ZSEiO nr 6

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W ŁOMŻY

I. ZASADY OGÓLNE
§ 1

1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, wprowadzony został na podstawie ustaw z dn. 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43 poz. 163 z późniejszymi zmianami) oraz ustaw z dn. 26.01.1982r. Karta nauczyciela z późniejszymi zmianami.

2. Regulamin określa zasady przeznaczenia środków funduszu świadczeń socjalnych, zwanego dalej Funduszem, na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu

§ 2

1. Fundusz jest funduszem spożycia zbiorowego i niekorzystnie z niego nie daje pracownikowi podstaw do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu.

2. Przyznanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu.


II. ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

§ 3

1. Zasady tworzenia Funduszu określają:

1) ustawa z dn. 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 3 poz. 163, Dz. U. nr 80 poz. 368, Dz. U. nr 90 poz. 419, Dz. U. nr 34 poz. 148 z 2.02.96r.)
2) ustawa z dn. 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3 poz. 19 z późniejszymi zmianami).

2. Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe.
3. Dla pracowników administracji i obsługi dokonuje się odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości odpisu podstawowego, naliczanego w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli wynagrodzenie z drugiego półrocza jest wyższe.

III. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

§ 4

1. Do korzystania ze świadczeń socjalnych uprawnieni są:
1) pracownicy zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy,
2) pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy,
3) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich i zdrowotnych,
4) emeryci i renciści – byli pracownicy szkoły,
5) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1-4

2. Za członków rodzin wymienionych w ust. 1 pkt 5 uważa się:
1) współmałżonka
2) dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przyjęte na wychowanie, które:
a) nie ukończyły 18 roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 25 lat, albo stały się inwalidami I lub II grupy przed osiągnięciem wymienionego wyżej wieku.

IV. PRZENACZENIE FUNDUSZU

§ 5

1. W ramach działalności socjalnej z Funduszu, szkoła może prowadzić działalność mającą na celu wypoczynek, rekreację, rozwój kulturalno – oświatowy i sportowy osób uprawnionych, a w szczególności:
1) organizować ( w tym zakup biletów, pokrycie kosztów przejazdów, wyżywienie, noclegu itd.)
a) kolonie dla dzieci,
b) wycieczki,
c) wypoczynek w dni wolne od pracy,
d) imprezy kulturalne, artystyczne, oświatowe, sportowe,
e) Bony towarowe.

2. Dodatkową formą korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych jest pożyczka na remont i modernizację mieszkania.

3. Z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, o którym mowa w § 3 pkt. 2 wypłacane jest nauczycielowi, do końca sierpnia każdego roku, świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

4. Z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, o którym mowa w § 3 pkt. 3, pracownikom administracji i obsługi wypłacane jest , do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe, w wysokości 50% odpisu podstawowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym.


§ 6

1. Ze środków Funduszu można udzielać zapomóg pieniężnych na finansowanie części lub całości kosztów w zakresie:
1) dla pracowników administracyjno – gospodarczych:
a) rehabilitacji, ze szczególnym uwzględnieniem osób nieuleczalnie chorych oraz osób, które ze względu na stan zdrowia, wymagają stałej opieki
b) leczenia sanatoryjnego (w przypadku sanatoriów odpłatnych)
c) zakupu leków oraz środków rehabilitacji
d) szczególnie uzasadnionych potrzeb bytowych
2) Nauczyciele objęci są przyznawanym funduszem zdrowotnym.

2. Ze środków Funduszu można udzielać zapomóg pieniężnych osobom uprawnionym, w przypadkach:
1) losowych, w wysokości 20 – 50% przeciętnej płacy krajowej z grudnia ubiegłego roku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – powyżej 50% (najwyżej raz w roku),
2) wczasów turystycznych pracowników, emerytów i rencistów,
3) kolonii i obozów dla dzieci – do 30% poniesionych wydatków.

3. Pożyczki na remont i modernizację mieszkania finansowaną ze środków funduszu można uzyskać na następujących zasadach:
a) ustalona kwota pożyczki wynosi 4.000 zł /słownie cztery tysiące złotych/,
b) okres spłaty pożyczki ustala się na trzy lata,
c) oprocentowanie pożyczki w stosunku rocznym wynosi 1%,
d) wysokość raty pożyczki wraz z odsetkami ustala pracownik księgowości,
e) spłata pożyczki potrącana będzie co miesiąc, automatycznie z wynagrodzenia pracownika.V. TRYB ZGŁASZANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA

§ 7

1. Świadczenie przyznaje się, w ramach posiadanych środków, na pisemny wniosek osoby uprawnionej, złożony do Dyrektora szkoły – wzór podania stanowi załącznik nr 1.
1) zapomogi pieniężne dla emerytowanych pracowników szkoły można przyznawać, w miarę posiadanych środków, na wniosek Komisji Socjalnej.

2. W przypadku świadczeń zbiorowych wnioskodawcą jest Komisja Socjalna lub pracownicy szkoły.

3. Osoby ubiegające się o świadczenie z § 6 ust.1 i 2 pkt. 1,2,4 zobowiązane są do przedstawienia uzasadnienia wniosku i wiarygodnych dokumentów potwierdzających podstawę wystąpienia o świadczenie socjalne.

§8

1. Środkami Funduszu administruje Dyrektor szkoły.

5. Organem opiniodawczym Dyrektora jest Komisja Socjalna.

6. Komisja Socjalna składa się z 3 osób i wybierana jest przez Radę Pedagogiczną na 2 lata.

7. Decyzje Komisji Socjalnej będą przekazywane do ogólnej informacji, a całoroczne sprawozdanie z działalności będzie przedstawiane na kończącej rok szkolny Radzie Pedagogicznej.

8. Komisja Socjalna może tworzyć podkomisje np. do spraw emerytowanych pracowników szkoły.


§9

1. Dokumentację dotyczącą wykorzystania Funduszu prowadzi Komisja socjalna.VI.ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓ Z FUNDUSZU


§10

1. Świadczenia indywidualne przyznawane są w pierwszej kolejności pracownikom:
1) o niskich dochodach,
2) samotnie wychowującym dzieci,
3) posiadającym rodziny wielodzietne,
4) mającym dzieci, które ze względu na stan zdrowia, wymagają stałej opieki,
5) którzy uprzednio nie korzystali z Funduszu.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§11

1. Projekt Regulaminu opracowuje Dyrektor szkoły.

2. Przed podpisaniem Regulaminu Dyrektor przedstawia projekt Radzie Pedagogicznej w celu zaopiniowania.

3. Regulamin podpisują przedstawiciele związków działających w szkole a zatwierdza Dyrektor szkoły.

4. Obowiązek aktualizacji Regulaminu spoczywa na Dyrektorze szkoły.

5. Z postanowieniami Regulaminu powinni być zapoznani wszyscy pracownicy szkoły oraz emeryci i renciści.


§12

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia czyli .................................
W uzgodnieniu związki zawodowe działające w ZSEiO nr 6 w Łomży:
Zatwierdzam
1. Związek Nauczycielstwa Polskiego
2. NSZZ „ Solidarność”