ZSEiO nr 6

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży
Regulamin organizacji i działalności pedagogicznej opracowany w oparciu o Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty art. 40, 41, 42, 43 (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).

§ 1

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.


§ 2

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor jako przewodniczący i nauczyciele.
W wypadku nieobecności dyrektora Zespołu obradom Rady Pedagogicznej przewodniczy wicedyrektor wyznaczony przez dyrektora Zespołu.


§ 3

W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach mogą uczestniczyć z głosem doradczym zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej
osoby:

- nauczyciele zatrudnieni w placówkach wychowania pozaszkolnego, ogniskach wychowaw-
czych lub innych placówkach, których wychowankowie są uczniami tej szkoły,

- pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych współpracujący ze szkołą,

- lekarze i pielęgniarki szkolne,

- przedstawiciele samorządu uczniowskiego, organizacji młodzieżowych i innych organizacji
działających na terenie Zespołu,

- przedstawiciele rady rodziców szkoły, instytucji i przedsiębiorstw wspomagających szkołę,

- pracownicy ekonomiczni, administracyjni i obsługi Zespołu,

- przedstawiciele Kościoła,

- przedstawiciele zakładów pracy, w których uczniowie odbywają praktyki.


- 2 -

§ 4

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1. przygotowanie projektu Statutu szkoły, jego zmian i uchwalenia statutu,
2. zatwierdzenie planów pracy szkoły,
3. zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
4. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole,
5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów w przypadkach określonych
w statucie Zespołu,
6. podejmowanie uchwał w sprawie przeniesienia ucznia z klasy do klasy,
7. ustalanie organizacji wewnętrznego samokształcenia i doskonalenia nauczycieli,
8. typowanie 2-ch kandydatów do komisji przeprowadzającej konkurs na stanowisko
dyrektora szkoły zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 członków
Rady.
9. uchwalanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego Zespołu
i Programu Profilaktyki Problemów uczniów, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i
Samorządu Uczniowskiego.

§ 5

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i
pozalekcyjnych,
2. projekt planu finansowego Zespołu,
3. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych,
5. propozycję organu prowadzącego dotyczącą powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na
następne pięć lat.

§ 6

1. Rada wykonuje swoje zadania zgodnie z rocznym planem pracy.

2. Rada obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych komisjach stałych i doraźnych.

3. Działalność komisji może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności Zespołu i
pracy nauczycieli.

4. Pracą komisji stałej lub doraźnej kieruje przewodniczący powołany przez Radę.

5. Komisja informuje radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia
przez radę.
Rada Pedagogiczna przyjmuje wnioski do realizacji zwykłą większością głosów przy
obecności 1/2 członków Rady.

- 3 -

6. Zebrania rady i komisji organizuje się w czasie pozalekcyjnym.

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę potrzeb.


§ 7

Zebrania nadzwyczajne plenarne Rady mogą być organizowane z inicjatywy dyrektora, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, co najmniej 1/3 członków Rady.


§ 8

1. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych. Uchwały Rady obowiązują wszystkich
pracowników i uczniów.

2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 członków Rady.

3. Uchwały i wnioski pod adresem władz oświatowych dyrektor Zespołu przesyła do
właściwego organu w terminie do 7 dni od ich podjęcia.

4. O wykonaniu uchwał i wniosków dyrektor Zespołu składa sprawozdanie 2 razy w roku na
plenarnych posiedzeniach Rady.

5. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 4 ust. 1 niezgod-
nych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie
zawiadamia organ prowadzący szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagogiczny jest ostateczne.


§ 9

1. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem:
a) do organu prowadzącego szkołę o odwołanie z funkcji dyrektora Zespołu,
b) do dyrektora Zespołu o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w szkole.


§ 10

Przewodniczący Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do:

1. realizacji uchwał rady,


- 4 -

2. tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w
podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Zespołu,

3. oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia
kwalifikacji zawodowych,

4. dbania o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

5. przedstawienia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych
wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
działalności Zespołu,

6. zapoznanie Rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawianie trybu i
form ich realizacji.


§ 11

Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do:

1. współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich
członków Rady,

2. przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora,

3. czynnego uczestniczenia we wszystkich zebraniach i pracach Rady, jej komisjach, do
których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu,

4. realizowania uchwał Rady także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia,

5. składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań,

6. przestrzegania tajemnic obrad Rady,

7. obecność na zebraniach Rady jest obowiązkowa.
Nieobecność usprawiedliwiona - zwolnienie lekarskie. Dyrektor, jako przewodniczący ma
prawo zwolnić członka Rady w szczególnie ważnych przypadkach.


§ 12

1. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebranie Rady Pedagogicznej oraz jest odpowie-
dzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania poprzez
wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim

2. O terminie rady przewodniczący dokładnie informuje na 7 dni przed odbyciem posiedzenia
zaś terminy Rad zaplanowane są w m-cu wrześniu (kalendarz roku szkolnego).
- 5 -

3. W sytuacjach nadzwyczajnych przewodniczący może skrócić wcześniej wskazany termin
zobowiązując się jednocześnie do skutecznego powiadomienia wszystkich członków Rady.

4. Z zebrania Rady sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania wpisuje się
go do księgi protokółów Rady.

5. Protokolanta lub protokolantów wyznacza dyrektor Zespołu na okres 1 roku.

6. Protokół zebrania Rady podpisuje przewodniczący obrad i protokolant. Członkowie Rady
zobowiązani są w terminie do 14 dni od sporządzenia protokółu do zapoznania się z jego
treścią i zgłoszenia ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym
zabraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek.

7. Członkowie obecni na posiedzeniu potwierdzają swoją obecność na liście.

8. Podstawowym dokumentem działalności Rady jest książka protokołów. Zesznurowaną,
opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się klauzulą - „Księga zawiera
...... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia .... do dnia ....”.

9. Księgę protokołów można udostępnić na terenie Zespołu jej nauczycielom, pracownikom
organu prowadzącego i nadzorującego szkołę, upoważnionym przedstawicielom związków
zawodowych zrzeszających nauczycieli.

10. Przyjęcie poprawek do protokołu odbywa się drogą głosowania w sposób jawny.

11. Ostatecznie protokół zatwierdza się na następnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.