczną do konta 240 prowadzi się według jednostek i osób z uwzględnieniem tytułów poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń oraz zakresów działalności, z którymi są związane. Na koncie 240 mogą występować dwa salda będące sumą sald występujących na kontach analitycznych. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.

Zespół 3 – Materiały i towary

Konto 310 – Materiały

Konto przeznaczone jest do ewidencji stanowiących własność jednostki zapasów materiałów przewidzianych do zużycia. W dziale księgowości prowadzi się zbiorczo ewidencję zakupu i zużycia. Ewidencja szczegółowa materiałów ilościowo-wartościowa powinna umożliwić rozliczenie osoby odpowiedzialnej za powierzone jej zapasy. Saldo Wn konta oznacza wartość zapasów według cen ewidencyjnych w magazynie.

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Konto 400 – Koszty według rodzajów

Konto 400 służy do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym dotyczących podstawowej działalności jednostki. Ewidencję szczegółową należy prowadzić do działów, rozdziałów i paragrafów objętych klasyfikacją budżetową. (Dz. U. nr 59 poz. 688 z dnia 26.VII 2000r.).Konto na koniec roku wykazuje saldo Wn, które oznacza wysokość poniesionych kosztów. Na koniec roku obrotowego saldo Wn przenosi się na konto 860.

Zespół 6 – Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Konto 640 – rozliczenie międzyokresowe kosztów
Konto służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów oraz rezerw na wydatki przyszłych okresów
Na stronie Wn konta ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę. Na stronie Ma Konta ujmuje się utworzone rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach poprzednich.
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów.
Saldo Ma konta 640 wyraża rezerwy na wydatki przyszłych okresów.


Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskaniaKonto 740 Dotacje budżetowe i pozabudżetowe

Służy do ewidencji dotacji podmiotowych z budżetu na finansowanie działalności podstawowej jednostki. Do konta należy prowadzić ewidencję analityczną zgodnie z klasyfikacją budżetową. Na koniec roku obrotowego konto wykazuje saldo Ma, które przeksięgowuje się na konto 860.

Konto 750 Przychody i koszty finansowe

Służy do ewidencji przychodów i rozchodów dochodów z tytułu naliczonych przez bank odsetek na rachunku bieżącym. Na koniec roku saldo konta przenosi się na 860.

760 Pozostałe przychody i koszty

Służy do ewidencji przychodów z tytułu wynajmu pomieszczeń, oraz innych wpływów na rzecz szkoły. Ewidencję prowadzić należy według podziałek klasyfikacji budżetowej. Na koniec roku budżetowego saldo konta przenosi się na konto 860.


Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konto 800 Fundusz jednostki

Jest przeznaczony do ewidencji równowartości środków trwałych, obrotowych dotyczących działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn księguje się:
- ujemny wynik finansowy roku ubiegłego (stratę bilansową), który przeksięgowuje się z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” – poda datą przyjęcia sprawozdania bilansowego,
- umorzenie podstawowych środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych ( naliczane stopniowo według tabeli amortyzacyjnej) – Ma 071,
- wartość rozchodowanych środków trwałych na skutek zużycia, przekazania nieodpłatnego lub sprzedaży, - Ma 011,
- zmniejszenia wartości podstawowych środków trwałych z tytułu zarządzonej aktualizacji (obniżenia wartości ewidencyjnej brutto),
- zwiększenie wartości dotychczasowego umorzenia związane z podwyższeniem wartości początkowej podstawowych środków trwałych w wyniku aktualizacji,
Na stronie Ma księguje się:
-dodatni wynik finansowy (zysk bilansowy) roku ubiegłego, który przeksięgowuje się z konta 860 „straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy” – pod datą przyjęcia sprawozdania bilansowego,
- wpływ dotacji i innych środków na finansowanie dotacji,
- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych,
- dotychczasowe umorzenie rozchodowanych podstawowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zwiększenie dotychczasowej wartości brutto środków trwałych na skutek zarządzonej aktualizacji,
- zmniejszenie wartości dotychczasowego umorzenia w związku z obniżoną ( z tytułu aktualizacji) wartości początkowej środków trwałych.
Do konta 800 należy prowadzić ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki oraz podział na fundusz jednostki i fundusz w środkach obrotowych.
Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 851 – Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS tworzonego na podstawie ustawy z dnia
04. 03.1994r. z póż. zmianami. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się przede wszystkim z odpisów obciążających koszty działalności jednostki, a ponadto zwiększa się z tytułu: naliczonych odsetek do rachunku bankowego, dobrowolnych wpłat, darowizn, opłat osób i jednostek organizacyjnych korzystających z zakładowej działalności socjalnej. Do konta 851 należy prowadzić ewidencję szczegółową umożliwiającą ustalenie:
- stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z podziałem według tytułów zwiększeń i kierunków wykorzystania,
- wysokości poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 oznacza stan zakładowego funduszu socjalnego będącego w dyspozycji jednostki.

Konto 860 – Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

Służy do bieżącej ewidencji strat i zysków nadzwyczajnych oraz do ustalenia na koniec roku wyniku finansowego zakładu budżetowego. W końcu roku obrotowego pod datą 31 grudnia księguje się na stronie Wn konta 860 sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na koncie 400, zaś na stronie Ma przychody kont 700, 740, 750, 760. Saldo konta 860 wykazuje na koniec roku obrotowego wynik finansowy dodatni (saldo Ma) lub ujemny (saldo Wn). W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego salda kont 860 przeksięgowuje się na kont 800 „Fundusz jednostki”.


Instrukcja

wewnętrznego obiegu dokumentów finansowo-księgowych
w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży

I Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem księgowości są procesy gromadzenia i prawidłowego wydatkowania środków pieniężnych ZSE i O nr.6
2. Operacją gospodarczą jest fakt, zdarzenie lub zjawisko gospodarcze, które da się określić wartościowo w wyrażeniu pieniężnym i które powoduje zmianę w stanie majątkowym przez wpływy, dochody, koszty, należności, zobowiązania i zmiany w środkach rzeczowych i funduszach.
3. Urządzenia księgowe syntetyczne i analityczne zakłada się w sposób określony w zakładowym planie kont zakładu . Wszystkie urządzenia księgowe syntetyczne i analityczne zaopatruje się w sposób trwały stemplem firmowym szkoły oraz oznaczeniem roku obrotowego jakiego dotyczą. Urządzenia księgowe powinny być prowadzone na bieżąco, w porządku chronologicznym, comiesięcznie podliczane i uzgadniane.
4. Zapisy, zdarzenia jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym należy ujmować w księgach rachunkowych danego okresu sprawozdawczego. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, zwane dalej „dowodami żródłowymi”:
- zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów (faktury, rachunki, decyzje)
- zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom (rachunek),
- wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki (decyzje pisemne, listy płac, polecenia księgowania).
Dokonywanie wpłat i wypłat bez udokumentowania odpowiednimi dowodami jest niedopuszczalne.
5. Każdy dowód księgowy stanowiący podstawę wypłaty powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 21 Ustawy z dnia 29.09.1994r.o rachunkowości (Dz. U. nr 121 poz. 591 z dnia 19.XI.1994r.). W myśl powyższego dowód księgowy powinien zawierać:
- określenie rodzaju dowodu,
- określenie stron (nazwy, adresy, )dokonujących operacji gospodarczych ( na dowodach własnych wystawionych przez uprawnionych do tego pracowników do obiegu wewnętrznego nazwy stron zastępują nazwy komórek - stanowisk pracy),
- opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych,
- datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą-także datę sporządzenia dowodu,
- podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzenie do wypłaty przez uprawnione do tego osoby.
6. Na dowodzie stanowiącym podstawę dokonania wypłaty umieszcza się klauzulę „Zapłacono gotówką, czekiem nr ..........., przelewem dnia..........”Klauzulę podpisuje pracownik dokonujący wypłaty gotówkowej lub pracownik sporządzający czek lub polecenie przelewu. Klauzula powyższa powinna być umieszczona w takim miejscu, aby nie mogła być usunięta przez odcięcie części dowodu i umożliwienie powtórnego użycia dowodu za podstawę wypłaty.
7. Podstawą dokonania operacji gospodarczej mogą być zestawienia dowodów księgowych. Powinny one zawierać:
- określenie jednostki wystawiającej, nazwę zestawienia, datę lub okres, którego dotyczą objęte nim dowody, kwotę do zaksięgowania oraz podpis osoby sporządzającej,
- operacje gospodarcze dokonane wyłącznie w jednym okresie sprawozdawczym,
- sprawdzalność ujętych w nich kwot z dowodami na podstawie których zostały sporządzone,
- klauzulę zatwierdzenia do wypłaty podpisaną przez dyrektora i głównego księgowego, zaś dowody stanowiące załączniki do zestawienia muszą być sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym przez uprawnione osoby,
8. Błędy w dowodach poprawia się przez skreślenie niewłaściwie wpisanej sumy i wpisanie sumy właściwej. Poprawka powinna być opatrzona podpisem oraz datą upoważnionej do tego osoby. Nie stosuje się poprawek na dowodach obcych, które mogą być poprawione jedynie przez wystawienie dowodu korygującego oraz na dowodach własnych, których odpis został przesłany kontrahentowi. Takie dowody mogą być poprawiane tylko przez wystawienie dowodu korygującego. Odpis dowodu korygującego należy każdorazowo przekazać do wiadomości kontrahentowi.
9. Dowody stanowiące podstawę księgowań powinny być oznaczone w prawym górnym rogu – numerem pozycji księgi – dziennik głównej oraz kolejnym numerem dowodu księgowego.


II Kontrola obrotu pieniężnego

1. W raporcie kasowym ujmowane są następujące operacje:
- wypłaty wynagrodzeń, zasiłków, świadczeń urlopowych,
- wypłaty delegacji, zapomóg zdrowotnych, zapomóg socjalnych, itp.
2. W celu dokonywania drobnych zakupów ustala się zaliczkę stałą w wysokości 500zł. Zaliczki te podlegają rozliczeniu na koniec roku obrachunkowego .

3. Osoba wypłacająca pieniądze składa oświadczenie następującej treści: „W związku z powierzeniem mi zadań finansowych przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze i inne wartości. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w zakresie prowadzenia operacji kasowych i ponoszenia odpowiedzialności za ich naruszenie”. Oświadczenie podpisane przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

III Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań i spisów inwentaryzacyjnych.

1. Po dokonaniu księgowań w okresie sprawozdawczym wszelkie dowody księgowe i ich zestawienia, arkusze spisu z natury, zestawienia różnic inwentaryzacyjnych, sprawozdania należy układać w porządku i kolejności dostosowanych do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych i umieszczać w teczkach i segregatorach.

IV Wynagrodzenia ze stosunku pracy

1. Źródłową dokumentację płacową w zakresie wypłat wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy stanowią:
- umowy o pracę, przeniesienia, akty mianowania, itp.,
- imienne karty wynagrodzeń , które mają charakter dokumentu źródłowego płac i stanowią pozaksięgową ewidencję analityczną,
2. Listy płatnicze sporządza główny księgowy na podstawie prowadzonych na bieżąco kart wynagrodzeń.
3. Dyrektor szkoły na bieżąco kieruje do księgowości kopie wszystkich decyzji dotyczących zatrudnienia i zmian warunków wynagradzania.
4. Główny księgowy dokonuje odpowiednich zmian i adnotacji na karcie wynagrodzeń.
5. Bez zgody pracownika można dokonać następujących potrąceń z wynagrodzeń na liście płatniczej:
- podatku dochodowego od osób fizycznych,
- składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych,
- zaliczek pieniężnych udzielanym pracownikowi,
- kar pieniężnych za naruszenie porządku i dyscypliny pracy,
5. Potrącenia takie jak: kasa zapomogowo-pożyczkowa, składki związków zawodowych, dobrowolne ubezpieczenie, pożyczki mieszkaniowe – tylko na podstawie wyrażonej zgody przez pracownika na piśmie.
6. Listy płatnicze z tytułu wynagrodzeń wynikające ze stosunku pracy sprawdza pod względem merytorycznym dyrektor szkoły zaś pod względem formalno-rachunkowym główny księgowy. Listę płatniczą podpisuje sporządzający. Pracownik który sporządził listę nie może dokonywać wypłaty z tej listy.
7. Sporządzanie list płatniczych z innych tytułów następuje na podstawie decyzji dyrektora.
V Zasady gospodarki środkami rzeczowymi

1. Nadzór nad gospodarką rzeczowymi składnikami majątkowymi szkoły sprawuje referent administracyjny.
2. Materiały biurowe, środki czystości, artykuły przemysłowe zakupywane są na bieżące potrzeby. Pracownicy kwitują swoim podpisem odbiór otrzymanych materiałów , lub odbiór odbywa się za osobistym pokwitowaniem na fakturze lub rachunku bądź na sporządzonym załączniku do dokumentu źródłowego.
3. Referent administracyjny prowadzi ewidencję składników majątkowych w księgach inwentarzowych. Osobom, którym powierzono w użytkowanie środki rzeczowe (w klasopracowniach) składają oświadczenie (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).
4. Osoby odpowiedzialne za mienie jednostki winne na bieżąco dokonywać przeglądu i informować referenta administracyjnego celem zlecenia do naprawy uszkodzonych przedmiotów. Sporządzić wtedy należy wykaz sprzętu nie nadającego się do dalszego użytkowania.
5.Przedmioty zużyte podlegają likwidacji. Likwidacji dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, która sporządza protokół określający: nazwę, cenę i wartość likwidowanych przedmiotów oraz sposobu ich kasacji ( porąbanie, pocięcie, spalenie).
6. W przypadku uznania, że zniszczenie przedmiotu nastąpiło z winy pracownika dyrektor szkoły zleca komisji ustalenie winnych i zarządza pokrycie powstałych strat.
7. Protokoły zniszczenia, przyjęcia, przekazania składników majątkowych podpisuje dyrektor szkoły.
8. Protokoły zniszczenia stanowią podstawę do księgowania.

Wewnętrzna instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr.6 w Łomży obowiązuje od dnia 01.09.2003r.


Załącznik nr 1 do wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów
Wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania dokumentów do wypłaty:


1.Paweł Artur Drożyner - dyrektor
2.Wojciech Mioduszewski - wicedyrektor
3. Hanna Olkuśnik - główny księgowy
Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów pod względem merytorycznym:

1.Paweł Artur Drożyner - dyrektor
2.Wojciech Mioduszewski - wicedyrektor


Wykaz osób uprawnionych do sprawdzania dokumentów pod względem formalno-rachunkowym:

1.Hanna Olkuśnik główny księgowy

Załącznik nr 2 do wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentówOświadczenie

Ja niżej podpisany(a) ................................................................zatrudniony(a) w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr.6 w Łomży w charakterze .....................................................
1) Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mienie zgodnie z otrzymanym wykazem z dnia ...................... oraz za wszelkie składniki majątkowe zakładu, które zostaną mi następnie powierzone z zachowanie właściwego trybu.
2) Przyjmuję do wiadomości, że z odpowiedzialności, o której mowa w pkt. 1, wynikają dla mnie następujące konsekwencje:
a) obowiązek rozliczenia się z powierzonego mi mienia na każde żądanie zakładu pracy,
b) obowiązek pokrycia wszelkiej straty, jaka wyniknie dla zakładu pracy na skutek zaistniałego niedoboru w powierzonych mi składnikach majątkowych względnie na skutek zniszczenia lub ich uszkodzenia. Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniony(a) w zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór albo uszkodzenie powstały na skutek okoliczności, za które stosownie do obowiązujących przepisów nie może mi być przypisana wina.
3) Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń odnośnie do warunków pracy, w których mam wykonywać pracę pracownika materialnie odpowiedzialnego oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia zakładu pracy o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy, które mogą zaistnieć w przyszłości.
4) Oświadczam, że znane mi są wszelkie przepisy regulujące zasady wykonywania powierzonej mi pracy, a w szczególności art. 114-127 Kodeksu Pracy.
5) Stosownie do treści pkt. 2 lit. b zobowiązuję się w razie zaistnienia niedoboru lub innej szkody objętej moją odpowiedzialnością do niezwłocznego wpłacenia do kasy zakładu pracy równowartości wyliczonej szkody.

Łomża, dnia .................... .......................................
(podpis pracownika)
Oświadczenie niniejsze zostało złożone w mojej obecności:
dnia.......................... ................................
(podpis)