ZSEiO nr 6

REGULAMIN USTALANIA I WYPŁACANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO

REGULAMIN USTALANIA I WYPŁACANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO DLA PRACOWNIKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCACYCH NR 6 W ŁOMŻY

§ 1
Regulamin określa zasady nabywania prawe oraz ustalenia wysokości i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, zwanego „wynagrodzeniem rocznym”.
§ 2
Pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży całego roku kalendarzowego.
§ 3
Pracownik, który nie przepracował w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, ze okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
§ 4
Przepracowanie przynajmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadkach:
1) nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły,
2) powołanie pracownika do czynnej służby wojskowej albo do spełniania obowiązku w zastępczej służby poborowej,
3) rozwiązania stosunku pracy w związku z:
a) z przejściem na emeryturę, rentą z tytułu niezdolności do pracy lub świadczeniem rehabilitacyjnym,
b) przeniesieniem służbowym, powołaniem lub wyborem,
c) likwidacją pracodawcy albo zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn pracodawcy.
d) likwidacją oddziałów nauczania lub reorganizacją Zespołu.
4) podjęcia zatrudnienia:
a) w wyniku przeniesienia służbowego,
b) na podstawie powołania lub wyboru,
c) w związku z likwidacją poprzedniego pracodawcy albo ze zmniejszeniem zatrudnienia z przyczyn dotyczących tego pracodawcy,
d) w związku z likwidacją jednostki organizacyjnej poprzedniego pracodawcy lub jej reorganizacją,
e) po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej albo po spełnieniu obowiązku zastępczej służby poborowej.
5) korzystania:
a) z urlopu dla poratowania zdrowia,
b) przez nauczyciela z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego,
c) z urlopu wychowawczego.
6) wygaśnięcia w stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika.
§ 5
Pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia rocznego w przypadkach.
1) stawiania się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości.,
2) wymierzania pracownikowi kary dyscyplinarnej, wydalania z pracy,
3) rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika.
§ 6
1) Wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 9,5% sumy wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając składniki wynagrodzenia przyjmowane do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
2) W przypadkach o których mowa w § 3 wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego w Zespole Szkól Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.
§ 7
1) Wynagrodzenie roczne wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującemu po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie.
2) Pracownikowi, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją stanowiska, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
3) Wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne.
§ 8
Regulamin wchodzi w życie z dniem .................................... roku.


Opracowaną zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 roku. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej ( Dz. U. Nr 160/1997 r.).